De knelpunten om het pgb op de juiste manier te kunnen gebruiken zijn vastgesteld. Minister Conny Helder heeft toezeggingen voor verbeterpunten gedaan. De Kamer stelde kritische vragen. Het was daardoor een goed debat, afgelopen donderdag, 23 juni 2022. Alleen moet het niet bij toezeggingen blijven. En als verbeteringen niet binnen het huidige stelsel passen, kan een stelselwijziging nodig zijn. Wat ons betreft is het nu een kwestie van doorpakken en waarmaken.

Ondanks alle knelpunten ziet de minister het pgb als een enorme toegevoegde waarde, waar ook gesprekken bij budgethouders thuis aan hebben bijgedragen. We hopen dan ook dat ze doorpakt en haar toezeggingen voor verbeterpunten gaat waarmaken. Je leest hierna de belangrijkste punten, met korte toelichting. En wil je meer lezen, klik dan door op de meer uitgebreide versie. Maar eerst even dit.

Bezoekers pgb-debat 23 juni 2022: Jacqueline Gomes, Aline Molenaar en Annemie Pisters
Vlnr Jacqueline Gomes (beleidsmedewerker), Aline Molenaar (directeur) en Annemie Pisters (erelid)

Speciaal bedankje

We waren blij dat er budgethouders aanwezig waren in Den Haag. Naast onder andere vertegenwoordigers van ouderinitiatieven, was ook ons erelid uit Maastricht er. Daar heeft ze wel wat voor moeten regelen. De trein vertrok even na 6 uur. Om die te halen moest haar zorgverlener die haar uit bed helpt er al vroeg zijn. Een speciaal bedankje namens alle budgethouders voor deze actie is wel op zijn plaats: fijn dat je er was Annemie!

Dank budgethouders!

Op onze oproep om verhalen en ervaringen te delen met Kamerleden en minister is massaal gereageerd. Dit heeft hen een goed beeld gegeven van de huidige situatie. Alle inzenders hartelijk dank!

Besproken punten

 • Korte indicaties afschaffen
  De minister vindt het mensonterend dat budgethouders steeds opnieuw moeten bewijzen dat zij zorg en ondersteuning nodig hebben. Verbeterpunt: meerjarige indicaties. De Tweede Kamer wil een levenslange indicatie met tussentijdse evaluatie momenten.
 • Toereikende tarieven
  De minister wil dat gemeenten tarieven gaan betalen waarmee inkoop van goede zorg haalbaar is. Na overleg met de VNG komt zij er in het najaar op terug in de Tweede Kamer.
 • Ouder- en wooninitiatieven
  De minister heeft grote waardering voor ouder- en wooninitiatieven waar ouders voor hun kinderen met grote inspanning zorg op maat regelen. Zij ziet maatwerk vanuit de budgethouder als haar startpunt, ook als je dat vanuit de collectiviteit regelt. Per initiatief wordt bekeken of het pgb wel/niet passend is. Over hoe zij dat gaat doen voert zij de komende tijd gesprekken met Per Saldo, BVKZ en andere belangen- en cliëntenorganisaties.
 • Inhuren naasten
  Er is een onderzoek gaande naar de sociale zekerheid van ouders/naasten die werken voor hun kind dat intensieve zorg nodig heeft. De minister zegt toe de uitkomsten van dit belangrijke onderzoek breder te willen gaan trekken dan alleen deze doelgroep.
 • Goede voorlichting en toerusting
  De minister constateert dat medewerkers die een pgb toekennen niet altijd goed zijn geïnformeerd. Veel problemen in de toegang ontstaan vanuit wantrouwen. Daardoor krijgen mensen vaak onterecht geen pgb of juist andersom: krijgen mensen die er niet bewust voor kiezen of niet pgb-vaardig zijn wel een pgb. Ze wil knelpunten die dit veroorzaken wegnemen. In het najaar komt ze met een stappenplan dat zij samen met Per Saldo en de VNG maakt.
 • 1 Loket
  Kamerleden gaven het belang aan van één toegangsloket voor mensen met een levenslange en levensbrede hulpvraag. Waarom worden mensen van het kastje naar de muur gestuurd en moeten zij elke keer weer hun verhaal doen als ze hulp nodig hebben vanuit verschillende zorgwetten en op verschillende levensterreinen? De minister zegt toe dit te gaan onderzoeken.
 • Het ipgb
  De Tweede Kamer vraagt om een doorstart van de pilot integraal pgb (ipgb). De minister denkt dat een ipgb niet past binnen het huidige stelsel. Ze wil hier verder niet meer naar gaan kijken.
 • PGB-portaal voor alle budgethouders
  De Tweede Kamer vindt dat alle budgethouders gebruik moeten kunnen maken van het nieuwe portaal, dus ook de budgethouders met een Zvw-pgb. De minister zegt toe hierop terug te komen in een brief.

Wat vinden wij?

Wij zijn blij met de toezeggingen van de minister, alhoewel deze nog wel te algemeen zijn. Snelle oplossingen samen met betrokken partijen zijn geboden. En als verbeteringen niet binnen het huidige stelsel passen, zou een stelwijziging niet uitgesloten moeten worden.

Er zullen landelijke afspraken nodig zijn. Over de hiervoor genoemde knelpunten, maar ook over bijvoorbeeld gebruikelijke zorg en het inperken van het pgb door eigen regels van de verstrekkers, die ontmoedigend en belemmerend werken voor budgethouders.

Lees ook onze reactie op 31 mei 2022 op de brief van de minister. En de brief aan de Tweede Kamer op 17 juni 2022. Kijk op ‘pgb en maatschappij’ en scroll door tot ‘onze acties’.

Hoe nu verder?

Er komt een zogenoemd ‘tweeminutendebat’,  waarin iedere fractie twee minuten spreektijd krijgt. Zo’n kort debat wordt gebruikt om een onderwerp af te ronden. Meestal dienen Kamerleden een of meer moties in. Wij hopen dat de moties leiden tot verdere actie op korte termijn, om het pgb weer sterk en stevig te maken. We houden je op de hoogte via onze website en social media.

Pgb-debat in het nieuws

Op deze nieuwssites is er aandacht voor het pgb-debat:

Debat terugkijken

Heb je het debat gemist? Je kunt het terugkijken op de website van de Tweede Kamer.

Meer lezen?

Lees dan de meer uitgebreide versie van dit bericht.

Een lijst van pagina's