Kleine zorgaanbieders gehandicaptenzorg leveren goede zorg

Uit onderzoek van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is gebleken dat de kwaliteit van zorg bij kleine zorgaanbieders gehandicaptenzorg goed is. Het was een steekproef onder 26 instellingen en het zijn op 1 na allemaal pgb-wooninitiatieven.

Het onderzoek bevestigt ons beeld dat bij kleinschalige pgb-wooninitiatieven kwalitatief goede zorg wordt geleverd. En dat zij altijd bezig zijn om zich te ontwikkelen en verbeteren.

Grote uitdagingen

Binnen de gehandicaptenzorg heeft de inspectie specifiek aandacht voor kleine zorgaanbieders. Daar zijn er veel van in deze sector. De uitdagingen als (kleine) zorgaanbieder in de gehandicaptenzorg zijn groot. Veel van de zorgaanbieders hebben een gecombineerd zorgaanbod. Ze bieden niet alleen zorg aan mensen met een beperking, maar ook aan cliënten met een andere zorgvraag.

Slechts bij een minderheid, 3 van de 26 bezochte zorgaanbieders, was de kwaliteit van zorg onder de maat. En het vertrouwen in de verbeteringen was gering. Daarom heeft de inspectie maatregelen heeft genomen. Een keer is gekozen voor verscherpt toezicht en twee keer voor een aanwijzing.

Kwaliteit van zorg

Er is bij de steekproef gekeken naar de kwaliteit van de uitvoering van de zorg. En of de kleine zorgaanbieders voldoende leren en verbeteren, nadat de inspectie heeft getoetst of zij voldoen aan de randvoorwaarden voor goede en veilige zorg. Uit dit onderzoek blijkt dat de meeste kleine zorgaanbieders goede zorg leveren en verbeterkracht laten zien na de toets op randvoorwaarden.

Onderzochte thema’s

De inspectie onderzocht de 4 thema’s:

  1. persoonsgerichte zorg
  2. deskundige zorgverleners
  3. sturen op kwaliteit en veiligheid
  4. medicatieveiligheid

De bezochte zorgaanbieders scoren op persoonsgericht zorg gemiddeld beter dan op de andere thema’s. Toch is hier nog ruimte voor verbetering als het gaat om de eigen regie van cliënten. Bij de thema’s ‘deskundige zorgverleners’ en ‘sturen op kwaliteit en veiligheid’ ziet de inspectie een wisselend beeld. Op diverse punten is ruimte voor verbetering. Zo is er onder andere aandacht nodig voor de balans tussen de zorgvragen van de cliënten en de deskundigheid van de zorgverleners. Ook kan methodisch werken vaak beter. Over het algemeen hebben de bezochte zorgaanbieders de getoetste normen voor het thema ‘medicatieveiligheid’ op orde. Een kleine groep zorgaanbieders maakt geen gebruik van medicatie-toedienlijsten van de apotheek. Dat is risicovol en daarop is dan ook bij de betreffende zorgaanbieders verbetering nodig.

Verbeterkracht

De kleine zorgaanbieders laten over het algemeen zien te leren en verbeteren. Het merendeel van de kleine zorgaanbieders in dit onderzoek heeft verbeteringen doorgevoerd na de eerste toets door de inspectie.

De inspectie gebruikt de uitkomsten van dit onderzoek bij de evaluatie en de doorontwikkeling van het toezicht op nieuwe toetreders en kleine zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg.

Het volledige rapport of rapport per zorgaanbieders vind je op de site van Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.