De Klankbordgroep van Per Saldo bestaat uit ca. 10 leden uit verschillende doelgroepen. De groep geeft directe signalen over alles wat betrekking heeft op eigen regie en pgb als aanvulling op signalen die bijvoorbeeld via de ledenservice op het bureau binnenkomen. De taak van de Klankbordgroep is het bestuur en het bureau van Per Saldo gevraagd en ongevraagd te adviseren over het pgb, mede vanuit ervaringsdeskundigheid.

Doelgroepen

Per Saldo streeft ernaar dat de Klankbordgroep een afspiegeling vormt van het totale ledenbestand. Om een goede verdeling van de doelgroepen te realiseren binnen de Klankbordgroep vragen wij in het bijzonder om sollicitaties van kandidaten die zelf behoren tot de GGZ-doelgroep.

Profielschets leden Klankbordgroep

 • Zij zijn in de eerste plaats zelf budgethouder, op persoonlijke titel (mogelijke belangenverstrengeling, bijv. als zorg-professional of als zorgaanbieder, willen wij vermijden).
 • Zij zijn in staat hun eigen persoonlijke situatie te overstijgen en kunnen meedenken in algemene zin.
 • Er wordt gestreefd naar een regionale spreiding van de leden van de klankbordgroep.
 • Zij zijn bereid en in staat 3 x per jaar de vergadering van de klankbordgroep bij te wonen.
 • De leden zijn bereid en in staat om per mail of per post een bijdrage te leveren aan het beantwoorden van ad-hoc vragen van het bestuur, de directeur of haar naaste medewerkers door het geven van hun (persoonlijke) mening.
 • Zij zijn bereid per e-mail of telefonisch deel te nemen aan werkgroepen.
 • Zij zijn bereid om deel te nemen aan bijeenkomsten die de ontwikkelingen van Per Saldo betreffen.

Termijn lidmaatschap

Het lidmaatschap geldt voor de periode van vier jaar, met de mogelijkheid tot een éénmalige verlenging met vier jaar. Na de benoeming geldt een proefperiode van één jaar. Na dit jaar vindt er een evaluatiegesprek plaats. Op basis van dit gesprek wordt besloten of het lidmaatschap wordt gecontinueerd.

Meer informatie en reageren

 • Deelname is op basis van vrijwilligheid.
 • De klankbordgroep vergadert drie keer per jaar.
 • Op een donderdag van 11.00 tot 13.30 uur op het kantoor in Utrecht.
 • De reiskosten naar Per Saldo worden vergoed.
 • Tussentijds wordt per e-mail, social media of per post een bijdrage geleverd aan het beantwoorden van ad-hoc vragen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique van Warmerdam (P&O-adviseur) telefoonnummer 030 – 78 97 804 of via m.vanwarmerdam@pgb.nl.

Uw sollicitatiebrief kunt u sturen naar: m.vanwarmerdam@pgb.nl.