ALV Per Saldo 7 oktober 2017

“De storm rondom het pgb is geluwd. Budgethouders zijn op dit moment de voorhoede van de menselijke maat.” Met deze inspirerende woorden sloot voorzitter Alwin Hietbrink van Per Saldo de Ledendag van afgelopen zaterdag, 7 oktober, af. Hij noemde het integrale pgb als het ultieme doel dat voor budgethouders in het verschiet ligt, met één loket en één budget voor zorgkosten op alle levensterreinen, waarbij vanuit vertrouwen wordt samengewerkt met overheid en verstrekkers. Een Ledendag waarop er naast opbouwende discussies en het raadplegen van pgb-consulenten, ook ruimte was voor de onderlinge ontmoeting.

Tienpuntenplan

Centraal deze dag stond het Tienpuntenplan dat Per Saldo aan het ontwikkelen is. Een document waaraan nog wordt gewerkt en waar leden hun bijdrage aan konden leveren. Alle leden en abonnees kunnen dit werkdocument downloaden op www.pgb.nl.
Aan de hand van stellingen werd in de Ledenbijeenkomst van gedachten gewisseld over onderwerpen uit het Tienpuntenplan. Vanuit de zaal kon iedereen zijn mening geven door op de stellingen met ‘eens’ of ‘oneens’ te reageren. Een panel bestaande uit budgethouders, c.q. Per Saldo Ambassadeurs, Tweede Kamerleden, een wethouder en medewerkers van ZN en SVB gaf reacties en de thuisblijvers konden via Twitter meestemmen.

Ledendag stemmen tellen

Zo was er een vraag over de onafhankelijke cliëntondersteuner. Dat de gemeente deze functionaris betaalt is onvermijdelijk, maar op zich al een gegeven dat bij sommigen argwaan oproept. Daarnaast bleek de mogelijkheid om gebruik te kunnen maken van een – met nadruk – onafhankelijk cliëntondersteuner, niet algemeen bekend te zijn. Op de stelling dat een goed toegeruste budgethouder dé manier is om fouten/ fraude te voorkomen, reageerde de zaal ambivalent. De een vindt het een manier, de ander dé manier om fraude te voorkomen. Of controle door professionele  zorgverleners op de zorg van informele zorgverleners nodig is, was de uitslag klip en klaar: een ruime meerderheid gaf aan het hier niet mee eens te zijn. Informele zorg wordt als zeer waardevol ervaren, die aan kwaliteit zeker niet onderdoet aan formele zorg.

Workshops

Na de lunch werd er in workshops verder ingegaan op het Tienpuntenplan. Daar kwamen goede ideeën uit voort, zoals meer regionale bijeenkomsten en cursussen, doorgaan met streven naar eenvoudiger, uniforme regelgeving, verder uitwerken van onze eigen rol in een veranderend zorglandschap, verder uitwerken van de rol van informele en formele zorgverleners, zodat ook informele zorgverlening als kwalitatief goede zorg gezien wordt. Omdat uit evaluaties bleek dat bezoekers ook graag informeel contact wilden op deze dag, werden zij in de gelegenheid gesteld elkaar te ontmoeten in het Praathuis, waar ook een demonstratie werd gegeven van een digitale manier van contactleggen, via de nieuw ontwikkelde applicaties op de website van Per Saldo, vind budgethouders en vind een wooninitiatief. Op deze manier kunnen budgethouders onderling digitaal contact leggen, wooninitiatieven kunnen zich profileren en budgethouders kunnen kijken welke wooninitiatieven op de kaart staan en waar zij eventueel terecht kunnen.

Conclusie

De Ledendag werd afgesloten met de conclusie dat het Tienpuntenplan op bijval kan rekenen van haar leden. Met een veranderende rol voor Per Saldo, die als belangenvereniging haar leden zal blijven informeren en steunen, maar zich daarnaast ook zal richten op het toerusten van zorgverleners en de pgb-verstrekkers, zoals de gemeenten.

Panel Ledendag 7 oktober 2017
Panel met van links naar rechts: Saskia Buma, Sandra Holscher en Nelly Dooper (ambassadeurs), Corinne Ellemeet (Tweede Kamerlid voor GroenLinks), Angela Bransen (beleidsmedewerker ZN), Bob Duindam (wethouder Oudewater), Coen van de Louw (Raad van bestuur SVB) en Sophie Hermans (Tweede Kamerlid voor de VVD)