Per Saldo heeft uw hulp nodig bij een onderzoek van het ministerie van VWS. Het doel van deze landelijke raadpleging is om in beeld te krijgen óf er daadwerkelijk knelpunten worden ervaren en zo ja, welke. Het verzoek om de vragenlijst in te vullen is daarom gericht aan alle ouders van kinderen onder de 18 jaar, ook als u géén problemen ervaart.

Doelgroep

Aanleiding voor het onderzoek zijn de problemen die worden gesignaleerd rondom de zorg voor kinderen met ernstige meervoudige beperking (emb) en kinderen met een verstandelijke beperking in combinatie met gedragsproblemen of psychiatrische problemen. In gesprek met enkele ouders, professionals en beleidsmakers zijn diverse knelpunten geïnventariseerd en omgezet in een vragenlijst. Het onderzoek richt zich naast de toegang tot zorg voor deze kinderen ook op de vraag of dit leidt tot passende zorg.

Wat vindt Per Saldo?

We hopen dat deze vragenlijst door veel personen wordt ingevuld. Als we een goed beeld hebben van de eventuele knelpunten, kan er ook aan oplossingen worden gewerkt.

Datum

U kunt de vragenlijst tot uiterlijk 11 januari 2017 invullen.

Naar vragenlijst

Ga verder naar de vragenlijst.