Landelijke aanpak hulpmiddelen nú nodig

Bij de uitvoering en levering van hulpmiddelen gaat te veel mis. Om de problemen met hulpmiddelen voor de korte termijn én structureel op te lossen is een landelijk verbeterplan nodig. Dat stelt Ieder(in) samen met ons en andere patiëntenorganisaties in een brief aan de Tweede Kamer. We doen een dringend beroep op de minister om op korte termijn een merkbare verbetering te realiseren.

Adviezen van professionals als revalidatieartsen en ergotherapeuten worden in de wind geslagen. De aanvraag is bureaucratisch en duurt vaak lang. Veel mensen ervaren onheuse bejegening en een gebrek aan deskundigheid en maatwerk. Ook zijn er problemen bij de keuzevrijheid voor financieringsvorm (pgb of zorg in natura), levering, reparatie en overname van vooral complexe hulpmiddelen. Bij de keuze voor het pgb speelt nog een extra probleem, namelijk de ontoereikende tarieven.

VN-verdrag Handicap

Deze gang van zaken gaat in tegen de bedoeling van de hervormingen in de zorg. Het staat haaks op het VN-verdrag Handicap. Daarmee verplicht de staat zich de volledige deelname aan de samenleving voor mensen met een beperking mogelijk te maken. Deze situatie duurt al veel te lang en moet anders. De minister kan zorgen dat partijen dit gaan regelen.

Zwartboek Kassa

Het ministerie van VWS heeft laten weten naar oplossingen te zoeken. Aanleiding is de uitzending van Kassa op 12 oktober 2019 en het zwartboek dat door het programma is samengesteld. Hierin staan 100 van de bijna 900 meldingen uit hun enquête. Dit zwartboek laat opnieuw zien dat mensen vaak maanden moeten wachten op een hulpmiddel waar ze echt van afhankelijk zijn. Maatwerk wordt onvoldoende geleverd en noodzakelijke reparaties blijven uit. Mensen ervaren knelpunten in de communicatie met gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren en leveranciers.

Actieteam VWS

De minister heeft naar aanleiding van deze uitzending en het zwartboek een actieteam opgericht. Dit team, bestaande uit hulpmiddelenleveranciers, het ministerie en gemeenten, moet de problemen gaan oplossen die mensen nu hebben met hun hulpmiddelen. Wij vinden het goed dat het ministerie problemen serieus wil aanpakken, maar blijven kritisch.

De klachten moeten niet alleen worden verzameld via het actieteam, maar vooral worden opgelost. En met enkel het oplossen van bestaande klachten op korte termijn, zijn we er niet. Er moeten structurele maatregelen getroffen worden en snel. Daarom hebben we als patiëntenorganisaties een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. In onze brief eisen we voor het einde van het jaar concrete maatregelen en een landelijk verbeterplan.

Actie sociale media