Kortdurende indicaties

In de eerste motie wordt de regering verzocht om in gesprek te gaan met KansPlus, Naar Keuze, Per Saldo, ouderinitiatieven en de VNG met als doel dat toekenningsbesluiten van de gemeenten voor langere tijd afgegeven worden en de Kamer hierover te informeren in het tweede kwartaal van 2019. Deze motie is aangenomen. Wij zijn hier blij mee, de kortdurende indicaties zorgen voor veel onzekerheid, stress en administratieve lasten.

Ontoereikende budgetten

In de tweede motie wordt gevraagd of de regering, om in  overleg met de VNG, KansPlus, Naar-Keuze, Per Saldo en ouderinitiatieven onderzoek te doen  naar  ontoereikende budgetten vanuit gemeenten, en de Kamer hierover uiterlijk medio 2019 te informeren. Deze motie is overgenomen. Dit betekent dat hierover niet is gestemd, maar dat de regering voor de stemming al heeft aangegeven deze motie te gaan uitvoeren. Wij zijn blij dat de regering op voorhand dit probleem al heeft erkend en hier verder onderzoek naar gaat doen.

Wet- en regelgeving ouderinitiatieven

In de derde motie wordt er gevraagd, om samen met KansPlus, Naar-Keuze, Per Saldo en ouderinitiatieven in kaart te brengen welke wet- en regelgeving op ouderinitiatieven van toepassing is, om te  kijken of er  regels qua wet- en regelgeving met behoud van de kwaliteit van de zorg mogelijk is en de Kamer hierover medio 2019 te informeren. Deze motie is aangenomen. Wij zijn hier blij mee, veel wet- en regelgeving is nu onvoldoende passend zoals het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.

Goed functionerende wooninitiatieven

In de vierde motie wordt de regering verzocht om, de verspreiding van kwalitatief goed functionerende ouderinitiatieven met directe zeggenschap te stimuleren. Deze motie is aangenomen. Per Saldo vindt dat dit een goede ontwikkeling is.

Verminderen administratieve lasten

De vijfde motie is voortgekomen uit het feit dat in een wooninitiatief de pgb-budgetten gedeeltelijk collectief worden ingezet. Hierbij worden de pgb’s gebundeld, maar moeten de budgethouders wel individueel de administratie afhandelen. Dit leidt tot extra administratie. Daarom wordt de regering verzocht om  te onderzoeken of de administratieve lasten voor pgb voor deze woonvormen verminderd kunnen worden. De motie is aangenomen. Wij zijn blij met deze motie. De administratieve lasten moeten naar onze mening zo laag mogelijk worden gehouden.

Gelijkwaardige keus

Ook is er een motie aangenomen die gaat erover dat de regering verzocht wordt om, ouderinitiatieven in zorg in natura te stimuleren. Per Saldo vindt dit een zorgwekkende trend. Zorg in natura en pgb moeten een gelijkwaardige keus zijn.

Regels afschaffen

Tot slot is er nog een motie ingediend om alle regels die er de afgelopen tien jaar zijn bijgekomen af te schaffen. Deze motie is verworpen. Wij zijn hier blij mee. Natuurlijk zijn er de afgelopen tien jaar regels bij gekomen waar we minder blij mee zijn, maar er zijn ook regels bijgekomen waar we wel blij mee zijn. Het aannemen van deze motie zou naar onze mening te rigoureus zijn.