• Per Saldo is er voor mensen met een langdurige zorgvraag, die zelf hun eigen zorg en ondersteuning willen kiezen. Het pgb is hierbij het fundament.
  • Per Saldo wil mensen met een langdurige zorgvraag vooral toerusten, instrumenten in handen geven om het zelf te doen. Per Saldo wil dus niet hun verantwoordelijkheid overnemen.
  • Per Saldo profileert zich daarnaast als (de) belangenorganisatie van mensen met een langdurige zorgvraag, die zelf hun eigen zorg en ondersteuning willen kiezen.
  • Per Saldo heeft daarbij veel aandacht voor wet- en regelgeving, die de eigen regie maximaal ondersteunt. Per Saldo legt die regelingen uit aan de achterban, ondersteunt mensen bij het omgaan ermee en pleit voor betere, eenvoudiger regelgeving.
  • Per Saldo is in de eerste plaats een vereniging van leden.
  • Per Saldo is een landelijke organisatie, maar Per Saldo streeft naar zichtbaarheid en herkenbaarheid op lokaal en regionaal niveau.
  • Het bureau van Per Saldo moet een flexibele werkorganisatie zijn, die snel kan inspelen op veranderingen in de omgeving en veranderende vraag vanuit de achterban. Per Saldo past integraal management toe.
  • Per Saldo is voor de continuïteit van de activiteiten afhankelijk van contributie van haar leden, subsidiëring door de overheid en van inkomsten uit de markt.

Missie van Per Saldo

Per Saldo – ondersteuningsorganisatie:

Per Saldo wil mensen met een langdurige zorgvraag, die zelf hun zorg en ondersteuning willen kiezen, vraaggestuurd ondersteunen bij het verwerven en hanteren van het persoonsgebonden budget of een variant hierop. Per Saldo zal in haar ondersteuning zoveel mogelijk de eigen kracht van mensen aanspreken en versterken.

Per Saldo – belangenvereniging:

Per Saldo wil opkomen voor de belangen van mensen met een langdurige zorgvraag, die zelf hun zorg en ondersteuning willen kiezen. Het persoonsgebonden budget of een variant hierop is een instrument om de regie te behouden of herwinnen. De eigen regie geldt voor meerdere levensterreinen: naast zorg ook wonen, vervoer, onderwijs, arbeid en andere vormen van maatschappelijke participatie. Daarom streeft Per Saldo naar persoonsgebonden budgetten of varianten hierop voor al die levensterreinen, idealiter verenigd in één integraal pgb.