Onze reactie op wetsvoorstel resultaatgericht beschikken

Vorige week hebben we met 6 andere landelijke organisaties van cliënten, ouderen en mantelzorgers, zoals Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en ANBO, in een brief een dringend beroep gedaan op de minister van VWS om de hulpvrager centraal te stellen en het voorstel in te trekken. Ook hebben we een aparte, alleen op het pgb gerichte, reactie gestuurd.

Bij resultaatgericht beschikken krijgen aanvragers vaak in vage of algemene bewoordingen een omschrijving van de hulp of ondersteuning waar ze recht op krijgen. In de praktijk leidt dit tot veel onduidelijkheid, onzekerheid en juridische procedures over welke hulp er daadwerkelijk geleverd gaat worden. De kans is groot dat je niet krijgt wat je nodig hebt.

Onze reactie

Naast een gezamenlijke brief hebben we ook een reactie alleen gericht op het persoonsgebonden budget (pgb) gestuurd aan de minister.

Wij hebben vorig jaar en nu weer aangegeven dat het wetsvoorstel niet past bij het gedachtengoed en de werkwijze van het pgb. Het pgb is het ultieme middel om zelf te sturen op het behalen van gestelde doelen. In het persoonlijk plan of ondersteuningsplan, en in ieder geval in het gesprek zullen eventuele te behalen doelen vermeld zijn. De gemeente kan in gesprekken die zij heeft met de budgethouder aftasten of de doelen gehaald zijn.

Het pgb komt in het wetsvoorstel alleen aan de orde als het over de zorgaanbieder in de onderzoeksfase gaat. Dit leidt tot onduidelijkheid voor het pgb bij zaken als kwaliteit en klachtenregeling. In de brief hebben wij verder puntsgewijs gereageerd op het wetsvoorstel.

Gezamenlijke reactie

We hebben oog voor de positie van alle betrokkenen en begrijpen dat de uitgangspunten soms verschillend kunnen zijn. Ook hebben wij waardering voor ieders inzet om passende zorg en ondersteuning te bieden aan mensen die dat nodig hebben.

Toch dringt de vraag zich op waarom het zo hard nodig is de wet volgens dit voorstel aan te passen. Welk probleem wordt hiermee opgelost? Wie is met dit voorstel gediend? We zien voordelen voor het Rijk, de gemeenten en een dominante rol voor de zorgaanbieders. We zien helaas niet welk voordeel er is voor mensen met een hulpvraag. Daarom moet dit voorstel van tafel.

Vervolg

Het ministerie bekijkt nu de ingekomen reacties en past eventueel het voorstel voor de wettelijke regeling aan. Nadat de ministerraad of de minister besloten heeft over het definitieve voorstel komt in een verslag op hoofdlijnen informatie over de belangrijkste resultaten van de raadpleging.

Eerdere berichten