Wat doen wij?

We geven algemene informatie, advies en ondersteuning, training en voorlichting. En we voeren een actieve lobby richting politiek en instanties.

Het pgb is omvangrijk. Het is mogelijk in 4 wetten, met 4 verschillende regelingen. Daarom geven we geven algemene informatie, advies en ondersteuning, training en voorlichting aan budgethouders én aan professionals. We geven budgethouders instrumenten in handen om het zelf te doen. Hiermee versterken wij de positie van zoveel mogelijk mensen die bewust kiezen voor eigen regie.

We leggen wetten en regels uit aan onze achterban, ondersteunen budgethouders bij het omgaan ermee en pleiten voor betere, eenvoudiger regelgeving. We  voeren een actieve lobby richting politiek en instanties. In ons programma staan de belangrijkste punten die we aan de orde stellen. Je kunt ons programma hieronder lezen.

We zetten ons in voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen kan meedraaien in de maatschappij. Dit geldt op alle levensterreinen: zorg en ondersteuning, wonen, vervoer, onderwijs, werk en vrije tijd. En levenslang. Daarom streven we naar 1 integraal pgb of varianten hierop.

Wat betekenen wij voor jou?

Wij helpen jou met persoonlijk advies, juridische dienstverlening, cursussen en voorlichting. Je kunt ons bellen met je vraag en een beroep op ons doen bij vragen rond een klacht of bezwaar. In onze cursussen leer je alle ins en outs over het pgb en hoe je het moet beheren. Als je lid van onze vereniging bent, steun je ons en krijg je allerlei voordelen, zoals ons magazine Eigenwijs. Ook kom je in contact met andere budgethouders, bijvoorbeeld tijdens onze ledenbijeenkomsten. Dus doe mee!

Als organisatie hebben wij een bestuur, beleid en plannen en werken wij met betaalde professionals en ervaringsdeskundige vrijwilligers. Je kunt op diverse manieren bij onze vereniging betrokken zijn.

Jouw lidmaatschap is onmisbaar. Het geeft ons een nog krachtigere stem bij de politiek en instanties. Of je nu budgethouder, zorgprofessional, initiatiefnemer van een woonvorm of donateur bent. Natuurlijk vinden we het fijn als je lid wordt en blijft. Maar wil je alleen op de hoogte worden gehouden over onze vereniging en het pgb? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.

Onafhankelijk en kritisch opbouwend

We hebben contact met alle politieke partijen. Dat heeft geleid tot een breed draagvlak voor het pgb in de Tweede Kamer. Verder overleggen we met de minister en andere vertegenwoordigers van VWS en beleidsmedewerkers bij koepels als de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Zorgverzekeraars Nederland (ZN), Sociale Verzekeringsbank (SVB). We werken zoveel mogelijk samen met organisaties als Ieder(in), Patiëntenfederatie, patiëntenverenigingen, Branchevereniging Kleinschalige zorg (BVKZ) en Naar-Keuze.

We kiezen daarbij voor een onafhankelijke en kritisch opbouwende houding. We geven aan waar het fout gaat en geven ook een oplossing. Of we dragen bij aan een oplossing. Onze belangenbehartigers volgen niet alleen ontwikkelingen, zij kijken ook vooruit. Zo proberen we ontwikkelingen van te voren te beïnvloeden. Dit doen we op basis van eigen waarneming en op basis van de signalen die budgethouders geven.

Samen geven we het pgb weer glans

Iedereen moet zijn leven kunnen leiden, zoals hij of zij dat wil. Ook als je een beperking of aandoening hebt. Heb je daar ondersteuning bij nodig, dan kan dat. Het is onze plicht mensen met een beperking mogelijkheden te bieden. Dit is vastgelegd in het VN-verdrag over de rechten van personen met een handicap. We vinden dat bij de uitvoering van dit verdrag eigen regie over de zorg, keuzevrijheid, autonomie en vooral ook uitgaan van vertrouwen centraal moeten staan.

Je wilt zelf kiezen hoe je je leven leidt binnen de mogelijkheden die je hebt. Het persoonsgebonden budget (pgb) maakt dat mogelijk. Je hebt bewust gekozen voor het zelf organiseren van je zorg en zet er je leven mee op de rit. Je volgt onderwijs, hebt passende dagbesteding, studeert. Je woont waar je wilt, werkt waar je wilt, gaat en staat waar je wilt.

Maar het pgb staat onder druk, ondanks de wettelijke verankering in alle zorgwetten. Dit komt door:

 • Steeds strengere regels.
 • Gebrek aan vertrouwen.
 • Negatieve berichtgeving in de media.

De jaren die komen

We hebben een programma voor de komende 4 jaar gemaakt om het werken met een pgb makkelijker te maken en te verbeteren. Hierdoor kunnen we op een goede manier met een pgb werken en ontstaat er weer vertrouwen in dit mooie instrument. We vragen daarom namens jou bij politici en beleidsmedewerkers in Den Haag, bij gemeenten, zorgverzekeraars en zorgkantoren aandacht voor het ‘oppoetsen’ van het imago van het persoonsgebonden budget (pgb), dat zijn glans de laatste tijd wat heeft verloren. Het is nu tijd om met elkaar te Polijsten, Groeien en Bouwen.

Polijsten

Na vijf jaar decentralisatie ervaren we achteruitgang als het gaat om zelf kunnen kiezen, toereikende tarieven en administratieve lasten. Het pgb is in essentie een glanzend instrument. We moeten terug naar de kern: vanuit eigen regie met zo min mogelijk belasting en met vrijheid passende zorg regelen. Om deze glans te herwinnen is het nodig dat:

 • We werken vanuit vertrouwen.
 • We zorgen dat budgethouders, vertegenwoordigers en verstrekkers goed toegerust zijn.
 • We de hulpvraag met hulpvrager en deskundigen vaststellen volgens een stappenplan.
 • We vinden dat bij de hulpvraag de keuze voor een pgb of zorg in natura bewust overwogen moet worden. Beide mogelijkheden moeten dezelfde kansen krijgen.
 • We accepteren dat juist ook familie en vrienden passende zorg kunnen geven.
 • We iedereen die een levenslange en/of levensbrede hulpvraag heeft een langdurige indicatie geven.
 • We komen tot een integraal budget, waarin wonen, werken onderwijs/ontwikkeling, maatschappelijke ondersteuning, mobiliteit en zorg hand in hand gaan.

Groeien

Bij een aantal knelpunten is polijsten niet genoeg. Bij die punten is groei of ontwikkeling noodzakelijk. Met uniformiteit of gelijkheid in alle wetten zorgen we ervoor dat we voor iedereen zorg en ondersteuning efficiënter, mogelijk goedkoper en toegankelijker regelen. Verder moeten we met lef doorpakken binnen een aantal projecten, zoals het Experiment Integraal Budget (EIB), Pgb 2.0 en (Ont)regel de zorg.

Bouwen

En we willen verder bouwen aan een sterk en stevig pgb door:

 • Betere indicatiestelling, door onafhankelijke deskundigen en maatwerkindicaties.
 • Gespecialiseerde cliëntondersteuning.
 • Verschillende soorten onderzoek te doen en daarvan te leren.
 • Samen voor een sterk en stevig pgb

We gaan ons programma de komende tijd sturen naar politici, beleidsmakers en andere betrokken organisaties. We roepen hen op met ons en budgethouders te Polijsten, Groeien en Bouwen en zo met lef te werken aan het behoud en de ontwikkeling van het pgb. Omdat het van levensbelang is voor onze budgethouders met een chronische aandoening of beperking.