Ontwikkelingen rond het integraal pgb (i-pgb)

Het idee achter het integraal pgb is dat mensen die ondersteuning nodig hebben op verschillende gebieden, dit kunnen krijgen met één flexibel budget voor bijvoorbeeld jeugdhulp of zorg thuis, op school, op het werk, bij het vinden van werk of het regelen van vervoer.

Pilot i-pgb

In 2015 is mede onder aanvoering van Per Saldo gestart met een pilot Integraal Persoonsgebonden Budget (i-pgb). Het doel van deze pilot is een betere aansluiting van verschillende soorten zorg en beperking van administratieve lasten en een onnodige papierwinkel.

De pilot in Delft richt zich op mensen met autisme, in Woerden gaat het om een bredere groep mensen voor wie ondersteuning nodig is. De budgethouders die aan de pilot deelnemen zijn enthousiast over het i-pgb. Zij voelen zich meer gesteund door hun gemeente en kunnen gemakkelijker dan voorheen brede zorg regelen.

Het ministerie van VWS ondersteunt het experiment met een projectfinanciering. Met de Sociale Verzekeringsbank zijn afspraken gemaakt om het integrale budget optimaal te faciliteren. Toch blijkt de uitvoering voor de deelnemende gemeenten geen eenvoudige opgave te zijn. Er is nu een tijdelijke regeling ingesteld, die het mogelijk maakt om budgetten over te hevelen zodat de pilotgemeenten niet in de problemen komen. Het experiment loopt nog tot 1 september 2017 en moet duidelijk maken wat er nodig is om met een integraal pgb te kunnen werken.

Meer informatie