Budgethouders-portaal

Samen met een aantal budgethouders heeft Per Saldo deze zomer een pakket van eisen samengesteld om te komen tot een betere uitvoering van het trekkingsrecht. Dit pakket is op een zeer zorgvuldige manier tot stand gekomen. Alle voorwaarden waaraan dit portaal moet voldoen zijn door de gebruikers/budgethouders getoetst. Het resultaat is half september voorgelegd aan het ministerie en de ketenregisseur. Wat Per Saldo betreft kan er nu gebouwd gaan worden. Snel, maar zorgvuldig. De vraag is, door wie? Door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of een andere partij: een organisatie die dit in opdracht van zorgverzekeraars, gemeenten en Per Saldo gaat ontwikkelen.

Van Rijn onderzoekt eerst SVB-variant

De staatssecretaris werd hierover in het debat stevig aan de tand gevoeld. De sterke indruk dat hij de SVB als de enige weg ziet, ontlokte sommigen in de Kamer de vraag of hij soms met de SVB getrouwd is? Veel Kamerleden hebben juist een voorkeur voor de andere variant. De staatssecretaris wil vooralsnog bekijken of ‘bouwen onder verantwoordelijkheid van de SVB’ tot positief resultaat kan leiden. Per Saldo vindt dit jammer. Een gelijktijdige beoordeling, het naast elkaar leggen van beide varianten en daar de voor- en nadelen van op een rijtje zetten, verdient absolute voorkeur. Er gaat dan geen onnodige tijd verloren en er kan op redelijke termijn een goed doordachte keuze voor de beste variant gemaakt worden.

Gemiste kans

De motie die werd ingediend om ruimte te geven aan Per Saldo en Zorgverzekeraars Nederland om het alternatief uit te werken, is helaas verworpen. Gezien de eis van budgethouders om het nieuwe portaal met zorgvuldige snelheid te bouwen en te implementeren, vindt Per Saldo dit een gemiste kans.

Goed declareren bij de SVB

De Kamer vroeg de staatssecretaris om opheldering over de declaraties bij de SVB. Vanaf 1 september wordt er strenger gecontroleerd, vanaf 1 november wordt er niet meer betaald als er op onjuiste wijze wordt gedeclareerd. Eerder was 1 oktober afgesproken. Na aandringen van Kamerleden zegt Van Rijn toe nu al heel goed in de gaten te houden of budgethouders zich aan de vastgestelde regels houden. Dat is belangrijk om te voorkomen dat betalingen als onrechtmatig gezien worden en uiteindelijk zelfs niet kunnen worden geaccepteerd door de pgb-verstrekker. De budgethouder kan daar tenslotte de dupe van zijn. Per Saldo is daarom voorstander van een goede controle, zo snel mogelijk. Budgethouders hoeven zodoende geen ongewenste verrassingen achteraf te verwachten en weten dan zeker dat ze het goed doen.

Onderzoek terughoudendheid gemeenten

Budgethouders ervaren terughoudendheid van gemeenten bij de toekenning van een pgb. Gemeenten hebben dit vermoeden intern onderzocht (onder 10 van de bijna 400 gemeenten – red). Kamerleden uiten kritiek op de uitslag van het onderzoek. Zij vinden dit veel te beperkt, budgethouders zijn niet geraadpleegd, terwijl zij veel signalen ontvangen die het tegendeel aangeven. De Kamer vindt het positief dat gemeenten nu gaan beginnen met trainingen over hoe om te gaan met het pgb en dat er nader wordt bekeken waar beleidsvrijheid van gemeenten ophoudt. Per Saldo gaat samen met de VNG deze trainingen uitwerken. De suggestie om een handreiking voor gemeenten te maken, wordt nader bekeken.

Meer ruimte voor wooninitiatieven

Belangrijke slachtoffers van het toekenningsgedrag van gemeenten zijn de wooninitiatieven. Woonvormen met bewoners die hun pgb van de gemeente krijgen, worden in hun voortbestaan bedreigd. Gemeenten kennen lagere pgb’s toe of zelfs helemaal geen pgb meer.

Knelpunten bekend

Per Saldo heeft de knelpunten, die zich na de transitie in 2015 openbaarden, veelvuldig aan de orde gesteld bij het ministerie. Wij hoorden steeds vaker dat bestaande wooninitiatieven het moeilijk hadden, budgethouders niet in het wooninitiatief naar eigen keuze konden gaan wonen omdat de pgb-financiering niet rond kwam. Ook konden nieuwe wooninitiatieven niet starten omdat gemeenten geen toestemming gaven voor het vestigen van een pgb-gefinancierd wooninitiatief binnen de gemeentegrenzen. Goede oplossingen bleven tot nu toe uit.

Positief beleid

De staatssecretaris verklaart juist een positief beleid te willen voeren ten opzichte van kleinschalig wonen. In alle wetten. Per Saldo is blij dat de motie die hierover werd ingediend is aangenomen. Hierin wordt de regering gevraagd om in het ondersteuningsprogramma dat de VNG en Per Saldo voor gemeenten ontwikkelen, expliciet aandacht te besteden aan de bijzondere positie van kleinschalige wooninitiatieven. Daarnaast moet er gezocht worden naar oplossingen voor de belemmeringen die kleinschalige wooninitiatieven nu ervaren bij het aanvragen van pgb-financiering. Wanneer dit vraagt om aanpassingen van wet- en regelgeving dan wil de Kamer deze uiterlijk 1 januari 2017 ontvangen. Wij gaan ervoor zorgen dat gemeenten via het ondersteuningsprogramma goed gaan begrijpen hoe belangrijk pgb-gefinancierde wooninitiatieven zijn voor mensen die waarde hechten aan eigen regie.

Meerzorg

Het is voor Kamerleden een doorn in het oog dat de toekenning van meerzorg elk jaar opnieuw bekeken moet worden. Alhoewel de wet- en regelgeving niet per se voorschrijft dat er een jaarlijkse nieuwe beoordeling van meerzorg nodig is, handelen veel zorgkantoren nog wel op die manier. De staatssecretaris gaf toe dat dit in een aantal gevallen geen goede oplossing is. In situaties waarin geen veranderingen optreden en meerzorg voor langere tijd nodig is, moet toekenning van meerzorg voor een langere periode mogelijk zijn.

Per Saldo heeft gepleit voor maatwerk, dus daar waar het kan een toekenning meerzorg af te geven voor een zo lang mogelijke periode, levenslang indien mogelijk. Ook hier verlicht dit de administratieve lasten van de budgethouders. De aangenomen motie hierover is een grote stap in de goede richting!