Acties van Per Saldo

Per Saldo maakt zich sterk voor een solide pgb in de Wmo en Jeugdwet. De ervaringen vanaf de invoering op 1 januari 2015 laten zien dat er nog veel moet gebeuren.

In 2015 is het een feit dat Begeleiding, Kortdurend Verblijf en jeugdzorg, zorg die eerst vanuit de Awbz werd geregeld, door de gemeente wordt uitgevoerd.

 Handreiking pgb in Wmo en Jeugdwet

Per Saldo heeft een bijdrage geleverd aan de handreiking pgb in de Wmo en de Jeugdwet. Deze handreiking is ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen en te stimuleren bij het ontwikkelen van een eigen visie op het gemeentelijk pgb-beleid. De handreiking geeft inzicht in de wettelijke kaders en in de beleidsruimte die gemeenten hebben bij de vormgeving van hun pgb-beleid.
Daarnaast bevat de handreiking plannen, ideeën en tips van gemeenten die al actief bezig zijn met de voorbereidingen van het nieuwe pgb-beleid. Deze handreiking gaat daarmee tevens in op de praktische uitvoering van het pgb-beleid. U kunt de Handreiking pgb in Wmo en Jeugdwet (pdf) downloaden.

Lobby

Per Saldo heeft een actieve lobby, in de politiek en zowel bij de landelijke als lokale overheid. Gevraagd en ongevraagd worden het ministerie en gemeenten geïnformeerd over de belangen van budgethouders. Door de vele contacten die er dagelijks zijn, onder andere via e-mail, ledenlijn en Twitter, houdt Per Saldo zich op de hoogte van wat er onder budgethouders leeft.

De lobby speelt zich vaak achter de schermen af. Onder andere door:

  • gesprekken te voeren op het ministerie van VWS
  • mee te werken aan lokale voorlichtingsbijeenkomsten voor gemeenteambtenaren
  • kritisch mee te kijken als gemeenten daarom vragen

Punten waar Per Saldo voor strijdt:

Keuzevrijheid voor een pgb

Er zijn gemeenten die het pgb afraden of mensen naar zorg in natura leiden, terwijl de zorgvrager duidelijk kan motiveren waarom hij een pgb nodig heeft. In de Jeugdwet is opgenomen dat de budgethouder moet motiveren waarom zorg in natura niet passend is. Er zijn gemeenten die er daarom vanuit gaan dat de door de gemeente ingekochte zorg in natura voor liggend is op het pgb. Lees ook het artikel ‘Mijn gemeente zegt dat ik geen pgb meer kan krijgen, wat kan ik doen?’ op www.pgb. nl. Van daaruit kunt u stappen ondernemen tegen uw gemeente als een pgb wordt geweigerd zonder geldige reden.

Pgb-tarieven

Er zijn gemeenten die zeer lage maximum pgb-tarieven hanteren. Budgethouders vechten dit met behulp van Per Saldo  juridisch aan. Het is echter niet wenselijk dat budgethouders massaal naar de rechter moeten gaan. Daarom vraagt Per Saldo de overheid kaders te stellen voor de vaststelling van een toereikend pgb-tarief. De pgb-tarieven zijn niet in alle gemeen ten openbaar. Zo zijn er gemeenten die het pgb hebben vastgesteld gebaseerd op een percentage van zorg in natura, maar ook deze tarieven zijn vaak niet te vinden. Per Saldo vindt dat gemeenten hierop moeten worden aangesproken.

Leemte in deskundigheid bij medewerkers Jeugdwet

Er komen signalen binnen dat mede werkers jeugd van gemeenten nog te weinig kennis hebben van psychische beperkingen van kinderen en de specifieke ondersteuning die nodig is om met deze beperkingen te participeren in de samenleving. Het gaat daarbij specifiek om ondersteuning gericht op het ontwikkelingsperspectief van kinderen. Het pgb, en daarmee de nut en de noodzaak van dit instrument, is bij deze groep nog relatief onbekend. Deskundigheidsbevordering is gewenst. Per Saldo kan hieraan bijdragen.

Informatie over en steun bij het aanvragen van een pgb voor jeugdhulp ontbreekt

Gemeenten bieden onvoldoende informatie over het aanvragen van een pgb voor jeugdhulp. Zo is er vaak weinig bekend over de procedure om een pgb aan te vragen en over de voorwaarden waar onder een pgb kan worden verkregen. Onafhankelijke cliëntondersteuning moet in veel gemeenten nog van de grond komen.

Zorgen om mensen met pgb-ggz-c-pakket

Mensen met psychiatrische kwetsbaarheid, de zogenoemde doelgroep ggz, zijn vanaf januari 2015 in zijn geheel overgeheveld naar de gemeenten. Ze zijn verantwoordelijk voor individuele begeleiding, beschermd wonen en dagbesteding. Per Saldo heeft er altijd voor gepleit de intensieve zorgvragers uit deze doelgroep, de mensen met een hoger pgb-ggz-c-pakket, direct onder te brengen bij de Wlz, maar dat voorstel heeft het niet gehaald. Gewacht moet worden op nieuwe criteria voor de doelgroep ggz. Intussen is deze groep wel afhankelijk van de gemeenten, waarvan vele zich nog onvoldoende hebben voorbereid.

Ondersteuning

Ter versterking van de positie van mensen met een psychische kwetsbaarheid is vanuit het Landelijk Platform ggz het project ‘cliënten- en familieparticipatie’ gestart. Per Saldo draait daarin mee, speciaal voor mensen die met een pgb begeleiding en/of beschermd wonen willen inkopen. Doel is onder andere om organisaties te voorzien van informatie en kennis te ontwikkelen en te delen. Daarnaast om cliënt- en familievertegenwoordigers een belangrijke positie in te laten nemen in centrumgemeenten.

Pgb

Willeke van den Hoek draait hierin mee namens Per Saldo, om het belang van het pgb en van budgethouders onder de aandacht te brengen. Willeke: “Er is nog veel werk te verzetten in de gemeenten, er valt nog heel veel te winnen. Ik ben mede door bekendheid met de doelgroep uiterst gemotiveerd. Als ‘wapen’ zal ik voorbeeldverhalen inzetten om behoeften helder te krijgen. Dat werkt altijd goed. Mocht ik daar andere budgethouders bij nodig hebben dan laat ik van me horen. Belangrijkste is dat goede zorg aan mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid met een intensieve zorgvraag goed geregeld is, ook voor degenen die dit onder eigen regie met een pgb willen vorm- geven. Dat is erg belangrijk voor een doelgroep die zeer gebaat is bij continue, passende en vertrouwde begeleiding.”

Pgb-ambassadeurs

In de lobby voor een goed pgb-beleid in gemeenten zijn er over het hele land verspreid ruim 100 pgb-ambassadeurs actief. Lees hier meer over de pgb-ambassadeurs van Per Saldo.

Kom in actie bij te weinig huishoudelijke hulp en informeer Per Saldo

Budgethouders die na 1 januari 2015 geen pgb voor huishoudelijke hulp meer van de gemeente hebben gekregen of minder uren hulp hebben gekregen dan voorheen, kunnen zich melden bij de gemeente om een nieuwe beslissing aan te vragen. In het nieuwsbericht Kom in actie bij te weinig huishoudelijke hulp en informeer Per Saldo leggen we u uit wat u tegen te weinig huishoudelijke  hulp kunt doen.

Proefproces tegen laag pgb-tarief in Limburg

Per Saldo heeft verschillende klachten binnengekregen over de sterk verlaagde pgb-tarieven in een aantal gemeenten in Midden-Limburg. Het nieuwe tarief voor huishoudelijke hulp van een direct familielid is verlaagd tot € 4,75 per uur. Per Saldo heeft de rechter in Roermond gevraagd te bekijken of deze verlaging zomaar mag.

Lees het nieuwsbericht hierover.

Workshop voor Wmo-raadsleden

Wmo-adviesraden kunnen invloed uitoefenen op de gemeentelijke besluitvorming. Om gemeenten goed te kunnen adviseren, moeten Wmo-raadsleden goed beslagen ten ijs komen. De vraag is of zij voldoende op de hoogte zijn van de pgb-regeling, of zij de indianenverhalen kunnen onderscheiden van de realiteit, of zij weten wat de actuele ontwikkelingen zijn en met welke doelgroep zij te maken krijgen? Bent of kent u een Wmo-raadslid? Per Saldo praat Wmo-raadsleden graag bij in een informatieve bijeenkomst, over wat een pgb precies is en hoe dit instrument ingezet kan worden om mensen de eigen regie over hun leven te laten behouden. Lees verder bij Cursussen en voorlichting.