Pgb genoemd in coalitieakkoord

‘Mensen met een beperking hebben een ongekend potentieel voor de samenleving en hebben daarbij soms praktische ondersteuning nodig. We blijven investeren in de gehandicaptenzorg en gaan door met de goede initiatieven uit het programma Onbeperkt Meedoen. ‘Het persoonsgebonden budget (PGB) blijft een geschikt middel voor eigen regie, waarbij passende zorg centraal moet staan.’ Dit staat in het coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd.

Wij vinden het heel goed dat het pgb letterlijk is genoemd. We dragen al vanaf 1995 uit dat het pgb hét middel voor eigen regie is. Het is daarom helemaal belangrijk dat er gevolg wordt gegeven aan de uitkomsten van het onderzoek ‘Betekenis en waarde van het pgb’. Dit onderzoek is in opdracht van het ministerie van VWS uitgevoerd door Significant Public.

Samen juiste stappen zetten

Gepolijste edelsteentjes
Geef het pgb haar glans terug

De problemen die momenteel spelen komen in het onderzoek aan de orde. En er is beschreven hoe dit zo is gekomen. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan en worden er een aantal scenario’s geschetst die tot een merkbare verbetering in de toekomst moeten leiden. We hadden ook dit graag terug willen zien in het coalitieakkoord. We willen betrokken worden, zodat we samen de juiste stappen kunnen zetten. Zodra de nieuwe regering er is, kunnen we met de nieuwe minister van VWS aan de slag voor weer een sterk en stevig pgb.

Passende zorg

In het coalitieakkoord staat dat passende zorg de norm is: ‘Dat betekent dat zorg bewezen effectief is en we overbehandeling voorkomen.

Het betekent ook dat:

 • zorg gericht is op gezondheid, functioneren en kwaliteit van leven;
 • zorg samen met patiënt en professional tot stand komt;
 • zorg op de juiste plek geleverd wordt;
 • zorg die vaak voorkomt en niet complex is voor iedereen dichtbij beschikbaar is, terwijl complexe zorg die weinig voorkomt, gespecialiseerd is.’

We zijn ook blij dat er aandacht is voor het VN Verdrag Handicap. Goed dat hiervoor geld wordt gereserveerd, maar er is wel meer nodig dan dat. Er zal een integrale aanpak moeten komen om het op een juiste manier vorm te geven.

En er staan in hoofdstuk 6 over gezondheidszorg nog meer voor het pgb belangrijke onderwerpen in het coalitieakkoord. Zo gaat het over de jeugdzorg, de ggz en de ouderenzorg. Het zijn plannen die de nieuwe regering moet uitwerken en voorleggen aan de Tweede Kamer.

Dagelijkse praktijk

In het coalitieakkoord staat nog niet wat het betekent in jouw dagelijkse leven. We krijgen veel signalen binnen dat het pgb onder druk staat, vooral bij gemeenten. En we maken ons zorgen. Er is gebrek aan vertrouwen, regels worden eerder moeilijker dan makkelijker, tarieven worden verlaagd, (her)indicaties verlopen moeizaam, de waarde van informele zorg door naasten wordt onderschat. Dat is wat budgethouders ons melden. Er is dus werk aan de winkel voor de nieuwe regering om het pgb het geschikte middel voor eigen regie en passende zorg te laten blijven.

Onze speerpunten

Het is goed dat het pgb in het akkoord staat. Het biedt de mogelijkheid flinke stappen te gaan zetten op de volgende punten:

 • We werken vanuit vertrouwen.
 • We zorgen dat budgethouders, vertegenwoordigers en verstrekkers goed toegerust zijn.
 • We stellen de hulpvraag met hulpvrager en deskundigen vast volgens een stappenplan.
 • We vinden dat bij de hulpvraag de keuze voor een pgb of zorg in natura bewust overwogen moet worden. Beide mogelijkheden moeten dezelfde kansen krijgen.
 • We accepteren dat juist ook familie en vrienden passende zorg kunnen geven.
 • We geven iedereen die een levenslange en/of levensbrede hulpvraag heeft een langdurige indicatie.
 • We komen tot een integraal budget, waarin wonen, werken onderwijs/ontwikkeling, maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit en zorg hand in hand gaan. Dit is voor ons dé stip op de horizon voor mensen met een levenslange en levensbrede beperking die afhankelijk zijn van passende zorg en ondersteuning. Zij kijken uit naar het moment dat het voor hen mogelijk zal zijn om met een integraal pgb (Ipgb) te mogen werken. Helaas zijn de laatste 2 experimenten Ipgb gestrand, omdat het onvoldoende was vormgegeven. Hierdoor kon de echte waarde van het Ipgb niet goed getoetst worden. De uitgekomen rapporten van de afgelopen periode geven wel voldoende aanleiding dat het uitrollen van het Ipgb nodig is. We zien het liefst een uitrol, zoals bij de pilot ‘levensloopbegeleiding’. In deze pilot krijgen 100 mensen de mogelijkheid deel te nemen.

Deze punten komen ook naar voren in het onderzoek naar de betekenis en waarde van het pgb. We gaan dit de komende jaren continu onder de aandacht brengen van de nieuwe minister van VWS en alle Tweede Kamerleden. We willen met alle partijen problemen oplossen en verder bouwen aan een sterk en stevig pgb. Onze inzet is om het pgb weer te laten glanzen. Zodat jij met je pgb eigen regie hebt en houdt over je leven.

Gezamenlijke reactie op coalitieakkoord

Vandaag hebben we samen met Ieder(in), MIND, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Wij staan op! en de Coalitie voor Inclusie ook een gezamenlijke reactie gegeven op coalitieakkoord. Je vindt deze reactie op de website van Ieder(in).

Eerder artikel

In dit eerder verschenen artikel kun je de uitslag van het onderzoek én ons vierjarenprogramma downloaden.

Een lijst van nieuwsartikelen