De huidige bestuurlijke afspraken die per 31 december 2018 aflopen, hebben er voor gezorgd dat het Zvw-pgb de afgelopen jaren een goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Zo zijn bijvoorbeeld in de huidige bestuurlijke afspraken de zorginhoudelijke criteria  afgeschaft. Dit waren criteria zoals planbaarheid van de zorg. Wij vonden dat dit niet als weigeringsgrond gebruikt mocht worden. Door de afspraak om deze af te schaffen is het persoonsgebonden budget (pgb) een gelijkwaardiger instrument geworden ten opzichte van zorg in natura, een goede ontwikkeling. De uitkomsten van de evaluatie van het Zvw-pgb zijn de basis geweest voor de nieuw gemaakte afspraken. We noemen de belangrijkste.

Professionaliseren en verbeteren indicatiestelling

De evaluatie van het Zvw-pgb geeft aan dat de kwaliteit van de indicatiestelling als wisselend wordt ervaren en dat dit invloed heeft op de hoogte van de indicatie. Daarom zijn rond dit onderwerp een aantal afspraken gemaakt:

  • De nieuwe afspraken benadrukken dat de indicatiestelling onafhankelijk is, deze mag bijvoorbeeld (nog steeds) niet gesteld worden door een individuele zorgverlener die ook zorg gaat leveren. Daarnaast wordt in de bestuurlijke afspraken vastgelegd dat een indicatie gesteld moet worden door een hbo-verpleegkundige op basis van professionele autonomie. Dit laatste houdt in dat deze verpleegkundige de vrijheid heeft om zelfstandig te handelen op basis van wat hij/zij weet en de indicatie te stellen op basis van de kennis die een hbo-verpleegkundige hoort te hebben.
  • Er wordt voor gezorgd dat verpleegkundigen hiervoor goed worden uitgerust, zodat zij de wet- en regelgeving goed kennen.
  • Bij zorg in natura komt de verpleegkundige regelmatig kijken of de zorg nog aansluit bij de behoefte van de zorgvrager. Dit zal in 2019 ook gestimuleerd gaan worden voor budgethouders. Op het aanvraagformulier zal de vraag staan of en zo ja wanneer u het zinvol vindt de zorg te evalueren.

Kwaliteit informele zorg

Uit de evaluatie Zvw-pgb komt ook naar voren dat zorgverzekeraars en wijkverpleegkundigen behoefte hebben aan meer zicht op de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg door een  familielid of mensen uit uw eigen netwerk (informele zorg). Budgethouders hanteren andere criteria voor de kwaliteit van deze zorg. Zij vinden goede bejegening, vaste zorgverleners en voldoende beschikbare tijd op voor de budgethouder flexibele momenten erg belangrijk. Daarom is een afspraak opgenomen om meer grip te krijgen op de kwaliteit en de doelmatigheid van de door de informele zorgverlener verleende zorg. De afspraak is ook gemaakt om overbelasting van het informele netwerk te voorkomen. De volgende afspraak is gemaakt:

  • De zorgverzekeraar kan, wanneer er meer dan 24 uur per week van de zorg wordt ingezet door alleen een informele zorgverlener, aan de budgethouder de voorwaarde stellen dat ten minste een deel van de zorg wordt geleverd door een formele zorgverlener. Dit moet wel besproken worden in het bewust keuze gesprek. Maatwerk is hierbij steeds het uitgangspunt. Het is dus niet per definitie zo dat alle budgethouders die meer dan 24 uur zorg per week van een informele zorgverlener hebben, er een formele zorgverlener naast moeten hebben.

Vermindering administratieve lasten en verbeteren informatievoorziening

Budgethouders vinden  dat de informatievoorziening door zorgverzekeraars beter kan. Daarnaast geven budgethouders en wijkverpleegkundigen aan dat de aanvraag en het declareren eenvoudiger kan. De volgende afspraken zijn daarom gemaakt:

  • De ontwikkelingen van het nieuwe budgethoudersportaal (pgb 2.0.) worden gevolgd. Bekeken wordt wanneer het Zvw—pgb ook kan aansluiten. Met het pgb 2.0-portaal worden budgethouders beschermd bij het beheren  van hun pgb. Verstrekkers en zorgverleners worden ondersteund in hun taken en verantwoordelijkheden.
  • Verzekeraars gaan de toegankelijkheid en begrijpelijkheid van de informatie over het Zvw-pgb op hun website verbeteren.

Toegang en vergoedingen

Tot slot zijn de volgende nieuwe afspraken nog gemaakt:

  • Door de zorgverzekeraars zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 januari 2020, een procedure worden ontwikkeld om in acute situaties zoals na een ziekenhuisopname de indicatie (tijdelijk) te kunnen ophogen.
  • Zorgverzekeraars staan een flexibele inzet van het pgb toe binnen de door hen vastgestelde maximale vergoeding(en). Deze afspraak benadrukt dat de meerwaarde van het instrument pgb gelegen is in het flexibel kunnen inzetten van meer en minder zorg binnen de maximale vergoeding. Het gevolg hiervan is dat de budgethouder bij elke zorgverzekeraar het Zvw-pgb flexibel kan inzetten.