Donderdag 24 november spraken de leden van de commissie VWS met staatssecretaris Van Rijn over de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Per Saldo stuurde vooraf 2 brieven. 1 samen met de Patiëntenfederatie en 1 met heel specifieke pgb-knelpunten waarover u ons heeft geïnformeerd. Veel van de punten uit de beide brieven zijn aan de orde geweest. Er komt een verzoek om het VAO (Verslag van dit Algemeen Overleg Wlz) op de Agenda van de Tweede Kamer te plaatsen waarbij de mogelijkheid bestaat om moties in te dienen.

Belangrijkste punten en uitkomsten

Meerdere partijen zeggen dat de toegang tot de Wlz moeilijk is en het CIZ rigide is in het toepassen van de indicatieregels. De staatssecretaris zegt dat het CIZ ook maatwerk moet leveren maar zich daarnaast wel aan de regels voor toegang tot de Wlz moet houden.

Sjoerd Potters (VVD) vraagt zich af of iemand die in een Fokuswoning woont niet alle zorg vanuit de Wlz zou moeten krijgen. De staatssecretaris is het hier niet per se mee eens. Er zijn keuzes gemaakt en nieuwe keuzes geven weer nieuwe problemen.

Er is nog veel teveel bureaucratie. Waarom moet iemand keer op keer aantonen dat hij een beperking heeft? De staatssecretaris geeft aan dat de overstap naar de Wlz soepeler moet en dat hij met partijen in overleg is om te bekijken hoe dit geregeld kan worden.

Budgethouders die ook een deel van de zorg in ZIN (zorg in natura) afnemen komen regelmatig financieel niet uit met het toegekende budget. Daarnaast komt het voor dat er budget terugbetaald moet worden omdat het zorg in natura budget is overschreden. Deze overschrijding wordt vervolgens gekort op het pgb. Volgens de staatssecretaris is dit niet de bedoeling. Hij wil de zaken waarin dit speelt graag zien. Op verzoek zal Per Saldo hem die zaken geanonimiseerd ter beschikking stellen.

Linda Voortman (GroenLinks) pleit voor onafhankelijke cliëntondersteuning, over de domeinen heen en levenslang. Daarbij is het van belang dat de rechtspositie van de cliënten en hun familie goed wordt beschreven. De staatssecretaris neemt dit mee in zijn brief over dit onderwerp die dit jaar nog naar de Tweede Kamer gaat.

Vera Bergkamp (D66) vroeg aan de staatssecretaris wanneer het afwegingskader specifiek voor kinderen komt. Van Rijn antwoordde dat dat onderzoek in maart 2017 wordt verwacht, waarop Bergkamp haar zorg uitsprak dat deze kinderen niet tussen wal en schip mogen vallen. Van Rijn wil eerst de inzichten vanuit de denktank IKZ inventariseren, alvorens een uitspraak hierover te doen. Per Saldo vindt het punt van Bergkamp eveneens zeer belangrijk en dringt aan op een snelle besluitvorming én realisatie van deze groep in de Wlz.

Het is de commissieleden nog steeds een doorn in het oog dat de toekenning van meerzorg en ook de regeling Extra Kosten Thuis (EKT) elk jaar opnieuw bekeken moet worden. Alhoewel de wet- en regelgeving niet per se voorschrijft dat er een jaarlijkse nieuwe beoordeling van meerzorg nodig is, handelen veel zorgkantoren nog wel op die manier. De staatssecretaris gaf opnieuw aan dat dit lang niet altijd nodig is. In situaties waarin geen veranderingen optreden en meerzorg voor langere tijd nodig is, moet toekenning van meerzorg voor een langere periode mogelijk zijn. Naar aanleiding van een eerder aangenomen motie is hij hier nu over in overleg met de zorgkantoren.

Het was een pittig debat waarbij diverse commissieleden de staatssecretaris verweten alleen oog te hebben voor de cijfers en niet voor de mensen om wie het gaat.

Lees de hele Brief van Per Saldo met input voor AO-Wlz