Je kunt deze vergelijker als hulpmiddel gebruiken om te bepalen op wie je gaat stemmen. De partijen waarvan in de peilingen wordt verwacht dat zij tenminste één zetel krijgen, zijn meegenomen in deze vergelijker.

De afgelopen 4 jaar hebben wij je belangen ook in de politiek weer behartigd. Dat doen wij onder andere door Kamerleden jullie dilemma’s en knelpunten voor te leggen en hen te vragen dit in de Kamer aan de orde te stellen. Zo hebben we de afgelopen jaren samengewerkt met CDA, ChristenUnie, D66, GroenLinks, PvdA, PVV, SGP, SP, VVD en 50PLUS. In de nieuwe kabinetsperiode kijken wij uit naar een goede samenwerking met alle partijen die zich in willen zetten voor eigen regie en het pgb en de budgethouders een warm hart toedragen.

Het pgb in verkiezingsprogramma's

De verkiezingen staan voor de deur en de partijen hebben veel te zeggen over de zorg. En sommige partijen ook over het pgb. Het komt niet in ieder programma terug als apart onderwerp. De verkiezingsprogramma’s laten een verschillend beeld zien. Van de 14 programma’s die zijn opgenomen in deze vergelijker komt alleen bij de VVD, D66, GroenLinks, ChristenUnie en de SGP het pgb apart voor.

Zo vindt de VVD het belangrijk dat het pgb blijft bestaan voor mensen die er netjes mee om kunnen gaan. Ze willen het pgb wel beperken; alleen voor zorg en niet meer voor ondersteuning. Ondersteuning moet voortaan in zorg in natura via de gemeente.

D66 wil, als groot aanhanger van pgb en eigen regie, dat verstrekkers stoppen met het ontmoedigen van het pgb en weer uitgaan van vertrouwen richting budgethouders. Daar staan wel hardere maatregelen bij fraude tegenover. En onderzoek moet zich vooral richten op bemiddelingsbureaus en zorgverleners in plaats van op de budgethouders. Daarnaast wil D66 meer lokale, regionale en landelijke ruimte voor wooninitiatieven.

GroenLinks heeft niet heel veel over het pgb heeft opgenomen in haar verkiezingsprogramma, maar zij zeggen wel heel belangrijke dingen. Ze vinden het belangrijk dat mensen regie hebben over hun eigen zorg en willen dit, daar waar het kan, regelen met een pgb. Zorgvrager en zorgverlener samen bepalen welke zorg nodig is.

De ChristenUnie vindt het pgb belangrijk voor eigen regie en passende zorg en vindt dat er vertrouwen moet zijn richting budgethouders. Pgb voor intensieve zorg moet blijven bestaan en zorgverzekeraars moeten maatwerk leveren. Ook pleiten ze voor minder administratieve lasten en voor toerusting en ondersteuning voor budgethouders.

De SGP heeft meerdere items rond het pgb in hun verkiezingsprogramma staan. Zo vinden ze dat het ontmoedigen van het pgb en het naar voren schuiven van zorg in natura als gewenst alternatief moet stoppen. Ze willen de administratieve lasten verminderen door overbodige regels, bij bijvoorbeeld zorgverzekeraars, te schrappen. En ze vinden dat de tarieven hoog genoeg moeten zijn om kwalitatief goede zorg in te kunnen kopen. Verder willen ze dat de invoering van het pgb portaal sneller gaat.

In de overige verkiezingsprogramma’s komt pgb als apart onderwerp niet voor. Wel wordt er behoorlijk veel over zorg en ondersteuning gezegd.

De doorgeschoten marktwerking en macht van zorgverzekeraars is de meeste partijen een doorn in het oog. Ook vinden de meesten dat de zorgkosten ingeperkt of eerlijker verdeeld moeten worden. Daarnaast zijn preventie en mantelzorg in veel van de programma’s een onderwerp. Bijzonderheden zijn:

  • DENK die een minister van inclusiviteit wil, die zich alleen bezighoudt met inclusie.
  • D66 die (nog meer) beleidsvrijheid voor gemeenten wil daar waar het over de Wmo gaat.
  • De PVV die voor de ouderenzorg en de zorg voor mensen met een levenslange beperking alle zorg in 1 wet wil. Dan weet je waar je aan toe bent en hoef je niet in een bepaalde levensfase over te stappen.
  • GroenLinks die de zorginkoop door zorgkantoren (voor zolang die nog bestaan) wil laten leiden door de behoefte van cliënten in plaats van het aanbod.

Kleinschalig wonen

Wonen is in eigenlijk alle door ons gelezen programma’s een punt. Het gaat om wonen in zijn algemeenheid, wonen als je ouder wordt of wonen met een beperking.
Zo willen VVD en 50Plus onder meer kleinschalige woonvormen voor ouderen stimuleren en wil de VVD persoonsvolgende bekostiging voor iedereen in de langdurige zorg. Hij kan dan zelf kiezen waar hij zijn zorg ontvangt en wie dit levert.
De PvdA en de ChristenUnie ondersteunen kleinschalige woonvormen voor kwetsbare groepen. De ChristenUnie wil een stimuleringsregeling om deze projecten makkelijker op te zetten.
De SGP wil dat gemeenten samen met aanbieders passende woonvormen regelen voor jongeren met autisme.
D66 richt zich dan weer op ouders van kinderen met een intensieve zorgvraag en willen dat zij zelf zorg op maat in een passende woonvoorziening kunnen regelen. Ook willen zij alle nieuwe woningen toegankelijk en levensloopbestendig bouwen, duurzame woonvormen stimuleren en daarmee de doorstroming op de woningmarkt stimuleren.

Zorg in verkiezingsprogramma's

De meeste partijen hebben uitgebreide stukken tekst over zorg en ondersteuning, passend onderwijs, wonen en zorg, werk en zorg en het VN-verdrag in hun verkiezingsprogramma’s staan. Wij hebben onder de tabel deze stukken per partij voor je op een rij gezet, zodat je ze gemakkelijk kunt lezen.

In de onderstaande tabel zijn de onderwerpen pgb, zorg en ondersteuning, passend onderwijs, wonen en zorg, werk en zorg en het VN-gedrag opgenomen. Wanneer er een kruisje bij staat, dan betekent dat de partij dit onderwerp heeft opgenomen in haar verkiezingsprogramma.

Hieronder kun je per partij lezen wat ze over de onderwerpen uit de tabel in hun verkiezingsprogramma hebben staan.