Vanuit Per Saldo waren diverse onderwerpen van belang, zoals:

  • Flexibele inzet van het Zvw-pgb
  • Indicatiestelling moet beter
  • Tekort (kinder)wijkverpleegkundigen voor indicatie
  • Afschaffen 5-minutendeclaratie
  • Bijkomende zorgkosten
  • Gelijkwaardige keus

In de voorbereiding op het overleg heeft Per Saldo een brief gestuurd naar de Kamerleden om onze knelpunten onder de aandacht te brengen.

Punten van ons ingebracht

De Kamerleden dragen punten uit onze brief aan in het debat. Zo wordt onder andere veel aandacht gevraagd voor de tekorten aan wijkverpleegkundigen, de indicatiestelling die nog niet op niveau is, en het afschaffen van de 5-minutendeclaratie.

Tekorten aan wijkverpleegkundigen

De Kamerleden beginnen hun betoog met het vragen van aandacht voor de grote tekorten aan (kinder)wijkverpleegkundigen. De tekorten zorgen ervoor dat niet iedereen de zorg kan krijgen die nodig is. De minister zou alles op alles moeten zetten om het beroep van een wijkverpleegkundige aantrekkelijk te houden.

De minister reageert door te stellen dat elke organisatie in de wijkverpleging te maken heeft met een toenemend aantal tekorten. De minister geeft ook aan hard te werken aan het tekort, maar dat er nog wel een wereld te winnen is.

Met betrekking tot het tekort aan kinderverpleegkundigen heeft de minister aangegeven dat er afgelopen zomer geld beschikbaar is gekomen om deze specialistische groep op te leiden.

Administratieve lasten

Ook besteden de Kamerleden in hun betoog veel aandacht aan de administratieve lasten in de wijkverpleging. Als voorbeeld wordt de 5-minutenregistratie (zorg in natura) en de 5-minutendeclaratie (pgb) genoemd.

De minister beaamt dat de administratieve lasten fors zijn en dat dit de nummer 1 klacht in de wijkverpleging is. De 5-minutenregistratie, zoals deze geldt voor zorg in natura, wordt vervangen door een andere registratiestandaard.

Verder geeft de minister aan dat het afschaffen van de 5-minutendeclaratie voor pgb een lastig punt is wat nog verder besproken moet worden met verschillende partijen (waaronder Per Saldo). De minister geeft wel aan dat hij het knelpunt herkent.

Het argument voor het verder willen bespreken van dit punt is volgens de minister dat je de zorg moet verantwoorden. Wat ons betreft is echter de verantwoording in tijd niet het probleem, het probleem is dat de verantwoording per 5 minuten moet. Zowel de indicatie als de facturen van de zorgverleners zijn vaak niet aan te geven in eenheden van 5 minuten, maar in bijvoorbeeld uren of minuten. De budgethouder moet dit dus gaan omrekenen, dit is foutgevoelig en kost veel tijd en energie. Onze wens is dat de budgethouder de factuur van de zorgverlener controleert en na goedkeuring direct kan indienen bij de verzekeraar.

Indicatiestelling

Veel aandacht wordt ook gevraagd voor de kwaliteit van de indicatiestelling. Momenteel wordt verschillend geïndiceerd en is de indicatie nog niet op het niveau welke deze zou moeten hebben. Verzekeraars voelen zich daarom genoodzaakt om indicaties vaak bij te stellen. Wij zouden graag een onafhankelijk bureau zien dat alleen maar indicaties stelt, net zoals het CIZ dat doet voor de Wet Langdurige Zorg. Het CIZ zou dit ook kunnen doen voor de zorgverzekeringswet.

De minister geeft aan dat het verschil in indiceren iets is wat we niet willen en daarom moeten terugdringen. Het is onwenselijk dat verzekeraars indicaties moeten bijstellen. De minister geeft aan dat hij geen heil ziet in een onafhankelijk indicatiebureau, dit betreuren wij.

Wel geeft de minister aan dat de professionalisering moet gebeuren, maar dat dit een moeilijk onderwerp is, want hoe bereik je alle wijkverpleegkundigen? De minister wijst erop dat V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) al druk bezig is met het verbeteren van de indicatiestelling, bijvoorbeeld door meer in te zetten op overleg tussen wijkverpleegkundigen wanneer zij een indicatie stellen.

Tot slot

Ondanks de aandacht voor een aantal van onze punten, is er nog een hoop werk aan de winkel om alle knelpunten rondom het pgb in de wijkverpleging op te lossen. Wij zullen de minister en de Kamer dan ook blijven wijzen op deze punten. Om te beginnen gaan we binnenkort weer in gesprek met het ministerie van VWS, V&VN en ZN (Zorgverzekeraars Nederland) om een aantal punten uit de bestuurlijke afspraken verder te bespreken. We willen graag afsluiten met een citaat van de VVD in dit debat: ‘De zorg thuis, persoonlijker kunnen we de zorg niet organiseren en daarom moeten we ervoor zorgen dat dit kan blijven bestaan. We moeten zorgen voor kwalitatief goede en liefdevolle zorg thuis.’