Oud en zelfstandig in 2030, wat vind jij?

Steeds meer mensen worden steeds ouder. De meeste ouderen blijven zelfstandig wonen, ook als ze meer zorg nodig hebben. Dit gaat de meesten goed af. De dreigende tekorten aan mantelzorgers, vrijwilligers en professionals zijn reden tot zorg. Wat is er nodig om in het jaar 2030 de zorg voor thuiswonende ouderen goed geregeld te houden? Een commissie, onder leiding van Wouter Bos, heeft onlangs advies uitgebracht. Wij gaan hierop reageren en nemen jouw reactie er graag in mee.  

Advies ‘Oud en zelfstandig in 2030’

ouder echtpaar achter pc

De commissie heeft een advies uitgebracht over wat er nodig is om ook in het jaar 2030 de zorg voor thuiswonende ouderen op peil te houden. Hierbij is rekening gehouden met ontwikkelingen en betaalbaarheid van de zorg.

De drie centrale adviezen uit het rapport zijn:

  • Ga (ver)bouwen! De woonomgeving is voor ouderen cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk afhankelijk te worden van zorg. Op dit moment wordt er voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Dit remt ook de doorstroming op de woningmarkt.
  • Ouderen zelf zullen veel meer gebruik moeten maken van digitale technologieën om hun dagelijks leven makkelijker en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse zorgverleners.
  • Werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de beschikbare middelen doelmatig te kunnen inzetten is lokale en regionale samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en concurrentie.

Zorgen, wetten, regels en rollen

In hoofdstuk 8 gaat het over de verschillende wetten waarmee ouderen te maken kunnen krijgen. Dit zijn de Wet langdurige zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als je als oudere te maken hebt met zorg vanuit verschillende wetten, verloopt de overgang tussen wetten vaak verre van soepel. Voorbeelden van knelpunten zijn dan dat ouderen te maken kunnen hebben met hogere eigen bijdragen en (tijdelijke) verlaging van uren.

De commissie Bos heeft in dit hoofdstuk een aantal adviezen geschreven om het in de toekomst te vereenvoudigen. Eén van de aanbevelingen is om alle zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen van de Wlz naar de Zvw en Wmo over te laten gaan. Die verandering wordt alleen voorgesteld voor de ouderenzorg.

De zorg voor zelfstandig wonende mensen die al vóór hun 65-ste levensjaar vanwege aandoeningen of beperkingen zorgafhankelijk zijn geworden, zou op grond van de Wlz geleverd moeten blijven.

Een ander advies is om een pgb (en mpt en vpt) voor wooninitiatieven op grond van de Wlz volledig af te schaffen.

Wat doen wij?

We begrijpen dat er voor knelpunten als toenemende vergrijzing en minder personeel oplossingen moeten komen. Een aantal voorgestelde adviezen kan echter vrij ingrijpende gevolgen hebben. En bijvoorbeeld betekenen dat niet alle ouderen in de toekomst de keuzevrijheid hebben om zorg met een pgb te regelen.

Tot 1 april 2020 kunnen we op dit rapport reageren. We zijn bezig met onze reactie. De commissie verwerkt de binnengekomen reacties en commentaren in versie 2.0 van haar advies voor de zomer van dit jaar.

Laat ons weten wat jij vindt

We willen ook graag horen wat jij van de adviezen in het rapport vindt en dan met name die uit hoofdstuk 8. Bedenk dat de commissie het over de mogelijke situatie in 2030 en daarna heeft. We lichten er 3 punten uit.

  • Het advies is om alle zorg en ondersteuning voor zelfstandig wonende ouderen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) te regelen. Zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz) is alleen mogelijk als je in een verpleeghuis woont. Wat zou dit voor jou als thuiswonende (oudere) budgethouder betekenen? En wat vind je ervan?
  • Als je vanwege aandoeningen of beperkingen al voor je 65ste levensjaar zorg nodig hebt en je woont zelfstandig, is het advies deze zorg uit de Wlz te blijven regelen. Wat vind je van dit onderscheid tussen onder en boven de 65 jaar?
  • Het advies is om wooninitiatieven voor ouderen die hun zorg regelen met een pgb, vpt (volledig pakket thuis) of mpt (modulair pakket thuis) af te schaffen.  Je kunt dan alleen naar een woonzorgvorm waar de zorg geregeld wordt via zorg in natura. Wat zou dit voor jou als budgethouder betekenen? En wat vind je van dit ingrijpende advies?

Lees het hele rapport of alleen hoofdstuk 8 en laat het ons weten via onderstaand formulier. Doe dit voor 9 maart 2020. Alle ontvangen meningen nemen we mee in onze schriftelijke reactie aan de commissie. We houden je op de hoogte via de website.

Let op: Het is niet meer mogelijk om je reactie te geven.