Het bestuur is verantwoordelijk voor het strategisch beleid van de organisatie.
Het bestuurt op afstand, spreekt zich uit over de visie en de grondslagen van de vereniging, zet de strategische lijnen uit en denkt vanuit betrokkenheid mee over de uitvoering.

De Algemene Ledenvergadering van Per Saldo kiest het bestuur. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar. Twee maal per jaar is er een Algemene Ledenvergadering, waarbij één maal per jaar verantwoording wordt afgelegd

Kwaliteiten

Vanwege het feit dat de zittingstermijnen van een aantal bestuursleden aflopen zoeken we drie nieuwe bestuursleden. Voor een evenwichtige samenstelling van het bestuur zoeken we naar nieuwe bestuursleden met een van de volgende specifieke kwaliteiten:

Bekendheid met lokale politiek

 • zicht op de kansen en bedreigingen voor PGB bij gemeentes
 • bekendheid met de uitvoering van PGB beleid door gemeenten
 • Die bekendheid kunnen ( helpen) vertalen naar beleid/ acties en opinie van Per Saldo.

Kennis en ervaring op het terrein van PR en marketing
(N.B. kandidaten met kennis en ervaring op dit vakgebied worden uitdrukkelijk gevraagd te reageren!)

 • Per Saldo is een ledenorganisatie. Ledenwerving en – behoud is een thema
 • Kennis van sociale media
 • Per Saldo wil een sterke invloedrijke organisatie zijn en kan dat blijven door ook betaalde diensten te vermarkten
 • Kennis en ervaring die hiervoor relevant is, is in het bestuur gewenst

Bekendheid met Ouderinitiatieven en kleinschalige wooninitiatieven. woonvoorzieningen

 • Zicht op kansen en bedreigingen voor het PGB in relatie tot wooninitiatieven
 • Zicht op politieke discussies op dit gebied en de positie van Per saldo daarbinnen.
 • Zicht op de taken en rollen die Per Saldo op dit terrein kan/ moet vervullen.

Profiel

Verder geldt voor alle bestuursleden het volgende algemene profiel:

 • relevante bestuurlijke ervaring
 • affiniteit met de doelgroep en het werk van Per Saldo
 • een brede kijk hebben op het krachtenveld waarbinnen Per Saldo opereert
 • beschikken over een strategisch en analytisch denkvermogen
 • kunnen fungeren als volwaardig gesprekspartner voor de directeur en inzetbaar als ‘sparring’ partner ook in het contact met externen

Voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de achterban van Per Saldo geven wij de voorkeur aan kandidaten die behoren tot de doelgroep mensen met een verstandelijke beperking of de doelgroep mensen met een psychische/psychiatrische beperking; of iemand uit deze doelgroepen vertegenwoordigen

Vergoeding

Voor deze functie is een reiskostenvergoeding van toepassing.

Informatie

Wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met de voorzitter van ons bestuur, de heer Wim van Minnen, tel. 06 242 604 28 of per mail amandi@planet.nl

Reactie

Uw reactie kunt u tot 15 november 2018 versturen aan mevrouw M. van Warmerdam,  m.vwarmerdam@pgb.nl