Ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen

  • met een al dan niet aangeboren beperking
  • die thuis wonen of in een kleinschalig wooninitiatief
  • die blijvend of hun verdere leven lang 7×24 uur zorg of zorg in de nabijheid nodig hebben

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) onderzoekt aan de hand van wettelijk vastgestelde regels welke zorg u kunt krijgen en legt dit vast in een indicatiebesluit. Het zorgkantoor voert vervolgens het pgb-Wlz uit. In dit slimme lijstje wordt u geïnformeerd over de gang van zaken, zodat u weet of u in aanmerking komt voor een pgb-Wlz, welke zorg u kunt krijgen en wat u daarvoor moet doen.

Leden en abonnees kunnen dit slimme lijstje hier downloaden.