Persoonsgebonden budget op maat in de Wlz

De laatste tijd steekt bij het pgb-Wlz een nieuw fenomeen de kop op: het pgb op maat. Wat is dat eigenlijk? En moet je hier mee akkoord gaan als je niet eens bent met dit besluit? Mr. dr. Matthijs Vermaat, van advocatenkantoor De Graaf aan de Kade, schreef hierover een column in de EigenWijs van juni. Lees de inhoud hieronder.

‘Op de website van de Rijksoverheid staat een bericht dat enige duidelijkheid verschaft over het pgb op maat in de Wlz. Het pgb op maat is niet meer het maximumbedrag dat in bijlage H van de Regeling langdurige zorg (Rlz) staat. Volgens de Rijksoverheid zorgt deze maatregel voor minder zorgkosten en administratieve druk en wordt het pgb efficiënter ingezet. Dat klinkt als algemene beleidstaal, en dit soort teksten zorgen voor een rode vlag.

Het pgb op maat is (niet onverwacht) lager. Waarom? Omdat in de praktijk zou zijn gebleken dat je in de meeste gevallen de zorg kan krijgen die je nodig hebt, zonder het volledige bedrag te gebruiken. Dat is op zich niet nieuw en voorheen bleef wat je overhield bij de SVB. Wat is dan het probleem? Het probleem is, dat wat eerst achteraf werd vastgesteld, nu steeds meer vooraf wordt vastgesteld. Aan de hand van een weekoverzicht dat door de budgethouder wordt ingevuld, gaat het zorgkantoor na wat wel en wat niet nodig is. En daar wringt de schoen.

Bij het pgb op maat kijkt het zorgkantoor eerst naar jouw specifieke zorgvraag en gaat daarover ‘in gesprek’. Daarna wordt pas een passend budget vastgesteld. De toekenning van het pgb start zo meer vanuit de zorgvraag, dan vanuit het maximaal beschikbare budget, aldus de tekst op de website van de Rijksoverheid.

Gaat het zorgkantoor daar wel over? Het CIZ heeft ten slotte al bepaald welk zorgprofiel het best past. Dat is de specifieke zorgvraag. In het zorgprofiel is globaal de aard en omvang van de zorg vastgelegd. En omdat het zorgprofiel de financieringsvorm is, is aan het profiel een budget gehangen. Vervolgens is een deel van dat budget weer vertaald in het pgb (zie bijlage H van de Rlz).

Maar laten we eens kijken of het ministerie van VWS misschien toch een punt heeft. VWS verwijst naar het Besluit langdurige zorg, artikel 3.6.3. Daar staat de maximale hoogte geregeld (‘een pgb bedraagt ten hoogste’). Je zou dan denken dat als er een maximum is, het pgb ook lager kan worden vastgesteld door het zorgkantoor. Ik denk dat dat niet het geval is.

Met het maximum wilde men bepalen dat het pgb niet duurder/hoger mag zijn dan de zorg in een instelling. Die maxima worden door de minister in bijlage H van de Rlz bepaald.

Maar goed, zo zou je kunnen zeggen, dan nog kan het pgb toch wel lager worden vastgesteld? Dat denk ik niet. Volgens mij blijkt uit de Rlz, en vooral de toelichting daarop, de bedoeling dat het pgb een basisbedrag is, waarbinnen de budgethouder naar behoefte kan schuiven. Zo staat in de Staatscourant dat een basisbedrag wordt ingevoerd. Dit basisbedrag is gebaseerd op het zorgprofiel. ‘Binnen het basisbedrag kan de verzekerde naar behoefte schuiven tussen zorgvormen en ook kiezen voor een gewenste verhouding tussen persoonsgebonden budget (pgb) en modulair pakket thuis (mpt), en binnen het mpt voor meerdere aanbieders per zorgvorm.’

Hieruit volgt klip en klaar naar mijn idee dat het de budgethouder is die bepaalt hoe het pgb wordt ingezet. Niet het zorgkantoor. Het CIZ bepaalt immers welk profiel tot doelmatige zorg leidt, en daar hoort een budget bij. In de toelichting bij de invoering van het basisbedrag staat de bestedingsvrijheid met zoveel woorden. Dan kan denk ik heel goed worden betoogd dat het zorgkantoor alleen kan zeggen of de zorg onder de Wlz valt en of die ‘verantwoord’ is. Welke mix aan zorg wordt ingezet en tegen welk tarief, is aan de budgethouder. Dus: als je een pgb-besluit krijgt waarin pgb op maat wordt toegekend en je bent het er niet mee eens: ga in bezwaar!’

Hulp van Per Saldo
Ben je pluslid bij ons, dan kunnen wij je helpen als je in bezwaar wilt gaan. Ook denken wij graag met je mee bij opstellen van een goed budgetplan, want dat is heel belangrijk bij het pgb op maat. Heb je andere vragen over het pgb op maat? Meld dit dan aan ons via [email protected] of bel met ons gratis ledennummer.