Per Saldo stuurde vooraf een brief. De Vaste Kamercommissie van VWS sprak erover met staatssecretaris Blokhuis. Een aantal punten uit onze brief kwam aan de orde. Zo werd er veel aandacht gevraagd voor de jeugd. De staatssecretaris wil alle jeugd, dus ook de jeugd-ggz, volledig bij de gemeente houden. Per Saldo hoopt dat uiteindelijk geen uitzondering wordt gemaakt en jongeren die voldoen aan de Wlz-criteria, worden toegelaten tot de Wlz. Over de gelijkwaardige keuze zei de staatssecretaris dat iedereen die overgaat naar de Wlz in álle profielen kan kiezen tussen pgb en zorg en natura

Geen uitzondering voor jeugd

In het wetsvoorstel dat de openstelling mogelijk moet maken staat dat ‘ggz-jeugd’ geen recht op zorg krijgt vanuit de Wlz. Daarmee wordt afgeweken van de bestaande toegangscriteria voor de Wlz, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt in leeftijd. De Kamer brengt naar voren dat niet de beleidsrichting leidend is, maar de zorgvraag.Ook jeugdigen met een blijvende behoefte aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid zijn gebaat bij een levenslange indicatie, bij stabiliteit en zekerheid.

De staatssecretaris antwoordt dat er bij de grote decentralisatie van 2015 bewust voor is gekozen om het hele jeugddomein naar de gemeente over te hevelen. Ook de jeugd-ggz. Hij blijft hieraan vasthouden, omdat hij van mening is dat het ‘één plan, één gezin principe’ hier het beste tot uiting komt. Het uitgangspunt van integrale hulpverlening is zo belangrijk voor het kabinet, dat ze dit onder de werking van de Jeugdwet wil laten. Kamerleden vragen hierover meer uitleg en willen een nadere onderbouwing. De staatssecretaris belooft dat deze er zal komen in de aanloop van het wetsvoorstel.

Per Saldo hoopt dat uiteindelijk geen uitzondering wordt gemaakt voor de jeugd. Wij zullen dit in onze reactie op de internetconsultatie nogmaals benadrukken.

Betere overgang van jeugd naar volwassenheid

Per Saldo vroeg in haar brief ook aandacht voor ggz-jeugdigen die 18 jaar worden. Op dat moment loopt de indicatie voor de Jeugdwet af en moet een indicatie voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) worden aangevraagd. Daarbij kan de jongvolwassene te maken krijgen met een herbeoordeling voor de Wmo en vervolgens, door de openstelling van de Wlz, wederom met een herbeoordeling voor de Wlz. Kamerleden hebben erop gehamerd dat deze onnodig belastende procedure voorkomen moet worden. De staatssecretaris gaf aan dat er nog wordt nagedacht over hoe dit te stroomlijnen. Het heeft in ieder geval wel de aandacht en er wordt geprobeerd de indicatiestellingen zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, juist voor deze groep.

Wat gebeurt er tussen nu en 2021?

Het wetsvoorstel treedt pas in 2021 in werking. Hoe loopt het dan tot die tijd? Hier hebben Kamerleden ook diverse vragen over gesteld. De staatssecretaris geeft aan dat gemeenten een verantwoordelijkheid voelen om tot 2021 hun uiterste best te doen om het zo optimaal mogelijk te laten verlopen. Als dit niet zo is, dan kan hij daar op aangesproken worden. Dit punt staat hoog op de agenda van het regelmatige overleg met de VNG en centrumgemeenten. De staatssecretaris benadrukt dat al uitgebreide gesprekken gevoerd worden met het CIZ en gemeenten om de overgang soepel te laten verlopen. Alles ligt op schema.

Ggz-wooninitiatieven moeten kunnen blijven bestaan

De Kamer vraagt ook aandacht voor de pgb-wooninitiatieven voor de ggz-doelgroep die worden betaald vanuit de Wmo. Zij hebben moeite om te blijven bestaan. Wordt hier op gelet in de aanloop van 2021? De staatssecretaris geeft aan dat het waardevolle initiatieven zijn die moeten blijven bestaan. En dat deze regering er ook voor zal zorgen dat ze zullen blijven bestaan.

Gelijkwaardige keus gewaarborgd

In de wet is verankerd dat mensen kunnen kiezen tussen zorg in natura en een pgb. De staatssecretaris gaf aan dat alle mensen met een ggz-achtergrond die overgaan naar de Wlz in álle profielen kunnen kiezen tussen pgb en zorg en natura. Per Saldo is blij met de reactie.

Brief Per Saldo Wlz-ggz 5 juli 2018