Verwachting niet waargemaakt

Het in 2015 bijna gelijktijdig invoeren van passend onderwijs en de decentralisatie van de jeugdhulp zou de verbinding tussen onderwijs en zorg vergroten. Nu blijkt dat 90% van de leerkrachten te weinig tijd heeft voor extra ondersteuning van zorgleerlingen. Extra ondersteuning in de vorm van ambulante begeleiding kan hier een oplossing bieden. Maar de realisatie van werkelijk maatwerk blijft veelal uit. In het leerjaar 2016/2017 telde Nederland ruim 14.000 thuiszitters. Toenmalig staatssecretaris Dekker verwachtte destijds dat de helft van de vrijstellingen onterecht zou zijn. Onderzoek dat dit moet uitwijzen, is tot op heden niet bekend gemaakt.

Aandachtspunten Per Saldo

In onze brief beschrijven we de knelpunten die wij signaleren uitgebreid, stellen we onze vragen en dienen we verzoeken in. Het gaat over onder andere de volgende punten:

Maatwerk/onderwijs-zorgarrangementen

Zorg dat er voor kinderen met een beperking passende onderwijs-zorgarrangementen mogelijk gemaakt worden, maatwerkvoorzieningen, ook als een kind (tijdelijk) op een andere locatie dan school onderwijs zou moeten volgen. Dit is essentieel voor de kwaliteit van leven.

Afwijkende schooltijden

Zorg ervoor dat kinderen met een beperking maar met ontwikkelingskansen niet buitenspel worden gezet door regelingen als in de Variawet. Hierdoor wordt het weliswaar mogelijk gemaakt af te wijken van de onderwijstijdenwet. Alleen moet vooraf duidelijk zijn dat kinderen na 2 jaar weer meer dan 50% onderwijstijd kunnen volgen. Daardoor worden groepen uitgesloten.

Kwalificatieplicht

Jeugdigen met een beperking maar met ontwikkelingskansen krijgen vaak niet de gelegenheid hun diploma te halen. Ze worden op hun 18e (regulier) en op hun 16e (VSO) uitgeschreven. Verhoog de leeftijdsgrens voor kwalificatieplicht naar 21 jaar en maak hier een recht van.

Besteding gelden

Grote bedragen voor passend onderwijs worden niet besteed. In 2015 is er €1,6 miljard extra voor passend onderwijs beschikbaar gesteld. Daarvan is ruim €111 miljoen niet uitgegeven. Ook over 2016 is er veel geld niet aan het passend onderwijs besteed. Onduidelijk is waaraan wel en welke resultaten hiermee zijn bereikt. Dit stelt de Algemene Rekenkamer in haar rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek jaarverslag OCW 2016. De samenwerkingsverbanden zouden inzichtelijk moeten maken waar het geld aan is besteed en tot welke resultaten voor de leerlingen dit heeft geleid.

Alternatieven

Kinderen worden uitgesloten van onderwijs, dat kan niet de bedoeling zijn. Er zijn goede toepasbare alternatieven, bijvoorbeeld onderwijs op andere locaties dan op school, een combinatie van opties waardoor het daadwerkelijk passend wordt.

Per Saldo vraagt de Tweede Kamer om aandacht voor deze punten, die door Vanuit Autisme Bekeken (VAB), Ieder(in) en MIND worden ondersteund op hoofdlijnen.

Meer informatie