We zijn bezig om de thema’s inhoudelijk op te zetten. Meer informatie volgt.

Kinderen, jeugd en jongeren

Onze acties

Dinsdag 22 juni 2021 is het commissiedebat jeugd. We hebben in een brief aan de commissieleden gevraagd voor passende hulp voor jeugd met een levenslange en levensbrede beperking, waarbij het van groot belang is dat ouders gezien worden en het vertrouwen terugkrijgen.

Commissiedebat jeugd juni 2021

Op donderdagmiddag 25 februari 2021 is in de Tweede Kamer een VAO over de handreiking kindzorg. Met de handreiking, de belofte over de toolbox en de afspraak voor verdere samenwerking met vertegenwoordigers van kind en gezin is er een goede solide basis voor het verdere proces. De verzilvering van de indicatie ligt echter buiten de handreiking. Daarom hebben wij samen met andere organisaties onderstaande brief gestuurd. Hierin vragen we met klem betrokken te blijven bij de uitvoering om erop toe te zien dat zorgverzekeraars hun verantwoordelijkheid en een passende rol nemen in het proces van indiceren en beoordelen door de wijkverpleegkundige.

Brief over Handreiking indicatieproces kindzorg

Maandag 23 november 2020 is het wetgevingsoverleg jeugd. Dit is samengevoegd met het algemeen overleg jeugd. Samen met Ieder(in) hebben wij een brief gestuurd. Daarin vragen wij aandacht voor de grote problemen als het gaat over de (toegang tot) zorg en ondersteuning voor jongeren met een beperking, chronische ziekte en/of ontwikkelingsstoornis.

Brief wetgevingsoverleg jeugd

Donderdag 5 november 2020 vindt het algemeen overleg over de Handreiking Kindzorg van V&VN plaats. Wij hebben samen met Ieder(in), Spierziekten Nederland en Stichting Kind&Ziekenhuis in een brief vaste commissieleden gevraagd een aantal onderwerpen aan de orde te stellen. Bijvoorbeeld wat er moet worden bereikt met de handreiking en om een pas op de plaats te maken.

Brief algemeen overleg handreiking kindzorg