Sinds dit jaar moeten bewoners van wooninitiatieven terecht kunnen bij een speciale ‘klachtenfunctionaris’. Daarnaast moeten wooninitiatieven aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Een klachtencommissie is niet langer voorgeschreven. Organisaties van cliënten en zorgaanbieders zijn druk doende om geschilleninstanties op te richten.

Waarom deze maatregel?

Doel is de bewoners van wooninitiatieven een platform te geven waar ze hun klachten kunnen indienen, een plaats waar er naar hen wordt geluisterd. Zodat er van eventuele fouten geleerd kan worden en dit een positieve invloed heeft op de kwaliteit van zorg. De maatregel staat beschreven in de Wkkgz (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg).

Waarom ook kleinschalige wooninitiatieven?

Voor de Wkkgz zijn ‘woon- en ouderinitiatieven met enige mate van eigen regie’ zorgaanbieders. De maatregel geldt in ieder geval voor woon- en ouderinitiatieven die onder de Wlz vallen en die als stichting of vereniging ingeschreven staan onder de SBI code die begint met 87 (verpleging, verzorging en begeleiding met overnachting).

Wat is een klachtenfunctionaris?

De klachtenfunctionaris, een onafhankelijke persoon die niet direct betrokken is bij het wooninitiatief, voert deze functie voor de bewoner gratis uit. Hij kan bemiddelen om een oplossing te vinden waar iedereen tevreden mee is. Ook kan hij de bewoner informeren over de verschillende mogelijkheden om een klacht in te dienen. Een klacht moet binnen zes weken tot een beslissing leiden. Lees hierover meer op de website van de overheid www.kwaliteitenklachtenzorg.nl  Komt u er samen niet uit, dan wordt een klacht een geschil. Hiervoor kunnen bewoners terecht bij een geschilleninstantie.

Waarom lid van een geschilleninstantie?

Sinds dit jaar moet elke zorgaanbieder, dus ook een wooninitiatief, aangesloten zijn bij een erkende geschilleninstantie. Organisaties zijn druk doende om geschilleninstanties op te richten. De geschilleninstantie moet vervolgens worden erkend door de minister. Lees meer over erkende geschilleninstanties op de website van de overheid.

Verdere informatie

  • Er zijn instanties die zowel klachten als geschillen voor hun rekening nemen.
  • Er zijn kosten verbonden aan het lidmaatschap van een geschilleninstantie. De hoogte is afhankelijk van het aantal medewerkers. Bij maximaal 2 medewerkers kan dit rond de € 120 per kalenderjaar liggen. Bij 10 rond de €300 per jaar.

Daarnaast kan een eigen risico worden gevorderd bij een geschil. In genoemde voorbeelden kan dat respectievelijk rond de € 300 en € 800 liggen.

  • Er is een klachtenregeling voor kleinschalige zorg en zzp’ers: klachtenportaalzorg.nl. De klachtenfunctionaris van dit portaal komt naar de klager toe. De geschillencommissie heeft momenteel een vaste locatie in Utrecht voor de zitting. Mogelijk wordt er in de toekomst per provincie een locatie gekozen.
  • Mogelijk komen er meer geschillencommissies .
  • Er is een geschillencommissie gehandicaptenzorg, maar daarvoor moet men lid zijn van Vereniging Gehandicapten Nederland.
  • De geschillencommissie Geestelijke Gezondheidszorg vereist lidmaatschap van GGz Nederland.

Voor verdere vragen: leden en abonnees kunnen terecht bij Per Saldo, van maandag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur.

Wat vindt Per Saldo?

Geen wooninitiatief zal bezwaar hebben tegen een klachten- en geschillenregeling. Daarmee wordt goede zorg voor de bewoners gewaarborgd. De kosten voor wooninitiatieven kunnen echter behoorlijk oplopen. Bij een klacht zal door de klachtenfunctionaris wel een bedrag in rekening worden gebracht voor de zorgaanbieder, c.q. voor het wooninitiatief dat de zorg zelf regelt. Niet voor de klager, c.q. bewoner. Wanneer een klacht een geschil wordt, loopt het zeker voor de kleinere organisaties behoorlijk in de papieren. Reden te meer om de communicatie goed te regelen, om dergelijke officiële procedures te vermijden. Het instellen van een eigen vertrouwenspersoon kan hieraan wellicht een bijdrage leveren.