Overgangsrecht van Wlz-indiceerbaren loopt af op 31 december 2019

Budgethouders in de groep ‘Wlz-indiceerbaren’ krijgen nu nog zorg op basis van een overgangsrecht. Deze mensen hebben nog recht op de zorg zoals die was voordat de Wet langdurige zorg werd ingevoerd in 2015. Dit wordt ook wel de vangnetregeling genoemd. We leggen in dit bericht uit wat de afloop van het overgangsrecht voor deze groep betekent.

Wat gebeurt er als het overgangsrecht afloopt?

Mensen die nog gebruik maken van het overgangsrecht, hebben vanaf 2020 recht op budget behorende bij het zorgprofiel dat is geïndiceerd. Om ervoor te zorgen dat deze budgethouders in 2020 niet in de problemen komen door een tekort aan budget, zijn een aantal maatregelen bedacht. Hier volgt een overzicht van deze maatregelen.

  1. Voor ongeveer 70% van de groep Wlz-indiceerbaren biedt het zorgprofiel dat is geïndiceerd voldoende ruimte om de zorg voort te kunnen zetten. Voor deze mensen hoeft niets geregeld te worden.
  2. Ongeveer 15% van de groep Wlz-indiceerbaren komt met het zorgprofiel minder dan 25% budget tekort. Deze mensen kunnen een beroep doen op de regeling extra kosten thuis. Daarmee kan het budget maximaal 25% worden opgehoogd.
  3. Bij de overige mensen in de groep Wlz-indiceerbaren is het tekort in budget met het zorgprofiel hoger dan 25%. Zij kunnen een beroep doen op de meerzorgregeling. Daarmee kan het budget op maat worden opgehoogd.

Wat kunt u doen?

Hoor je bij de groep Wlz-indiceerbaren en heb je nog een indicatie in functies en klassen? Je kunt nu nog niets doen. In juni 2019 ontvang je een brief van het zorgkantoor met daarin meer informatie.

Fokus-bewoners die vallen onder de groep Wlz-indiceerbaren

Hoor je bij de groep Wlz-indiceerbaren en woon je in een Fokuswoning? Dan krijg je nu zorg in je woning op basis van de subsidieregeling ADL-assistentie, en zorg buiten je woning vanuit de Wet langdurige zorg. De zorg buiten je woning zal vanaf 1 januari 2020 vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden geregeld, zoals dit ook geldt voor andere bewoners van ADL-clusterwoningen.

Het ministerie van VWS overlegt met gemeenten en zorgverzekeraars over een zorgvuldige overgang naar de Wmo en de Zvw. De zorgkantoren coördineren deze overgang.

Meer weten?

Op www.informatielangdurigezorg.nl vind je meer informatie.