Langdurig beschikken in Jeugdwet mogelijk

Jeugdigen en gezinnen met een langdurige zorgvraag kunnen ook in de Jeugdwet een langdurige beschikking krijgen. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis in een brief aan de wethouders Jeugd van alle gemeenten. Hij doet een dringend verzoek aan de wethouders om langdurige beschikkingen ook daadwerkelijk af te geven.

De staatssecretaris heeft namelijk besloten om de Wet langdurige zorg (Wlz) niet open te stellen voor jongeren met een complexe psychische aandoening. Voorwaarde voor openstelling was vooraf te weten hoe groot deze groep jongeren is en welke problemen zij hebben. Het is niet gelukt om dat vast te stellen. Wel is bekend dat deze jongeren een aandoening hebben die vaak levenslang en levensbreed is.

Passend beschikken

Daarom vraagt de staatssecretaris gemeenten om bij de aanvraag van hulp een beschikking te geven die past bij de situatie van de jeugdigen en hun gezin. Verder vraag hij om de beschikking aan te passen aan de levensloop van de jeugdige. En te kiezen voor langdurig beschikken als dat passend is. Vanuit het ministerie van VWS is ondersteuning voor gemeenten hierbij mogelijk.

Ook voor het pgb

Langdurig beschikken is belangrijk omdat een kortdurende beschikking veel onzekerheid geeft. Het regelmatig opnieuw moeten indienen van een aanvraag is zeer belastend. Zowel voor de jongere als voor hun gezin. Bovendien kosten opeenvolgende kortdurende beschikkingen gemeenten onnodig veel tijd en geld. Dit geldt voor beschikkingen die worden ingevuld met zorg in natura én voor beschikkingen die worden ingevuld met een persoonsgebonden budget (pgb).

Ook bij langdurig beschikken zicht op geboden hulp

Juridisch gezien is het gewoon mogelijk om langdurige beschikkingen af te geven én zicht te houden op de invulling van de zorg. Ook bij een langdurige beschikking kan de gemeente bekijken of de geboden hulp nog passend en voldoende is. De gemeente moet dit zorgvuldig en samen met de jeugdige, het gezin en de betrokken hulpverleners doen.

Wat vinden wij?

Langdurig beschikken is al jaren een speerpunt van ons beleid. Het is passend bij een levenslange en levensbrede hulpvraag. Het is goed te zien dat de staatssecretaris langdurig beschikken stimuleert wanneer dat passend is.

Wat kun je zelf doen?

Heb je een aanvraag voor jeugdhulp via je gemeente lopen? En krijg je een kortdurende beschikking, terwijl je aandoening langdurig is? Wijs de medewerker van de gemeente dan op de kamerbrief van de staatssecretaris. Je kunt voor hulp en advies ook altijd contact opnemen met onze advieslijn.

Kamerbrief passende beschikkingsduur Jeugdwet