De eerste van twee ledenvergaderingen in 2018 vond plaats op zaterdag 2 juni. De ongeveer 65 aanwezigen toonden hun actieve betrokkenheid, wat door de vereniging erg wordt gewaardeerd. Leden weten zo wat er speelt, stellen hun vragen en stemmen in met de officiële stukken. Ook zagen zij twee bestuursleden afscheid nemen en stelden de opvolgers zich voor. Verder werden de leden geïnformeerd over actuele onderwerpen. De Per Saldo ambassadeurs namen de gelegenheid te baat, door er een middagbijeenkomst aan vast te knopen.

De cijfers

De begroting van Per Saldo vertoont sinds vorig jaar een tekort. De penningmeester nam de zaal mee in de maatregelen die worden genomen. Leden gaven hun suggesties, zoals samenwerking met andere organisaties, ideeën die Per Saldo graag meeneemt. Dat de toelichting van de penningmeester duidelijk was en de instemming van de leden kreeg, bewees het applaus dat volgde.

Vertrek voorzitter

Alwin Hietbrink kondigde in EigenWijs 4, december 2017, al aan dat hij het voorzitterschap van Per Saldo moest beëindigen vanwege te drukke andere werkzaamheden. In de Ledenvergadering werd hij hartelijk bedankt voor zijn werk voor onze vereniging. De ALV werd gevraagd akkoord te gaan met de invulling van het bestuur met een voorzitter en een vicevoorzitter. Dat was de afgelopen periode niet het geval. Het voordeel is dat de directeur zo nog beter ondersteund kan worden en Per Saldo meer mogelijkheden heeft zich extern op voorzittersniveau te presenteren. Wim van Minnen en Yvonne Lammertink zijn bereid gevonden samen deze functies te gaan vervullen. Beiden zijn zij al bestuurslid van Per Saldo. De ALV ging akkoord.

Nieuwe voorzitter

Wim van Minnen (1949) heeft ruime ervaring als voorzitter van diverse organisaties. Hij was onder andere directeur van de CSO, de koepel van ouderenorganisaties. Op dit moment is hij voorzitter van de Stichting Varende Recreatie (vakantiehospitaalschip), van COSBO-Utrecht en van Hand in Hand ( leefgemeenschap van mensen met een verstandelijke beperking in Ghana). Verder is hij op dit moment bestuurslid van Mind, actief voor KBO-PCOB, voor LOC en bestuurslid van de vrienden van Omega (expertisecentrum voor kinderen en volwassenen met EMB in Amsterdam) en sinds 2015 bestuurslid van Per Saldo. Het bestuur ziet in hem een waardig en deskundig opvolger van Alwin Hietbrink.

Nieuwe vice voorzitter

Yvonne Lammertink heeft, voordat zij bij Per Saldo kwam, al ervaring opgedaan met het besturen van organisaties. Zij is lid van de raad van toezicht van het LSR geweest, het Landelijk Steunpunt (Mede)Zeggenschap. Sinds 2016 is zij lid van het bestuur van Per Saldo. Wat het pgb betreft is zij ervaringsdeskundige. Zij organiseert haar eigen zorg voor een groot deel met het pgb.

Vertrek penningmeester

Ook Mat Botman heeft besloten zich als bestuurslid/penningmeester terug te trekken. Daarmee verliest Per Saldo een financieel expert. In Rob Ruitenberg is echter een uitstekend opvolger gevonden. Hij is inmiddels ingewerkt op de functie. Die ervaring van Rob sterken het bestuur in de mening dat hij een goede opvolger van Mat zal zijn. Ook Mat werd hartelijk dank gezegd voor zijn inzet voor Per Saldo.

Nieuwe penningmeester

Rob Ruitenberg (1951) werkte als ambtenaar bij verschillende gemeenten op beleidsniveau en als directeur. Op het voormalige ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur was hij organisatieadviseur en directeur Algemene Gezondheidszorg en Beroepen. Hij stapte over naar het bedrijfsleven en startte een eigen adviesbureau. Sinds zijn pensioen vervult hij diverse functies als bestuurslid en toezichthouder. Hij was gemeenteraadslid en ook  adviseerde hij Per Saldo bij de verbetering van de uitvoering van het trekkingsrecht door de SVB.

Actuele onderwerpen

Na het officiële gedeelte en het afscheid nemen en begroeten van bestuursleden, gaf voorlichter Mieke Westmeijer  een presentatie van de meest actuele onderwerpen.
Zoals het plan ter voorkoming van zorgfraude, gemaakt door Per Saldo, D66 en Zilveren Kruis. Directeur Aline Molenaar vertelde waarom Per Saldo dit zo belangrijk vindt. “Het pgb komt te vaak negatief in het nieuws met verhalen over fraude. Wij vinden het belangrijk dat budgethouders hier niet de dupe van worden en dat het pgb toegankelijk blijft voor de mensen die het gewoon gebruiken waar het voor bedoeld is, namelijk om zelf heel goed hun zorg regelen.” Meer hierover leest u in een eerder nieuwsbericht.
Leden waren verder erg benieuwd naar nieuws over het nieuwe budgethoudersportaal. Daarmee wordt deze maand nog gestart met een eerste groep budgethouders in de regio van zorgkantoor DSW, voor budgethouders met een pgb-Wlz en budgethouders in de gemeente Westland. Vanaf 18 juni kan deze beperkte groep voor het eerst inloggen in het nieuwe portaal en daar hun pgb-zaken gaan regelen en worden de ontwikkelingen op hoe het werkt nauwlettend gevolgd. Per Saldo is betrokken bij de voorlichting aan deze budgethouders, zoals bij de bijeenkomsten die nog georganiseerd gaan worden. Op de vraag wanneer de rest van Nederland over gaat naar dit systeem, kon nog geen antwoord worden gegeven. Het streven is zo snel mogelijk nadat blijkt dat het systeem waterdicht is, met een minimale kans op storingen en fouten. De ervaringen van de eerste gebruikersgroep zijn daarbij van cruciale betekenis.

Ambassadeurs

Een raadslid van de gemeente Utrecht informeerde de aanwezig ambassadeurs over het reilen en zeilen binnen het gemeentelijk apparaat, onder de titel ‘Hoe verder na de verkiezingen’. De ambassadeurs kregen hiermee zinvolle informatie waar zij in hun eigen gemeente hun voordeel mee kunnen doen.
Sinds kort wordt er bij de Per Saldo ambassadeurs gewerkt met regiocoördinatoren. De ambassadeurs en hun eigen regiocoördinator bespraken hoe zij willen samenwerken en waar behoefte aan is. Het werd een welbestede middag.
Wilt u meer weten over de Per Saldo ambassadeurs, lees er meer over op onze website.

Volgende Ledendag

Reserveer de datum alvast: zaterdagochtend 6 oktober.