Flexibele inzet

Bestedingsvrijheid is de kern van het werken met een pgb. De budgethouder kan daardoor schuiven met zijn budget. Dat wil zeggen: zorg inkopen aangepast aan de omstandigheden, afgestemd op ieders agenda. Binnen de Zvw is flexibele vaak niet of maar zeer beperkt mogelijk. Vaak moet tot op de minuut per dag worden ingevuld welke zorg wordt ingezet. De ene week meer en de andere week minder zorg inzetten kan niet.

Wij vragen de Kamer om de minister te verzoeken de bestedingsvrijheid in het Zvw-pgb in wet- en regelgeving te verankeren.

Per Saldo

Indicatiestelling

Wij zien dat de kwaliteit van gestelde indicaties zeer wisselend is en dat dit invloed heeft op de hoogte van de indicatie. De ene wijkverpleegkundige levert een goede indicatie af terwijl bij een andere wijkverpleegkundige dit niet het geval is. Verzekeraars zien zich genoodzaakt om 30-50% van de indicaties bij te stellen. Dit is aanzienlijk en onwenselijk. Voor zowel verzekeraars, die de indicaties daardoor kritisch bekijken, als voor verzekerden/budgethouders, die zich niet juist behandeld voelen.

Wij denken dat dit kan worden opgelost door de indicaties voor het Zvw-pgb te laten uitvoeren door een speciaal daarvoor ingericht onafhankelijk indicatiebureau. Wij hebben daarom de Kamer gevraagd aan de minister voor te leggen of hij dit ook een oplossing vindt.

Per Saldo

Tekort (kinder)wijkverpleegkundigen voor indicatie

Een melding die wij steeds vaker van onze leden ontvangen is het tekort aan (capabele) (kinder)wijkverpleegkundigen om een indicatie te stellen. Door dit tekort krijgen kinderen vaak niet tijdig de zorg die nodig is.

Tijdens eerdere debatten over wijkverpleging is het tekort aan wijkverpleegkundigen al ter sprake geweest. Wij hebben daarom aan de Kamer gevraagd om na te gaan bij de minister wat er al gedaan is om dit te verbeteren. Ook hebben wij gevraagd wat er gebeurt met mensen die niet op tijd een wijkverpleegkundige kunnen vinden.

Per Saldo

Afschaffen 5-minutendeclaratie

In maart 2018 droeg de minister de NZa op de 5-minutenregistratie af te schaffen. De nieuwe werkwijze die is ontwikkeld lijkt tot op heden alleen betrekking te hebben op zorg in natura, terwijl ook bij een pgb de budgethouder per 5-minuten moet declareren. Budgethouders moeten vaak de geleverde uren, zoals die gespecificeerd zijn op de nota van de zorgverlener, omrekenen naar eenheden van vijf-minuten. Gewenst is dat de budgethouder de factuur van de zorgverlener controleert en na goedkeuring indient bij de verzekeraar.

Wij hebben de Kamer gevraagd de minister te verzoeken de 5-minutendeclaratie ook bij een pgb af te schaffen.

Per Saldo

Bijkomende zorgkosten

Momenteel kan een budgethouder geen bijkomende zorgkosten declareren. Deze worden bijvoorbeeld gemaakt om de reis- en verblijfskosten van de zorgverlener te vergoeden die meegaat met vakantie of een dagje uit.

Wij hebben de Kamer gevraagd om de minister te verzoeken mogelijk te maken dat bijkomende zorgkosten ook in de Zvw gedeclareerd mogen worden.

Per Saldo

Keuze leveringsvorm

In de wet is verankerd dat mensen kunnen kiezen tussen zorg van een instelling (zorg in natura) of zelf regelen met een pgb. Ondanks de wettelijke verankering blijkt dat mensen met een zorgvraag onvoldoende weten dát zij kunnen kiezen en waaruít zij kunnen kiezen.

Wij hebben de Kamer verzocht om de minister erop te wijzen dat het pgb een gelijkwaardige keus is naast zorg in natura en dat dit ook zo moet blijven. Niet alleen wanneer het gaat om de leveringsvorm – van een instelling of met een pgb – maar ook daar waar het gaat om de keuze voor een zorgaanbieder.

Per Saldo

Brief Per Saldo Algemeen overleg wijkverpleging 14 november 2018

Brief Per Saldo Zvw-pgb, algemeen overleg wijkverpleging 14 november 2018