Officiële gedeelte

De voorzittershamer ligt voor het eerst in de ervaren handen van Wim van Minnen. Hij loodst de Algemene Ledenvergadering door de officiële stukken, die zonder verdere op- of aanmerkingen worden goedgekeurd. De begroting voor 2019 is sluitend. De penningmeester licht toe dat er op dit moment nog geen zekerheid is over de toekenning van subsidie voor 2019. Zodra die duidelijkheid er is, krijgt de begroting zijn definitieve invulling.

Vanuit de zaal vertelden meerdere budgethouders of hun vertegenwoordigers dat gemeenten en zorgkantoren het pgb afwijzen. Om redenen die naar hun idee niet relevant of toelaatbaar zijn. Sommige gemeenten zeggen zelfs dat het pgb wordt afgeschaft. “Totale onzin”, is het ondubbelzinnige antwoord van directeur Aline Molenaar. Zij roept mensen op melding te maken van dit soort ontwikkelingen. “Als wij weten wat er gebeurt, kunnen wij er iets aan doen!”

Actualiteiten

Voorlichter Mieke Westmeijer informeert de leden over de onderwerpen die op dit moment spelen.

  • Zoals de pgb-actieagenda van minister De Jonge. Deze actieagenda wordt naar verwachting nog dit jaar, eind november, in de Tweede Kamer besproken. Per Saldo is hier actief bij betrokken. De onderwerpen van de actieagenda zijn: pgb-vaardigheid & vertegenwoordiging, voorlichting & toerusting budgethouders en verstrekkers, collectieve woonvormen, informele zorg, reduceren complexiteit en administratieve lasten, indicatiestelling, frauduleuze zorgaanbieders en bemiddelingsbureaus.
  • Over het budgethoudersportaal, dat MijnPGB van de SVB gaat vervangen, vertelt Mieke Westmeijer dat de eerste gebruikers positief zijn over dit nieuwe systeem. “Het wordt niet in één klap uitgerold”, vult Aline Molenaar aan. Het is de bedoeling dat alle ‘fouten’ of gewenste aanpassingen stap voor stap worden verwerkt. Algehele invoering verwacht zij niet binnen een jaar.
  • Per Saldo heeft zich jarenlang sterk gemaakt voor terugkeer van de groep ‘ggz-ers’ met ernstige problematiek in de Wlz. Een wetsvoorstel gaat ervoor zorgen dat dit met ingang van 2021 mogelijk zal zijn.
  • Per Saldo is ook nauw betrokken bij de implementatie van het VN-verdrag voor mensen met een beperking. Hierin werken we samen met andere organisaties in de Alliantie VN-verdrag. Wij vinden het erg belangrijk dat er op lokaal niveau concrete inbreng mogelijk is van (ervarings)deskundigen. In samenwerking met Ieder(In) is een website in voorbereiding die dit mogelijk gaat maken. Deze website wordt binnenkort gelanceerd. De aanwezigen krijgen al een inkijkje
Impressie leden Ledendag 6 oktober 2018

Persoonlijk en informeel

De Ledendag wordt door leden ook gebruikt om hun persoonlijke vragen door te nemen met een pgb-consulent. Face to face, met de nodige papieren bij de hand. Anderen vinden het fijn om ‘collega’s’, Klankbordgroepleden, bestuur en medewerkers van Per Saldo te kunnen spreken. Er wordt dan ook altijd nog even nagepraat, nadat de voorzitter de bijeenkomst heeft beëindigd.

Vrijwilligers

Leden van Per Saldo komen uit alle uithoeken van het land. Van Maastricht tot Groningen, van Rotterdam tot Emmen. Sommigen van hen werken als vrijwilliger voor Per Saldo, zoals de ambassadeurs. Nu ze toch in Utrecht zijn, wordt deze gelegenheid gebruikt om onderwerpen verder uit te spitten. Dit keer ging het over ‘Mijn kwaliteit van leven’, waarom meedoen zo belangrijk is. En in het tweede gedeelte kwamen de ervaringen met ‘sociale media’ aan bod, welke er zijn, hoe je deze als vrijwilliger kunt gebruiken.