Krachten bundelen in het belang van ouderinitiatieven

Per Saldo komt al jaren op voor de belangen van ouder- en wooninitiatieven. Daarbij zijn belangrijke resultaten geboekt. Ook anderen zetten zich hiervoor in. Dat is prima zolang het de doelgroep ten goede komt. Helaas is hierover recent onrust ontstaan. Een andere partij stuurde tot twee keer toe een manifest rond en geeft aan met een nieuwe vereniging op te zullen komen voor de belangen van ouderinitiatieven. Wij betreuren deze ontwikkeling, temeer omdat we juist in overleg zijn met deze groep en we onze krachten willen bundelen in het belang van de ouderinitiatieven.


In het eerste manifest van deze nieuwe partij, van oktober 2019, wordt een aantal keren verwezen naar wat Per Saldo doet voor ouderinitiatieven. Deze informatie is niet volledig. Om dit recht te zetten hebben we op 14 oktober 2019 een e-mail aan onze abonnees ‘wonen’ gestuurd. Daarnaast hebben we contact opgenomen met de opsteller van het manifest en hebben we met de initiatiefnemers van de vereniging in oprichting een aantal afspraken gemaakt.

Afspraken

Zo gaan wij eerst met elkaar in beeld brengen wat de vragen zijn vanuit ouderinitiatieven en wat zij nodig hebben . Zijn er zaken die we over het hoofd zien, wat vraagt extra aandacht? Vervolgens kijken we wat er in de huidige belangenbehartiging en dienstverlening mist bij de huidige spelers op dit terrein. Wat zou er eventueel nog kunnen worden toegevoegd? Ten slotte kunnen conclusies worden getrokken en kan worden vastgesteld of een nieuwe vereniging zinvol is en waar men zich op zou kunnen richten.

Onverwachte ontwikkeling

Wij waren onthutst toen wij vernamen dat er onlangs een tweede manifest is rondgestuurd aan ouderinitiatieven. Nu deze partij, na het recente constructieve overleg met mensen uit die kring, alsnog een tweede manifest heeft verzonden, voelen wij ons genoodzaakt om daar een reactie op te geven. Eén van deze misverstanden is dat Per Saldo er niet is voor ouderinitiatieven, maar enkel voor de individuele budgethouders. Ook wordt aangegeven dat wij onvoldoende onderscheid maken tussen wooninitiatieven en ouderinitiatieven. Wij bestrijden dit. Vanaf dag één behartigen wij ook de belangen van ouderinitiatieven. Ons perspectief is het collectieve belang, waar het belang van de individuele bewoner natuurlijk direct aan verbonden is.

Lobby en resultaten

Enkele voorbeelden waaruit blijkt wat Per Saldo doet voor de bewoners in ouderinitiatieven:

  • Bij het ontstaan van de Wlz in 2015 heeft Per Saldo reeds gelobbyd om mensen met een ernstige psychiatrische beperking, die 7×24 uur zorg nodig hebben, uit de Wmo in de Wlz te krijgen. Dat is gelukt. Veel bewoners van ouderinitiatieven hebben een psychiatrische beperking, denk bijvoorbeeld aan een deel van de groep mensen met autisme. Voor hen is deze overgang naar de Wlz erg belangrijk.
  • Wij hebben samen met ouderinitiatieven van 2016-2018 een actieve lobby gevoerd om de huur van de gemeenschappelijke ruimte betaald te krijgen uit de wooninitiatieventoeslag. Dat is na heel veel moeite ook gelukt.
  • In 2020 treedt de Wet zorg en dwang in werking. Wij zijn momenteel bezig om te verduidelijken wat dit betekent voor budgethouders in een ouder- en wooninitiatief en de thuissituatie.
  • Recent hebben we contact opgenomen met zorgkantoor VGZ om verduidelijking te vragen rondom hun nieuwe regel dat ouder- en wooninitiatieven geen gebruik meer mogen maken van onderaannemerschap. Situaties waarbij zzp’ers of andere zorgaanbieders worden ingehuurd door het wooninitiatief en de bewoners een zorgovereenkomst hebben met het wooninitiatief, worden niet meer getolereerd door VGZ. Bewoners moeten zelf een zorgovereenkomst afsluiten of het wooninitiatief moet de zzp’ers of zorgverleners in dienst nemen. Per Saldo gaat in de week van 22 oktober in gesprek met VGZ om de problemen die dit oplevert voor met name ouderinitiatieven toe te lichten en een oplossing te vinden. Onze inzet heeft er voor nu toe geleid dat, zolang hierover geen duidelijkheid bestaat, VGZ de regel voor ouderinitiatieven opgeschort. Dit staat op de website van VGZ.

Ten slotte

Je kunt op deze pagina de brief die vorige week door Per Saldo aan abonnees is verstuurd downloaden. Daarin lees je dat een solide vereniging als Per Saldo zich vasthoudend blijft inzetten voor de belangen van ouder- én wooninitiatieven. Ook na de recente ontwikkelingen zullen we er alles aan doen in het belang van deze doelgroep te handelen. Volgens ons is dat door samen op te trekken, krachten te bundelen en afspraken te maken over wie waarvoor staat. We hopen begin november met Naar Keuze en de initiatiefnemers/schrijvers van het manifest hierover te spreken en afspraken te kunnen maken. Wij zullen je intussen op de hoogte te houden van de inzet van Per Saldo in deze situatie.