Het laatste debat over ‘hoe verder met het trekkingsrecht’ van woensdag 29 juni heeft voor budgethouders een bijzonder gunstige afloop. De staatssecretaris gaf aan dat “de meeste muziek zit in de variant waarin budgethouders zélf de uitbetaling en het beheer van hun zorggeld gaan regelen.” Over de alternatieven waren de Kamer en Van Rijn het over één ding roerend eens: scenario’s waarin de SVB een hoofdrol vervult in de trekkingsrechten, zijn geen optie meer. En volgens Van Rijn is het alternatief van de zorgkantoren en gemeenten binnen afzienbare termijn niet goed te realiseren. Door verder te gaan met de budgethoudersvariant staat het belang van de budgethouder nu echt centraal! Per Saldo is bijzonder verheugd over deze uitslag, waarbij een nieuw, absoluut waterdicht systeem, ten dienste van budgethouders, centraal staat.

Woensdagavond voerde de Tweede Kamer het debat over de ‘voortgang van de trekkingsrechten’. Al sinds juli 2015 wordt er gesproken over het verbeteren van de uitvoering. Naar aanleiding van het voorgaande debat is aangedrongen op een onderzoek naar alternatieven voor het trekkingsrecht. De afgelopen periode zijn er drie verschillende werkwijzen uitgewerkt die de uitvoering en inrichting van de trekkingsrechten structureel moeten verbeteren.

Alternatieven

Het enige nog overgebleven alternatief is de budgethoudersvariant. De afgelopen maanden heeft Per Saldo samen met DSW zorgverzekeraar gewerkt aan dit systeem waarbij de budgethouder weer zelf aan zet is en eigen regie heeft over zijn budget. Met een systeem dat in dienst staat van de budgethouder, waarmee hij op zijn eigen tijd direct betalingen kan doen, zoals bij een gewone bank. Bovendien moeten de handelingen die budgethouders verrichten steeds duidelijk zichtbaar zijn. Met een ‘track en tracesysteem’ waarbij men bijvoorbeeld kan zien welke instantie op dat moment een wijziging op een zorgovereenkomst in behandeling heeft. Zodat budgethouders precies kunnen zien welke instantie aan zet is en waar zij hun eventuele vragen kunnen stellen. Naast Per Saldo hebben ook de SVB en de gemeenten en zorgkantoren alternatieve werkwijzen uitgewerkt.

Eensgezind

Over één ding zijn de Kamer en Van Rijn het eens: scenario’s waarin de SVB een hoofdrol vervult in de trekkingsrechten zijn geen optie meer. Volgens staatssecretaris Van Rijn is het alternatief van de zorgkantoren en gemeenten niet goed te realiseren binnen afzienbare termijn. De VNG sluit zich daarbij aan en stelt zich op het standpunt dat gemeenten de eerstkomende jaren het trekkingsrecht niet zelf zullen gaan invullen. De staatssecretaris gaf tijdens het debat helder aan dat de ´meeste muziek´ zit in de variant waarin budgethouders zélf de uitbetaling en het beheer van hun zorggeld gaan regelen: de budgethoudersvariant, het systeem dat tot stand kwam in samenwerking met D66 en dat Per Saldo inmiddels verder heeft uitgewerkt, in samenwerking met DSW.

Snel en zorgvuldig

Ook de Tweede Kamer ziet in het plan van Per Saldo een goede mogelijkheid om het trekkingsrecht eenvoudig, betrouwbaar en goed te laten werken. Op digitale wijze kunnen zij zelf persoonsgegevens invullen, declaraties voor genoten zorg indienen en betalen en communiceren met de verstrekker over zijn of haar pgb-budget. De SVB kan in dit plan zijn rol in de salarisadministratie blijven uitvoeren. Coalitiepartijen VVD, PvdA en ook D66 hameren op een degelijke bestudering van het overgebleven scenario en de kosten daarvan. Daar is Van Rijn het mee eens. Iedereen wil koste wat kost een nieuw pgb-systeem dat duurzaam en dus betaalbaar is. “Zorgvuldigheid voorop, maar geen tijd te verliezen”, zo stellen PVV en GroenLinks. Zij dringen aan op voortmaken, zodat op 1 januari 2018 het nieuwe systeem in werking kan treden. Voor een tijdige realisatie is het van groot belang om snel te starten en de regie over de alternatieve werkwijze trekkingsrecht onder de directe leiding van VWS te positioneren (dus niet bij Ketenregie). Hierover zal GroenLinks mogelijk nog een motie indienen.

Wat vindt Per Saldo

Per Saldo vindt dit een zeer veelbelovende uitslag die de meeste kansen biedt op een goed systeem op zo kort mogelijke termijn, namelijk 1 januari 2018. Er is veel werk verzet om dit resultaat te kunnen behalen. Een nieuw systeem ontwikkelen is niet simpel, maar inmiddels weten we heel goed hoe het niet moet. Met invoering van de budgethoudersvariant krijgen budgethouders weer zoveel mogelijk eigen regie. Per Saldo waardeert de steun van de Tweede Kamer en de staatssecretaris hierbij enorm, evenals de wens van de Tweede Kamer om Per Saldo een gelijkwaardige positie te geven bij het nemen van beslissingen over het trekkingsrecht. Dat gebeurt in de zogenoemde ‘keten’, waarin tot nu toe vooral de wensen van gemeenten en zorgkantoren van doorslaggevende aard zijn en Per Saldo als kleine organisatie in een ondergeschikte positie is gemanoeuvreerd. Nu krijgt Per Saldo, als belangenbehartiger van budgethouders, weer de positie die zij verdient: een volwaardig gesprekspartner waarbij het belang van budgethouders centraal staat en zwaar telt. Dat belang ligt nu in eerste instantie bij een direct goed werkend systeem, dat budgethouders ondersteunt bij de uitvoering en betaling van het pgb. Een systeem dat, voordat het in werking treedt, goed is getest, zodat de chaos van 2015 absoluut niet aan de orde zal zijn.

Meer informatie

In het volgende nummer van EigenWijs leest u meer over wat de budgethoudersvariant inhoudt. Deze verschijnt op 26 juli 2016.
In het debat over het trekkingsrecht kwamen meer onderwerpen ter sprake waarover Per Saldo u binnenkort nader zal informeren: zoals over de compensatieregeling en de enorme daling van budgethouders in Jeugdwet, Wmo en Zvw.