Vandaag het politiek beladen debat, waarbij ik vurig hoop, dat het belang van de budgethouder absoluut voorop staat. Met uitkomsten waar budgethouders en daarmee zijn zorgverleners werkelijk iets mee opschieten. Waardoor betalingsproblemen op korte termijn 100% worden opgelost en er wordt gewerkt aan verbetering van het systeem: vereenvoudiging met minder foutgevoeligheid. Inmiddels scharen meerdere partijen zich achter deze visie.

Het moet me eerst toch even van het hart. Alhoewel we er als vereniging niet op hebben gereageerd, wil ik het persoonlijk toch gezegd hebben. Het gaat over de manier waarop mensen op Twitter de laatste weken over ons hebben getweet. Dat ging op een erg negatieve manier. Er werd een anti-Per-Saldo-stemming gekweekt, waarbij we bijvoorbeeld werden beschuldigd van meeloperij in ‘het verkeerde kamp’. Er werd getwijfeld aan onze ware intenties. Dit kwam hard bij mij binnen, juist omdat we dag en nacht, met hart en ziel bezig zijn met het strijden voor alle budgethouders, of ze nou lid zijn of niet. Met het zoeken naar oplossingen, daar waar we als vereniging voor staan: het belang van de individuele budgethouder.

Misschien is wat we aan het doen zijn niet altijd zichtbaar. In het belang van de ontwikkelingen kan soms ook niet alles naar buiten worden gebracht. Maar het is een bijzonder heftige tijd geweest, waarin we met veel duw- en trekwerk onze punten uiteindelijk naar voren geschoven hebben gekregen.

Niet gehoord

Ik heb het u al eerder gemeld: we liepen ons het vuur uit de sloffen, maar we werden lange tijd niet gehoord. Er is door mij en andere medewerkers heel veel energie in gestoken, maar ons doemscenario werd te laat serieus genomen. Al die betrokken partijen met al hun autoriteit – ministeries van VWS en SZW, SVB, VNG, zorgverzekeraars, zorgkantoren – het voelde vaak als Klein Duimpje tegen de reus. We maakten ons zo vaak kwaad over het achterblijven van acties, terwijl we zagen en aangaven dat het wel fout moést lopen. U las daar niets over in de kranten, u zag het niet op tv. Dat is namelijk niet onze stijl.

Wij worden bij voorkeur niet boos via de pers, maar op de plek waar het hoort: in de daarvoor bestemde vergaderlocatie. Daarin gaan we constructief te werk, zoals we dat altijd hebben gedaan. Alles met slechts één doel: een solide pgb waar budgethouders jaren mee vooruit kunnen. Die manier van werken, daar geloven wij in, daar houden we ons aan vast, zonder te verslappen. Het duurt soms lang, maar ook nu zien we uiteindelijk wel resultaat.

Oplossing

Natuurlijk moeten eerst alle betalingsproblemen 100% worden opgelost, moeten de fouten die er inmiddels gemaakt zijn worden hersteld, maar tegelijkertijd moet er gekeken worden naar hoe dit systeem verbeterd kan worden. Want zó werkt het niet. Het was Per Saldo die als eerste de nadruk ging leggen op vereenvoudiging van het systeem. Dit idee krijgt nu bijval. Dat is erg positief, want ik denk dat er alleen daardoor een situatie kan ontstaan waarin het u als budgethouder gemakkelijker wordt gemaakt in plaats van moeilijker.

Het huidige systeem is veel te ingewikkeld. Daar is geen computersysteem tegenop gewassen. Het is nu veel te gevoelig voor zogenaamde foute gegevens, waardoor de betalingen blokkeren. Ik zal u een voorbeeld geven. Stel dat uw zorgverlener op 1 juli vanwege de stijging van de lonen zijn declaratie/uurloon verhoogt. U stuurt dan de factuur of het urenbriefje in, waarna de boel direct vastloopt omdat de informatie niet overeenkomt met de bestaande zorgovereenkomst. Er gebeurt vervolgens niets, er rinkelt geen alarmbel bij de SVB om in actie komen. Uw zorgverlener krijgt geen geld. Dat kan anders.

Aparte ingang

In de eerste plaats moet de SVB wel in actie komen als er een declaratie binnenkomt die om welke reden dan ook stokt. Maar u moet dit soort wijzigingen ook op een simpele, snel effectieve wijze kunnen doorgeven. Wij zijn voorstander van een speciale ingang bij de SVB, waar u naartoe kunt bellen of mailen om dit soort zaken door te geven. Wijzigingen die vervolgens op korte termijn worden uitgevoerd, zonder dat daarover eerst de toestemming van gemeente of zorgkantoor gevraagd hoeft te worden, zoals dat nu gebeurt. De zorg is immers al goedgekeurd op grond van uw persoonlijk plan/budgetplan/zorgbeschrijving. Een aanpassing van het tarief is een arbeidsrechtelijk punt, dat alleen door de SVB beoordeeld moet worden. De gemeente en het zorgkantoor hoeven daar ook niet nog eens een klap op te geven, dat is volkomen overbodig en kost alleen maar tijd.

Dit is maar één van de vele voorbeelden. Zo kan iets vergelijkbaars voor heel veel andere wijzigingen gelden. Alle aanpassingen die u doorvoert binnen de afspraken die zijn goedgekeurd door gemeente/zorgkantoor, binnen de bestaande arbeidsrechtelijke regels en binnen de grenzen van uw totaal toegekend budget (jaar, half jaar of anders), die moeten snel kunnen worden doorgevoerd zodat dit de betaling van zorgverleners niet in de weg staat.

Beperkingen

Dat brengt me bij een ander punt waar nog strijd op geleverd moet worden. Gemeenten willen voor elke zorgfunctie een apart pgb toekennen. Met een vast maximaal tarief, waarbij alleen het aantal geïndiceerde uren mag worden ingezet. Elke budgethouder beseft dat dit de kern van het pgb aantast. U leidt een zo gewoon mogelijk leven, zoals ieder ander. Uw agenda ziet er dus niet elke week hetzelfde uit. U hebt bezigheden die wisselen, u verandert van school of (vrijwilligers) werk, u maakt een ontwikkeling door die leidt tot een andere invulling van uw zorg, het gaat (tijdelijk) slechter met u, uw omgeving dreigt overbelast te raken en heeft tijdelijk een time-out nodig.

U redt het uw zorg te regelen met de indicatie die u krijgt, die vaak lager ligt dan een indicatie in zorg in natura. Maar daarvoor moet u wel de bestedingsvrijheid behouden die u in de Awbz altijd gewend bent geweest: met uw indicatie meer uren zorg in kunnen kopen voor een lager tarief.

Een maximum tarief

Wij zijn trouwens warm voorstander van één maximum tarief in alle wetten. Maak het simpel, voorkom rechtsongelijkheid per wet, per gemeente, per zorgverzekeraar. Betaal alle budgethouders hetzelfde tarief en geef hen de vrijheid om zelf te bepalen hoe ze het totaal toegekende budget over het jaar willen besteden. Dat is eigen regie!

U bepaalt hoe u uw budget uitgeeft. De ene maand, het ene seizoen misschien meer dan het ander. Het is de verantwoordelijkheid van u als budgethouder dat u daar goed mee omgaat. De SVB werkt aan een signaalfunctie, zodat u bij een dreigend tekort van uw pgb een seintje krijgt. Dat is mooi meegenomen!

Problemen oplossen

U kunt de gestelde betalingstermijn die de SVB aangeeft in acht nemen, maar wordt er daarna niet betaalt, trek dan direct aan de bel bij de SVB, of als u niet wordt gehoord, de daarvoor ingestelde loketten. Uw probleem van dit moment moet worden opgelost, dat staat voorop.

Daarna moeten de fouten die inmiddels zijn ontstaan snel worden hersteld. Fouten bijvoorbeeld vanwege de ambtshalve toekenningen die zijn gedaan, omdat gemeenten of in een enkel geval een zorgkantoor geen toekenningsbeschikking naar de SVB had gestuurd. Daardoor had de SVB geen budget op uw naam staan en kon uw declaratie niet worden uitbetaald. Om dit wel mogelijk te maken is er een bepaald bedrag voor deze budgethouders klaargezet.

Dat is een bewuste keuze geweest, waarbij vooraf al duidelijk was dat daarbij fouten hersteld zouden moeten worden. Voor sommigen was dit bedrag immers veel te veel, voor andere te weinig. Maar ja, er moest uit twee kwaden gekozen worden: uitbetaling of wachten op gemeenten/zorgkantoren. Gekozen is voor het eerste. Was dat niet gebeurd, dan hadden veel meer zorgverleners nog altijd niet hun geld gekregen. Dat dit verwarrend werkt, dat is hartstikke waar. Het zegt ook iets over de informatievoorziening van de SVB.

Communicatie

Voor te veel mensen is de gang van zaken rond het trekkingsrecht onbegrijpelijk en ongelooflijk onoverzichtelijk. De SVB gaf en geeft nog altijd niet voldoende aan wat en waarom iets gebeurt. Op de website www.svb.nl/pgb is informatie nog altijd lastig te vinden. Alles bij elkaar is dit voor budgethouders een moeilijk te accepteren feit. U hebt misschien al jaren zelf de touwtjes in handen, u regelt de besteding van uw budget keurig, maar nu weet u niet meer wat er gebeurt. U hebt onvoldoende grip.

Wij dringen er bij de SVB voortdurend op aan transparant te worden, te vertellen wat ze aan het doen zijn. We hebben voorstellen ingediend ter verbetering van de communicatie, maar daar is tot voor kort weinig tot niets mee gedaan. Terwijl die onduidelijkheid uw onzekerheid alleen maar aanwakkert en tot meer telefoontjes naar de SVB leidt. Communicatie, een heel belangrijk aandachtspunt. Inmiddels wordt hier hard aan gewerkt.

Niet alleen trekkingsrecht

Er is meer waar we ons druk over maken. In de contacten met zorgverzekeraars blijkt nog altijd dat de één op bepaalde punten strikter of soepeler met maatregelen omgaat dan de ander. We zien zo langzamerhand wel een positieve beweging ontstaan. Steeds meer zorgverzekeraars gaan inzien waarom bijvoorbeeld een flexibele inzet zo belangrijk is. Dat een budgethouder wil kunnen uitwisselen tussen functies en daarnaast zelf wil kunnen bepalen hoeveel uur tegen welk tarief zorg wordt ingekocht. Waarom naast zorg in natura ook zorg in een pgb mogelijk moet zijn, de 5-minuten registratie onwerkbaar is, voorwaarden voor goede, onafhankelijke indicatiestelling belangrijk is.

In onze contacten blijkt ook steeds weer dat de door ons ingebrachte praktijkgevallen van doorslaggevende betekenis kunnen zijn. De zorgverzekeraars kunnen het punt dan ineens beter plaatsen en daar een beslissing op nemen. Ik kan daarom niet genoeg benadrukken, hoe belangrijk het is dat, nadat u alles hebt geprobeerd en uiteindelijk toch te veel belemmerd wordt in het organiseren van uw zorg, u Per Saldo informeert. Aan de hand van uw voorbeeld kunnen we zorgverzekeraars laten zien waarom een maatregel wel/niet werkt.

Per Saldo wil, als dat nodig is, ook zaken voor de rechter brengen. Om daarmee een juridisch bindende uitspraak te forceren. Over bijvoorbeeld flexibele zorg: is dit een reden om een pgb op te eisen of kunnen zorgverzekeraars dit argument terzijde schuiven en besluiten alleen zorg in natura toe te kennen? Het pgb-reglement 2016 is al in voorbereiding. We doen er alles aan om daarin het solide pgb en de eigen regie van de budgethouder optimaal tot zijn recht te laten komen.

Gemeenten

Ook bij het pgb in Wmo en Jeugdwet zijn we volop in actie. Binnenkort komen we met meer informatie over het zogenoemde ‘keukentafelgesprek’. We worden erg veel gebeld met vragen over wat u tijdens dit gesprek kunt verwachten en waar u zich op moet voorbereiden. U vindt hierover al informatie op onze website, die nog voor de zomer zal worden aangevuld met een vernieuwde handreiking van Per Saldo. Ook hierbij geldt: hebt u problemen bij de indicatie of bij de uitvoering van uw pgb? Komt u er met uw gemeente niet uit, meld het Per Saldo. Daardoor kan misschien niet alleen uw probleem, maar ook dat van vele anderen worden opgelost.