Binnen gemeenten zijn de voorbereidingen op de verkiezingen in volle gang. Verkiezingen die van invloed zijn op de positie van de budgethouder. Want die staat onder druk. Terwijl erkenning van de zorgvraag van de budgethouder toch voor elke gemeente vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Recht op onafhankelijke ondersteuning

Wie gebruik wil maken van onafhankelijke cliëntondersteuning, kan aankloppen bij de gemeente. Gemeenten hebben de plicht om dit kosteloos aan te bieden. Bovendien moet de inwoner een cliëntondersteuner kunnen kiezen die over de gewenste deskundigheid beschikt. In de praktijk is dit helaas nog niet overal goed geregeld. Zo zien we dat er lange wachtlijsten ontstaan voor onafhankelijke cliëntondersteuning en is het de vraag of deze cliëntondersteuning ook werkelijk onafhankelijk is, zoals blijkt uit het volgende voorbeeld.

Moeder voelt zich niet gezien

Moeder verleent zoon (14) al jaren zorg vanuit het pgb. Eind 2017 wordt zoon tijdelijk opgenomen in een instelling. Deze instelling kan echter in de weekenden en op de woensdagmiddagen geen zorg leveren. Moeder geeft in november bij de gemeente aan dat zij graag door middel van een pgb deze extra zorg thuis wil leveren omdat de instelling dit niet biedt. In eerste instantie geeft de gemeente aan dat dit niet mogelijk is naast 24-uurs zorg. In december geeft de gemeente aan een onafhankelijke cliëntondersteuner te zoeken voor mevrouw. Zij mag namelijk niet zelf de aanvraag doen maar dit moet volgens de gemeente de cliëntondersteuner doen. Deze cliëntondersteuner neemt begin januari contact op en pas op 23 februari is de eerste afspraak mogelijk. Moeder geeft al sinds november aan dat er hulp nodig is. De gemeente negeert dit. Door wanhoop en machteloosheid gaat moeder soms huilen tijdens gesprekken met de gemeente, waarop de gemeente dit interpreteert als “u kunt de zorg niet aan’’. Moeder voelt zich niet gezien en gehoord. Daarbij krijgt ze ook het gevoel dat de cliëntondersteuner niet onafhankelijk is maar in opdracht van de gemeente werkt. De gemeente stelt namelijk een cliëntondersteuner verplicht maar laat mevrouw niet kiezen.

Waarde van onafhankelijke ondersteuning

Door goed te zijn voorbereid op het keukentafelgesprek, kan het heel anders verlopen. Een onafhankelijke cliëntondersteuner kan hierbij van grote waarde zijn.  Door het gesprek samen voor te bereiden en aanwezig te zijn tijdens het gesprek, kan deze professional waardevolle ondersteuning bieden, aansluitend op de positie van de zorgvrager. Daarom is het van groot belang dat mensen de vrijheid hebben om te kiezen voor een onafhankelijke cliëntondersteuner die past bij de ondersteuningsvraag op een moment waarop het nodig is. Per Saldo krijgt signalen over negatieve bejegening tijdens het keukentafelgesprek. Ook om die reden kan een cliëntondersteuner van grote waarde zijn. En voor alle duidelijkheid: cliëntondersteuning is een recht, geen plicht.

Informatie

Voor meer informatie kunt u