Juridische afdeling Per Saldo

Als u pluslid bent kunt u bij juridische problemen met uw pgb een beroep doen op de afdeling juridische zaken van Per Saldo. De afdeling juridische zaken ondersteunt u bij bezwaarprocedures in de Wlz, de Jeugdwet of de Wmo en bij klachten van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ) over de Zvw.

Wanneer de juridisch medewerkers van Per Saldo oordelen dat een juridische procedure zinvol is ondersteunt de afdeling u bij bezwaarprocedures en bij de SKGZ-klachtenprocedure. Bij juridisch complexe of principiële vragen kan de afdeling juridische zaken, in overleg met de budgethouder, besluiten om het dossier naar de advocaten van het advocatenkantoor Van der Woude de Graaf advocaten (WDG) door te sturen. De advocaten zullen vervolgens het bezwaar of de klacht van u overnemen en daaraan zijn voor u geen extra kosten verbonden. (Let op: de kosten van beroepsprocedures vallen niet onder het pluslidmaatschap!)

Kosten juridische bijstand

Om in aanmerking te komen voor bovengenoemde juridische ondersteuning dient u, aanvullend op het basislidmaatschap, pluslid te zijn.