Per Saldo vroeg vooraf aandacht voor een aantal zaken.

Vergeet deze doelgroep niet

De gehandicaptensector in Nederland lijkt wel eens overschaduwd te worden door de andere deelterreinen in de zorg, zoals de ouderenzorg. In het debat werd daarom extra aandacht gevraagd voor de positie van mensen met een beperking, in samenhang met het VN-verdrag. Er liggen tenslotte een aantal knelpunten die opgelost moeten worden. Feit is bijvoorbeeld dat er nog – letterlijk en figuurlijk – teveel drempels zijn voor mensen met een beperking. En wat betreft zorg op maat, waar persoonlijk contact, vaste gezichten en stabiliteit meer vorm moet krijgen. ‘Praat niet over, maar met de mensen waar het over gaat’, merkte de Kamer op. Mensen voelen zich niet gehoord.  De minister beaamde dit en vindt dat ervaringsdeskundigen overal aan tafel moeten zitten.

Verder werd vanuit de Kamer aangegeven dat niet het systeem de dienst moet uitmaken, maar goede passende zorg voorop moet staan. En dat in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) vaak de kennis en expertise ontbreekt om dat te kunnen bepalen. De minister gaf aan dat hij tot een meer integrale aanpak wil komen over alle zorgwetten heen.

Verder benadrukte ook De Jonge dat al is de gehandicaptenzorg een bescheiden sector, dit er niet toe mag leiden dat er minder aandacht voor is: deze doelgroep mag zeker niet vergeten worden. Hij zegde toe deze zomer een programmaplan voor de aanpak van de gehandicaptenzorg naar de Kamer te zullen sturen.

Behoud van pgb-wooninitiatieven

De minister maakte duidelijk dat ondanks vraagtekens, pgb-wooninitiatieven mogelijk moeten blijven. Hij ziet dat er inmiddels vele mooi voorbeelden zijn gerealiseerd. De Jonge vindt dat niemand verplicht mag worden tot zorg in natura, maar constateert wel dat het pgb ook vaak is toegekend aan mensen die het eigenlijk niet kunnen beheren. Daar waar het kan ziet hij daarom graag zorg in natura.

Overige punten

  • De minister gaat in gesprek met gemeenten en CIZ om te voorkomen dat mensen bij het CIZ aankloppen terwijl ze eigenlijk bij de gemeente moeten zijn, en vice versa.
  • Er worden maatregelen getroffen om passende budgetten te garanderen. Zorgkantoren zullen beter gaan informeren over de mogelijkheden van EKT en Meerzorg. Vanaf 1 januari 2019 zal groepsmeerzorg mogelijk zijn. Nadere informatie volgt deze zomer. Lees ook het nieuwsbericht van Per Saldo hierover.
  • Uiterlijk eind dit jaar geeft de minister duidelijkheid over de groep ‘Wlz-indiceerbaren’, met name degenen die woonachtig zijn in Fokus, voor wie een overgang naar Wmo en/of Zvw vaak niet passend lijkt. De minister geeft aan dat hij het probleem ziet, het gaat regelen, maar nog niet weet hoe hij het gaat regelen.

Wat vindt Per Saldo?

Per Saldo is tevreden met de uitkomst van het debat. Mensen met een beperking zijn goed in stelling gebracht, pgb-wooninitiatieven zijn erkend als mooie woonvormen voor budgethouders of hun vertegenwoordigers die er goed mee om kunnen gaan en er worden passende budgetten gerealiseerd. Per Saldo hoopt dat de toezeggingen van de minister het gewenste effect zullen hebben en volgt de ontwikkelingen op de voet.