Naar aanleiding van klachten en signalen van burgers over de toegang tot zorg heeft Nationale Ombudsman een onderzoek gedaan. De uitkomsten staan in het rapport ‘Zorgen voor burgers’, dat op 14 mei 2018 is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat het veel mensen niet of nauwelijks lukt de zorg of ondersteuning die zij nodig hebben zelf te regelen. De problemen zijn zo ernstig dat zorgbehoevende burgers buiten de boot dreigen te vallen. De ombudsman maakt zich hierover grote zorgen.

Ondanks de vele onderzoeken, evaluaties en pilots naar het zorgstelsel vanaf 2015, zijn de problemen van burgers nog altijd niet opgelost. Uit het onderzoek van ombudsman Reinier van Zutphen blijkt dat het zorgsysteem niet goed aansluit bij wat mensen aan zorg nodig hebben.

Uniformiteit

Op bladzijde 33 verwijst het rapport naar het Tienpuntenplan van Per Saldo. Over uniforme wet- en regelgeving voor de verschillende zorgwetten geeft Nationale Ombudsman aan wat wij hierover zeggen: “Ook belangenorganisatie voor budgethouders Per Saldo vraagt hier expliciet aandacht voor. In haar Tienpuntenplan geeft Per Saldo aan dat de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Zvw ieder eigen wettelijke regels, beleid, werkwijzen en procedures kennen voor het pgb. Dit maakt de uitvoering vaak onduidelijk, zeker als van meerdere regelingen gebruik moet worden gemaakt of een overstap gemaakt moet worden. Daarnaast gaan volgens Per Saldo de meeste pgb-verstrekkers vooral uit van wantrouwen in plaats van vertrouwen, wat resulteert in nog meer regelgeving. Hierdoor wordt het voor budgethouders/vertegenwoordigers, maar ook verstrekkers, steeds ingewikkelder om op een juiste manier met een pgb te werken.”

Knelpunten volgens Nationale Ombudsman

  • onduidelijkheid bij de aanvraag
  • onvoldoende inspraak en ondersteuning
  • onvoldoende deskundigheid professionals toegang
  • geen continuïteit in zorg bij overgangen
  • bureaucratische rompslomp

Oplossingen volgens Nationale Ombudsman

  • werk integraal en multidisciplinair en verwijs burgers ‘warm’ door
  • zet de uitvoering centraal en investeer in scholing en methodiekontwikkeling; maak moeilijke gevallen bespreekbaar, escaleer indien nodig en leer ervan
  • zorg voor een overbruggingsbudget in situaties waarin het niet direct duidelijk is welke zorgwet of financiering van toepassing is

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo herkent de zorgwekkende knelpunten en signalen uit dit rapport en vraagt hier al jaren aandacht voor. Per Saldo wil daarom graag samenwerken met Nationale Ombudsman en andere organisaties en zal daartoe initiatieven nemen, om samen met concrete oplossingen voor deze problemen te komen.

Rapport downloaden

U kunt het ‘Zorgen voor burgers, knelpunten die burgers ervaren bij de toegang tot zorg’ hier dowloaden.