Wijs geworden door ervaringen gedurende een jaar, werden er nieuwe punten ingebracht voor het wetsvoorstel. Die betroffen vooral de toegang tot het pgb in de Zvw, die velen werd ontzegd, doordat zorgverzekeraars de regels op hun eigen manier interpreteerden.

Verankering inclusief verplicht Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB)

De absolute voorkeur ging uit naar verankering van ook de toegangscriteria. Helaas bleek daarvoor geen Kamermeerderheid. Nu blijkt dat erg belangrijke voorwaarden voor een goed pgb wel door de Kamer zijn aangenomen en worden vastgelegd  in een AMvB, is een groot struikelblok overwonnen: zorgverzekeraars moeten zich hieraan houden. De manier waarop het nu uitpakt betekent in de praktijk dat budgethouders geen verschil zullen merken tussen wettelijke verankering en voorwaarden vastgelegd in een AMvB.

Aangenomen amendementen

  • Kamer zegt ja tegen amendement 18: pgb-Zvw is flexibel inzetbaar, zodat verzekerde pgb kan afstemmen op eigen behoeften, persoonskenmerken en mogelijkheden.
  • Kamer zegt ja tegen amendement 49: SKGZ moet doorlooptijd klachten aanzienlijk verkorten en monitoring van deze procedures wordt vastgelegd.
  • Kamer zegt ja tegen amendement  47: zorgverzekeraars mogen in hun modelovereenkomst geen aanvullende eisen stellen, maar moeten handelen zoals dat ook in andere zorgwetten is geregeld.
  • Kamer zegt ja tegen amendement 62: snelle behandeling AMvB, vóór het zomerreces, zodat in 2017 eenduidige toegangscriteria gelden, gerelateerd aan die in de Wlz
  • Kamer zegt ja tegen amendement 63: zorgverzekeraar moet passende en toereikende vergoeding bieden.

Wat vindt Per Saldo?

Dit is een belangrijke mijlpaal voor budgethouders:

  • het pgb is verankerd is alle wetten
  • aan cruciale voorwaarden die absoluut nodig zijn om het pgb goed te kunnen inzetten is via de amendementen gehoor gegeven
  • deze worden opgenomen in de AMvB die zorgverzekeraars verplicht zijn toe te passen
  • toegankelijkheid, flexibiliteit en toereikendheid zijn erin opgenomen
  • als laatste belangrijk punt wordt ook voldaan aan de vraag om voor de zomer het AMvB vast te stellen zodat dit in de zorgpolissen van 2017 verwerkt kan worden en kan worden toegepast