Meer aandacht nodig voor deelname van kwetsbare mensen aan huidige samenleving

We uiten in deze tijd van corona continu actief onze zorgen naar de regering. Dit doen we voor iedereen die door zijn of haar beperking niet in staat is om aan de anderhalve metersamenleving deel te nemen of aanwijzingen op te volgen.  En dit heeft geholpen.  

Tijdens de laatste persconferentie was er meer aandacht voor deze groep mensen. En ook in de brief die de minister van VWS op 1 september 2020 aan de Tweede kamer heeft gestuurd. In deze brief kijkt hij terug op de afgelopen tijd.  Er staat in wat er wel goed ging, wat er minder goed ging en wat er verbeterd kan worden.

Deelnemen aan de samenleving

De maatregelen die bij de eerste coronagolf zijn genomen zijn heftig geweest. Zeker voor mensen in instellingen, mensen met een beperking of chronische ziekte en ouderen thuis en mantelzorgers. Zorg en ondersteuning zijn vaak minder geworden of mensen durfden geen zorg thuis toe te laten. Mensen waren en zijn nog steeds bang besmet te raken en ziek te worden waardoor ze niet aan het dagelijks leven durven deel te nemen. Daarmee komt hun kwaliteit van leven onder druk te staan.

In de brief staat dan ook dat het belangrijk is dat mensen met een beperking of kwetsbare gezondheid moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarnaast moet duidelijk zijn welke zorg veilig gegeven kan worden, zodat mensen niet zorg uit de weg gaan door angst voor corona.

Voorbereiding op gewone samenleving of tweede golf

Voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die thuis wonen of in een instelling is een aparte route gestart. Dit is gebeurd door de motie van het CDA Kamerlid Van den Berg. In deze motie is gevraagd of de regering samen met betrokken organisaties en de mensen zelf zich goed wil voorbereiden op hoe we terug moeten naar de gewone situatie of op een mogelijke tweede coronagolf. De minister zal de Kamer hierover half september informeren.

Beschermingsmiddelen voor zorgprofessionals

Er is de afgelopen periode veel gesproken over persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In de brief staat dat alle professionals in de zorg veilig moeten kunnen werken.  Zorgprofessionals waren in het begin van corona nog erg onzeker of zij goede en veilige zorg konden leveren. Het kabinet begrijpt dit goed. Er was veel onbekend en er waren weinig beschermingsmiddelen en testen. Het RIVM heeft GGD-artsen laten weten dat als in de omgeving van een zorginstelling het aantal besmettingen toeneemt, er tijdelijk meer gebruik van PBM mogelijk is.

Wat vinden wij?

Wij vinden dat er nog meer aandacht moet komen voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Belangrijk is dat noodzakelijke zorg en ondersteuning door kan gaan. Er moet ook rekening gehouden worden met mensen die niet in staat zijn aanwijzingen op te volgen of zich aan de anderhalve meter te houden. Ziekenhuizen, winkels en andere locaties moeten weten hoe zij deze mensen kunnen helpen. Het is belangrijk dat de mensen zelf een serieuze stem krijgen bij het maken van afspraken.

Wij vinden het belangrijk dat mensen met een beperking en/of ziektes gebruik kunnen maken van beschermingsmiddelen, zoals medische mondkapjes. Hiermee kunnen zij weer veilig deelnemen aan de samenleving en hun zorg en ondersteuning weer op een gewone manier krijgen.

Op aandringen van ons heeft het ministerie van VWS nu advies gevraagd aan het Outbreak Management Team (het OMT) over het gebruik van medische mondkapjes. Het Outbreak management Team is een team van wetenschappers die samen het coronabeleid bepalen. Wij verwachten dat zij dit advies binnenkort aan het ministerie van VWS geven.

Afgelopen zomer zijn de genomen maatregelen zoals het doorbetalen van niet-geleverde zorg voor het pgb weer teruggedraaid. Toch zien wij hier weer problemen, vooral voor zorgverleners en ouder- en wooninitiatieven, ontstaan. De zorg en ondersteuning zijn nog lang niet overal op gang gekomen. En vaak krijgen mensen nu veel minder zorg dan voor de coronacrisis. Het werken met kleinere groepen in de dagbesteding, terwijl de kosten bijna gelijk blijven, zal gevolgen hebben op de hoogte van het dagdeeltarief per deelnemer. Wij wachten nog steeds op antwoorden van het ministerie van VWS over hoe we dit probleem kunnen gaan oplossen.

Wat doen we voor jou?

Heb je vragen over of problemen met je pgb? Meld dit dan meteen bij ons via [email protected] of bel onze advieslijn. We kunnen met jouw toestemming direct in contact komen met je zorgkantoor, gemeente of zorgverzekeraar en met contactpersonen bij het ministerie van VWS. Zo kunnen we je probleem snel oplossen.