Petitie tegen een eigen bijdrage jeugdzorg

Het demissionaire kabinet wil weer een eigen bijdrage (ouderbijdrage) invoeren op jeugdzorg. Dit blijkt uit de voorjaarsnota van 2024. Wij zijn het daar niet mee eens. Wij steunen daarom de petitie tegen dit plan van GroenLinks/PvdA.

Dit plan is volgens het kabinet nodig om het financiële gat op te vullen, dat ontstaat door het terugdraaien van de voorgenomen bezuiniging van € 500 miljoen. Deze eigen bijdrage gaat dus ook gelden voor de kinderen die zorg en ondersteuning krijgen vanuit een pgb uit de Jeugdwet. De eigen bijdrage op noodzakelijke zorg en ondersteuning voor kinderen is in strijd met de rechten van het kind, dat is vastgelegd in (internationale) verdragen en in artikel 1 van de Grondwet. Er wordt hierbij bovendien totaal geen rekening gehouden met de lange termijn gevolgen voor kinderen met een levenslange/levensbrede beperking of ziekte.

In strijd met Kinderrechtenverdrag (IVRK), Het VN-verdrag Handicap en artikel 1 van de Grondwet

De eigen bijdrage op jeugdhulp is in strijd met de rechten van het kind en discriminatie van mensen met een beperking. Deze rechten zijn geborgd in het Kinderrechtenverdrag (IVRK), Het VN-verdrag Handicap en artikel 1 van de Grondwet.

  • Het IVRK verplicht Nederland te waarborgen dat geen enkel kind het recht op toegang tot noodzakelijke (zorg)voorzieningen wordt belemmerd. Een eigen bijdrage is voor sommigen een belemmering en daarmee in strijd met dit verdrag.  Hierdoor wordt noodzakelijke hulp ontoegankelijk voor sommigen, terwijl zij dit hard nodig hebben.
  • Het VN-verdrag Handicap stelt dat mensen met een beperking recht hebben op het hoogst haalbare niveau van gezondheidszorg, zonder discriminatie op grond van hun beperking. Het voornemen van het kabinet om bij een eigen bijdrage onderscheid te maken tussen somatische en psychische aandoeningen, gaat tegen dat principe in. Kinderen met een somatische aandoening vallen onder de Zorgverzekeringswet en hebben geen eigen risico/bijdrage. Volwassenen een eigen risico van €375. Maar kinderen die zorg en ondersteuning nodig hebben vanuit de Jeugdwet, gaan een eigen bijdrage betalen tot €1500. Hierdoor ontstaat ongelijkheid.
  • In artikel 1 van de Grondwet staat: “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld”. Aan dit artikel is recent ‘handicap’ toegevoegd, als expliciet genoemde grondslag voor discriminatie. Deze eigen bijdrage is een vorm van discriminatie en direct in strijd met de Grondwet.

Daarom willen wij, net als GroenLinks-PvdA, dat dit plan niet doorgaat. En jij kunt helpen om dat voor elkaar te krijgen!

Teken nu de petitie tegen de eigen bijdrage jeugdzorg: