Tot nu toe werd persoonlijke verzorging voor jeugdigen toegekend vanuit de Jeugdwet, verpleging vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Ouders, kinderverpleegkundigen en andere betrokkenen gaven aan dat deze afbakening in de praktijk vaak niet aansluit op de individuele behoeften. Soms is het logischer dat verzorging door de kinderverpleegkundige wordt gedaan, betaald vanuit de Zvw. Zoals bij kinderen met een indicatie voor IKZ. Voor hen viel de persoonlijke verzorging die verband houdt met geneeskundige zorg al onder de Zorgverzekeringswet. In de huidige afbakening is het voor kinderen met een indicatie voor verpleging niet mogelijk om persoonlijke verzorging vanuit de Zvw te laten bekostigen. Maar dat verandert per 1 januari 2018. Voor kinderen waar reeds IKZ van toepassing is, zijn er geen wijzigingen.

Nieuwe afbakening

Per wet is geregeld dat persoonlijke verzorging die gericht is op het versterken van de zelfredzaamheid van de jeugdige onder de Jeugdwet blijft vallen en persoonlijke verzorging die verband houdt met geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, vanaf 2018 vergoed wordt vanuit de Zvw. Daarmee wordt de regeling gelijkgetrokken met die voor volwassenen.

Overgangsregeling

Er is een overgangsregeling getroffen voor de periode tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2019. In deze periode kunnen twee groepen ontstaan:

  1. Kinderen die zich na 1 januari 2018 melden met een nieuwe vraag naar persoonlijke verzorging. Zij vallen onder de nieuwe afbakening.
  2. Kinderen die al voor 1 januari 2018 verzorging ontvingen van de gemeente ‘die verband houdt met een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop’. Zij kunnen, indien gewenst, hiervan gebruik blijven maken tot hun beschikking bij de gemeente afloopt. Ze hoeven hier niet op te wachten, maar kunnen ook eerder overgaan naar de nieuwe afbakening. Gemeenten kunnen gezinnen op de nieuwe afbakening wijzen en de overgang naar de nieuwe afbakening ondersteunen.

Meer informatie

Lees meer in de factsheet Persoonlijke verzorging in Jeugdwet en Zvw van het ministerie van VWS.