Eerste stap

Deze melding is de eerste stap richting een eventueel pgb. Want pas nadat de zorgvraag is vastgesteld, plus de wijze waarop uw kind de zorg krijgt, kunt u een pgb aanvragen: dat kan alleen wanneer er een individuele voorziening is toegekend.

Uw melding

De Jeugdwet schrijft niet voor hoe u de melding moet doen. Dit kan dus op allerlei manieren: telefonisch, via een formulier op de gemeentelijke website, via de e-mail, een brief of door zelf naar het gemeentelijk loket toe te gaan. Het heeft voordelen om per e-mail of brief de melding te doen, omdat u dan kunt aantonen wanneer u de melding hebt gedaan. Dit kan van belang zijn voor de afhandeling.  Op de website van uw gemeente kunt u nakijken aan welk adres u uw melding kunt sturen.

In de Jeugdwet is voor de onderzoeksperiode geen termijn vastgelegd. Na afronding van het onderzoek of de door u ingediende aanvraag voor een pgb heeft de gemeente acht weken de tijd om een besluit te nemen. Sommige gemeenten beslissen al twee weken na het indienen van de aanvraag (en volgen hierin de Wmo).

Belangrijke aandachtspunten

 • De gemeente moet u er op wijzen dat u van gratis onafhankelijke cliëntondersteuning gebruik kunt maken.
 • Er zijn gemeenten die de aanvraag door een apart team laten uitvoeren. De gemeente zal u bij de melding daar direct naar doorverwijzen.
 • De doorlooptijd vanaf een melding tot het toekennen van een pgb voor een individuele voorziening kan meer dan twee maanden duren. Zorg dus dat u zich tijdig bij de gemeente meldt.
 • Gemeenten zijn niet verplicht om u te waarschuwen voor een herindicatie. Ook als uw gemeente u per brief heeft laten weten dat tijdig contact met u wordt opgenomen voor een nieuwe indicatie, is het raadzaam om de termijn zelf goed in de gaten te houden.
 • De manier waarop zorg wordt toegekend kan per gemeente verschillen. Gaat u verhuizen naar een andere gemeente dan zal de toekenning van zorg- of hulpmiddel door uw nieuwe gemeente worden vastgesteld op grond van haar eigen beleid. U kunt uw oude en nieuwe gemeente vragen om met elkaar te overleggen, als dit niet al automatisch gebeurt.
  Bij verhuizing vanuit een aangepaste woning naar een andere woning (binnen of buiten de gemeente) is het essentieel om vooraf goed te overleggen met beide gemeenten. Dit kan nare consequenties hebben. Het komt bijvoorbeeld voor dat zonder overleg vooraf, achteraf wordt gezegd dat u door verhuizing naar een niet-adequate woning geen nieuwe woningaanpassing vergoed krijgt.
 • Bij het vaststellen van zorg kan het document ‘gebruikelijke zorg’ van het CIZ ondersteunend zijn. U kunt uw gemeente daarop attent maken. U kunt dit document op deze pagina downloaden.

Privacy app Jeugdhulp en jeugdbescherming

De PrivacyApp Jeugdhulp en jeugdbescherming is op 27 september 2017 gelanceerd. De app is bedoeld voor jongeren én professionals (hulpverleners) en geeft antwoord op veelvoorkomende situaties en vragen rond privacyrechten van jongeren. Het gaat om een initiatief van jeugdbranches en de VNG.

Jongeren en professionals vinden in de app antwoorden op vragen over privacy-rechten van jongeren, en op de vraag welke persoonsgegevens professionals mogen opvragen of verstrekken.

Jongeren vinden bijvoorbeeld antwoord op vragen als:

 • Mag ik mijn dossier inzien?
 • Wat mag mijn hulpverlener doorvertellen aan andere hulpverleners of mijn ouders?
 • Wat kan ik doen als ik het ergens niet mee eens ben?

Hulpverleners zoals jeugdartsen, wijkteam-medewerkers en gezinsvoogden vinden in de app antwoord op vragen als:

 • Welke informatie mag ik delen met andere hulpverleners of met de gemeente?
 • Wanneer heb ik daarvoor toestemming nodig en wanneer niet?
 • Wat kan ik doen als ik het gevoel heb dat iemand meer informatie opvraagt dan nodig?

Het plan is om het aantal situaties en vragen in de toekomst verder uit te breiden, met een gedeelte voor ouders, en een aantal nieuwe situaties zoals de uitwisseling met politie.

De app speelt in op de behoefte van jongeren om snel informatie te krijgen over hun privacy-rechten. Daarnaast constateerden de initiatiefnemers dat er bij professionals veel onzekerheid heerst over wat zij wel en niet met elkaar mogen delen bij samenwerking. Deze PrivacyApp draagt bij aan een beter samenspel tussen jongere en hulpverlener, en tussen hulpverleners onderling. De app is te vinden op de website Jeugdconnect.nl. Dit is een omgeving van het ministerie van VenJ, met verschillende apps voor jeugdigen en professionals.