Op 30 mei 2018 heeft de Vaste Kamercommissie van VWS een debat met minister De Jonge en minister Bruins gehouden over administratieve lasten in de zorg. Vanuit Per Saldo waren diverse onderwerpen van belang, zoals uniformiteit in wet- en regelgeving, onafhankelijke cliëntondersteuning en handelen vanuit vertrouwen in plaats van wantrouwen. In de voorbereiding op het overleg stuurde Per Saldo deze brief.

Duur van de indicatie

Gepleit werd voor langer lopende indicaties. Om te stoppen met herindicatie op herindicatie bij mensen die levenslang zorg en/of ondersteuning nodig hebben. In het kader van de meerzorgregeling wordt de vraag gesteld waarom de indicatie maar maximaal voor drie jaar kan worden afgegeven, terwijl het gaat om mensen die levenslang en levensbreed zorg nodig hebben. Daar is al verbetering in gekomen, aldus de minister. Voorheen was de duur maximaal een jaar. Langere indicaties zijn volgens hem lastig omdat meestal ook gedragsproblematiek daarbij een rol speelt en juist dat is niet statisch.
Per Saldo vindt de reactie van de minister wat magertjes. Ook wij pleiten voor langlopende indicaties voor mensen die levenslang en levensbreed zorg en/of ondersteuning nodig hebben, ook bij meerzorg.

Uitvoering plan ‘(Ont)regel de zorg’

We willen allemaal minder regels. Er worden dan ook regels geschrapt. Voorkom dat we regels schrappen en gelijktijdig nieuwe verzinnen. Het schrappen van regels moet niet vrijblijvend zijn.  Er moet een balans gevonden worden tussen privacy en efficiëntie. Gegevensbescherming staat nu in de schijnwerpers, maar aan de andere kant is er grote behoefte aan gegevensuitwisseling. Allemaal opmerkingen vanuit de Kamer, met de vraag hoe de ministers dit willen gaan realiseren?
De minister geven aan dat ze regels die ze niet zelf maken, ook niet zelf kunnen afschaffen. Niemand is dus leidend in de discussie. Het ministerie van VWS zal een actieve regierol op zich nemen met betrekking tot het schrappen van regels en niet enkel faciliterend zijn. De minister kan worden aangesproken als het ministerie van VWS niet voldoende actief de rol op zich neemt. Het actieplan is pas geslaagd als er merkbaar en voelbaar minder regels zijn. Het moet dus merkbaar beter gaan.

Inspraak

De Kamer vindt het belangrijk dat ook patiënten/cliënten inspraak hebben bij het schrappen van regels in de zorg. Júist ook zij ervaren veel administratieve lasten. De minister heeft hierop toegezegd patiëntenorganisaties te betrekken bij de uitvoering van het (ont)regelen van de zorg.
Per Saldo is daar blij mee. De minister geeft patiëntenorganisaties een volwaardige plek bij de uitvoering van de actieplannen. Wij zullen ons sterk blijven maken voor budgethouders om de administratieve lasten zo laag mogelijk te houden.

Wantrouwen versus vertrouwen

Tot slot wordt door de Kamer nog opgemerkt dat het stelsel te veel uitgaat van wantrouwen in plaats van vertrouwen en dat het omdraaien hiervan ook zal bijdragen aan het verlagen van administratieve lasten. De minister zegt toe dat wanneer ‘(Ont)regel de zorg’ goed en wel loopt, hij het probleem van wantrouwen versus vertrouwen in de zorg wil aanpakken.