Stapeling van zorgkosten is voor veel mensen die langdurig zorg nodig hebben een groot probleem. Vaak vormen eigen bijdragen, zowel voor de Wmo als voor de Wlz een groot deel van die kosten. Per Saldo maakt zich samen met andere organisaties al langer sterk voor minder stapeling van zorgkosten. Op 20 juni wordt er in de Tweede Kamer gesproken over de invoering van het zogenoemde ‘abonnementstarief Wmo’. Per Saldo is blij met voorstellen die de regering doet en vraagt in een brief samen met andere organisaties om erop toe te zien dat deze voorstellen ook voortvarend in uitvoering worden gebracht.

Wat is het abonnementstarief Wmo?

Het kabinet is van plan om vanaf 2019 voor iedere Wmo gebruiker een vast abonnementstarief in te voeren. Iedereen die nu een eigen bijdrage in de Wmo betaalt, gaat dan een vast bedrag van €17,50 per periode betalen. De eigen bijdrage is daardoor niet langer afhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling. Je weet hiermee ook hoe hoog je eigen bijdrage is, voordat je zorg en ondersteuning gaat aanvragen. De maatregel die nu wordt genomen is een opmaat naar een wetswijziging (Wmo), die het abonnementstarief structureel moet regelen. Het doel is deze per 2020 in te voeren. Lees meer over het abonnementstarief op de website van de IederIn.

Pluspunten

  • Met name voor de middeninkomensgroepen zal het abonnementstarief een belangrijk verschil maken. In de huidige situatie kunnen zij bij hoog zorggebruik met enorme kosten te maken krijgen. In veel gemeenten worden lage inkomensgroepen al gecompenseerd, maar middeninkomens vallen net buiten de boot.
  • De eigen bijdrage wordt er op deze manier een stuk duidelijker door. Zorggebruikers weten direct waar ze aan toe zijn, zonder verrassingen achteraf door ingewikkelde berekeningen.
  • Gemeenten houden ook in het nieuwe voorstel de mogelijkheid de laagste inkomensgroepen niets aan eigen bijdragen te laten betalen. Voor meerpersoonshuishoudens met een eenverdiener onder de AOW-leeftijd die nu zijn vrijgesteld van eigen bijdragen, blijft de situatie ook onveranderd.

Punt van aandacht

In de brief wordt de Tweede Kamer gevraagd ervoor te zorgen dat de toegang tot maatwerkvoorzieningen goed geborgd blijft en dat er geen onterechte verschuiving naar algemene voorzieningen (dat niet onder het abonnementstarief valt) optreedt. Mensen die maatwerk nodig hebben, moeten dit ook echt en tijdig krijgen. Dit geldt ook voor mensen met een pgb. Er dienen daarom afspraken gemaakt te worden over het monitoren van deze maatregel. Effecten bij gemeenten en bij de mensen om wie het gaat, moeten goed in kaart worden gebracht.

Eigen bijdrage Wlz

In de brief wordt de Tweede Kamer verzocht in te stemmen met invoering van het abonnementstarief per 1 januari 2019. Over de aangekondigde aanpassingen in de Eigen Bijdragen in de Wlz heerst minder tevredenheid. De gezamenlijke organisaties vragen om aanvullende maatregelen om voor álle gebruikers van Wlz-zorg een betekenisvolle stap te zetten in het aanpakken van de stapeling. Gevraagd wordt hierover met elkaar in gesprek te gaan en te onderzoeken op welke wijze de hoogte en stapeling van zorgkosten voor alle mensen die gebruik maken van Wlz-zorg verlaagd kan worden en hiervoor aanvullend beleid te maken.

Informatie