Trekkingsrecht en politiek

Begin juli 2015 was er vlak voor het Kamerreces toch nog een debat. Dat kwam ons goed uit want we hadden onze deadline gesteld op 1 juli: het moment waarop volgens ons het trekkingsrecht goed geregeld had moeten zijn. Voor dit 7e debat zijn we al onze pijlen gaan richten op vereenvoudiging van het systeem. We zijn ervan overtuigd dat het systeem alleen dan op korte termijn beter kan gaan lopen. Voor ons betekent dat trekken en duwen om VWS, gemeenten en zorgkantoren achter dit idee te krijgen.

Uiteindelijk kwam er een overleg waarbij alle partijen aanwezig waren: VNG, vertegenwoordigers van bepaalde gemeenten, zorgkantoren, ZN, SVB, de ketenregisseurs. Deze laatsten ondersteunden het idee van vereenvoudiging overigens al in hun rapportages. In dit overleg, enkele dagen voor het Kamerdebat, werden uitspraken gedaan, die werkelijk hout snijden. De partijen waren het erover eens: hier moeten we verder op doorgaan. Die stemming kwam door in het Kamerdebat met als resultaat dat er half september een nieuw plan komt, met vereenvoudiging als uitgangspunt.

Daarmee zijn we er nog lang niet, maar wordt er wat ons betreft een hele grote stap in de goede richting gezet. De geplande algemene herstelacties die tot verbetering zouden moeten leiden, worden intussen alleen uitgevoerd waar dat voor de budgethouder relevant is en voor de uitvoering strikt noodzakelijk zoals in de gevallen waar informatie van gemeenten ontbreekt of waar budget uit een verkeerde wet wordt betaald. Voor de rest wordt alle aandacht en energie ingezet op het nieuwe plan.

Trekkingsrecht en ICT

Op het terrein van ICT krijg ik van onze deskundige positieve signalen door. Er worden concrete stappen gezet richting ons plan van eisen, ook richting ePGB. Er wordt onderzocht of er aansluiting kan worden gerealiseerd tussen ePGB en MijnPGB. Dan moet er uiteindelijk een goed werkend, transparant systeem uitkomen, waarmee de gebruiker grip heeft op zijn pgb en kan zien wat er gebeurt. Om te beginnen worden binnenkort de spoedbetalingen in MijnPGB doorgevoerd, die waren tot nu toe niet zichtbaar. Idem dito wat betreft uitbetaald ziekengeld.

Trekkingsrecht en Per Saldo

In onze lobbywerkzaamheden hebben we steeds zoveel mogelijk woordvoerders van politieke partijen op dit terrein geïnformeerd over onze visie, ook voor het laatste debat. We hebben het idee dat er nu beter naar ons is geluisterd: we herkennen ons goed in de moties die na het debat werden ingediend.

Tenslotte is voor ons maar één ding belangrijk: het belang van de budgethouder, de uitbetaling van zijn zorgverleners. Die lopen op dit moment in veel gevallen goed. Om het trekkingsrecht zo goed mogelijk geregeld te krijgen, moet er nog veel gebeuren, maar die uitbetalingen moeten intussen goed blijven gaan. Gaat dit niet goed dan kunt u dat nog altijd melden bij Per Saldo, ook als het gaat om storingen in MijnPgb.