Ons advies opgenomen in wetsvoorstel medezeggenschap

De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen 2018 (WMCZ 2018) regelt de medezeggenschap van cliënten in zorginstellingen. Wij hebben gevraagd nog twee uitzonderingen toe te voegen. Dat is gebeurd in het conceptbesluit van 11 september 2019, dat minister Bruins naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd.

Afgelopen voorjaar 2019 hebben wij via een internetconsultatie gereageerd op het wetsvoorstel. Wij hebben gevraagd de uitzondering voor de WMCZ 2018 uit te breiden naar wooninitiatieven waarbij de bewoners/houders van een persoonsgebonden budget (pgb) zélf of vertegenwoordigers van de bewoners het bestuur vormen.

Ook hebben we ervoor gepleit de uitzondering te laten gelden voor ouderinitiatieven waarbij niet het gehele bestuur, maar de meerderheid daarvan bestaat uit de (vertegenwoordigers van de) bewoners.

Zo wordt de mogelijkheid opengelaten van onafhankelijke bestuursleden in het wooninitiatief.

En wij hebben aangegeven dat het te beperkt is om onder ‘vertegenwoordiger’ uitsluitend de wettelijk vertegenwoordiger te verstaan.

Wij hebben toen direct aangegeven blij te zijn dat voor pgb-wooninitiatieven met vertegenwoordigers van bewoners in het bestuur een uitzondering is gemaakt. Als vertegenwoordigers van bewoners, of de bewoners zelf, het bestuur vormen hebben de bewoners immers al zeggenschap. De zeggenschap is veel rechtstreekser en deze vorm van vertegenwoordiging leidt tot minder regeldruk. Een verplichte cliëntenraad is om die reden dan ook niet wenselijk.

Onze reactie in mei

Advies overgenomen

Naar aanleiding van onze opmerkingen is artikel 2, onderdeel D, van het wetsvoorstel aangepast in die zin dat de uitzondering geldt indien een meerderheid van de zeggenschap in het bestuur van de betrokken instellingen is belegd bij de bewoners zelf en/of hun wettelijk vertegenwoordiger of bloed- of aanverwanten.

Wij zijn blij dat de opmerkingen uit de consultatie op internet zijn overgenomen in dit conceptbesluit. Dit wordt nu voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer en vervolgens voor advies aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Er wordt gestreefd naar een inwerkingtreding van de wet met ingang van 1 juli 2020.