Deze week staat het pgb in onder andere de Wlz op de agenda van de Tweede Kamer.

Het ‘verzameldebat Wlz / PGB / Toegang tot de Wlz voor ggz-cliënten’ is zo belangrijk dat we u oproepen naar de Tweede Kamer te komen.
Zet het debat extra kracht bij en neem plaats op de publieke tribune!
Woensdag 28 maart, van 13 tot 17 uur.

Het gaat onder andere over de groep mensen met een ggz-grondslag, die sinds 2015 in de Wmo zitten, maar voor wie overgang naar de Wlz voor de hand ligt. Een belangrijk knelpunt, naast andere punten die Per Saldo heeft samengevat in een brief aan de Kamer.

Drempels om een pgb te krijgen

De toegang binnen de verschillende domeinen verloopt nog altijd bijzonder moeizaam. Zo worden zorgvrager vaak niet of onvoldoende geïnformeerd, is het onduidelijk bij welk loket zij zich kunnen melden en ervaren zij problemen tussen de overgang van de ene naar de andere wet. Bovendien zijn er grote verschillen tussen regio’s waardoor hulpvragers afhankelijk zijn van de persoon die de indicatie stelt en is de gestelde indicatie niet altijd passend.

Verbeterpunten

Per Saldo laat de minister weten op welke punten het beter kan.

  • Zorg voor een goede informatievoorziening over de keuze voor een pgb en een goede toerusting.
  • Maak onafhankelijke, deskundige en gespecialiseerde cliëntondersteuning voor iedereen toegankelijk en vindbaar. Informeer de zorgvragers en de verstrekkers van pgb’s (gemeente, zorgverzekeraars en zorgkantoren),  zodat hulpvragers zelf een onafhankelijke cliëntondersteuner kunnen kiezen.
  • Creëer uniformiteit rondom gebruikelijke en boven-gebruikelijke zorg door richtlijnen te ontwikkelen voor gemeenten en zorgverzekeraars. Maak hierbij gebruik van de expertise en de oude richtlijnen van het CIZ.
  • Indicatie zou meer moeten aansluiten op de behoefte van de individuele cliënt. Maak maatwerk mogelijk, waarbij de geïndiceerde uren leiden tot de hoogte van het zorgbudget, gebaseerd op een reëel tarief.
  • Laat de overbruggingszorg van 13 weken ook gelden wanneer de budgethouder thuis blijft wonen.
  • Zorg dat mensen met een psychiatrische grondslag (zonder behandeling) die voor een afzienbare periode (3 jaar) zijn aangewezen op 24-uurszorg (toezicht of nabijheid), al dan niet in groepsvorm mogelijk, toegang krijgen tot de Wlz.

Reële pgb-tarieven

Iemand die ervoor kiest zelf zorg in te kopen wordt regelmatig geconfronteerd met tarieven die ontoereikend zijn. De maximale tarieven die mogen worden vergoed aan de ondersteuner zijn vaak geen marktconforme tarieven. Waarmee kwalitatief goede zorg ingekocht kan worden of om als ‘goed werkgever’, loonsverhogingen te kunnen volgen. Dit maakt dat budgethouders vaak moeite hebben een marktconform tarief te vergoeden aan zorgverleners.

Verbeterpunten

Per Saldo vraagt de minister:

  • Zorg voor toereikende tarieven.
  • Daarnaast mag het minimumloon niet als een maximumtarief gehanteerd worden.

Uniforme afspraken over vertegenwoordiging

Veel budgethouders hebben een vertegenwoordiger. Per Saldo is groot voorstander van vertegenwoordiging, zodat ook budgethouders die geen eigen regie kunnen voeren in aanmerking komen voor een pgb. Momenteel zijn er echter nog veel knelpunten rondom vertegenwoordiging.

Verzoek

Wij vragen de minister:

  • Schep snel duidelijkheid voor budgethouders. De minister heeft toegezegd nader onderzoek te doen naar vertegenwoordiging, spoed is hierbij noodzakelijk.

Maatwerk door passende zorg en/of ondersteuning tijdens onderwijs

Veel scholen willen het beheer voeren over het pgb voor zorg en ondersteuning tijdens onderwijsuren. Dit is een zorgwekkende ontwikkeling, waarbij de eigen regie van de budgethouder/ vertegenwoordiger wordt ondermijnd.

Verzoek

  • Bij het aanvragen van een pgb is de budgethouder/vertegenwoordiger verantwoordelijk voor het goed inzetten van het budget en zou de regie dus ook bij deze persoon moeten liggen. Per Saldo vindt het niet wenselijk om dit beheer aan derden toe te vertrouwen, laat dit over aan de budgethouder/vertegenwoordiger zelf. 

Verlagen administratieve lasten

Een structurele daling van de administratieve lasten is een belangrijk streven van elke budgethouder. Nu kiezen een veel mensen voor zorg in natura, omdat de administratieve lasten bij een pgb te hoog vinden. Wanneer de deze lasten verminderen, zal dat een positieve uitwerking hebben op de keuzevrijheid van mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag.

Verzoek 

Zorg dat budgethouders en betrokken instanties zorgvuldig maar wel zo spoedig mogelijk over kunnen gaan op het nieuwe budgethouders-portaal, door te investeren in nieuwe/aangepaste systemen en door de juiste informatievoorziening. Waardoor administratieve lasten voor budgethouders zullen verminderen.

Toegang Wlz voor mensen met ggz-grondslag

Op dit moment vallen mensen met een psychiatrische aandoening, die gespecialiseerde 24-uurszorg nodig hebben, onder de Wmo. Dat blijkt in de praktijk vaak niet passend. Toegang tot de Wlz voor deze groep met een veelal levenslange zorgvraag ligt voor de hand.

Verzoek

Per Saldo lobbyt sinds februari 2014 om mensen met een ggz-indicatie toegang te geven tot de Wlz. Daarbij gaat het om degenen die voldoen aan de voorwaarden die de Wlz stelt, namelijk langdurig aangewezen zijn op 7x24uur toezicht of zorg in de nabijheid. Deze groep is gebaat bij goede, continue, gespecialiseerde zorg, welke vanuit de Wlz beter kan worden gerealiseerd.

Volg het debat

Het debat vindt plaats in de Thorbeckezaal en is op woensdag 28 maart live te volgen op van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Download informatie

Brief Tweede Kamer debat 28 maart 2018 pgb-Wlz
Bijlage brief debat 28 maart 2018 pgb Wlz
Toegang Wlz ggz beschermd wonen debat 28 maart