Indexatie Wlz te laag

Het budget van het pgb in de Wet langdurige zorg (Wlz) wordt op 1 januari 2020 verhoogd met 1,82%. Dat heet indexatie, ofwel, aanpassing aan de prijsstijgingen. Daarnaast lijken de lonen door cao-prijsstijgingen harder te stijgen. Ouder-/wooninitiatieven, maar ook individuele budgethouders zouden hierdoor in de knel kunnen komen.

De problemen zijn in eerste instantie aan ons gemeld door wooninitiatieven die de CAO Gehandicaptenzorg volgen. Deze is algemeen bindend verklaard, lees verplicht gesteld, voor instellingen, dus ook voor veel ouder- en wooninitiatieven.

Wooninitiatieven volgen ook andere cao’s , zoals die van Sociaal Werk, VVT (Thuiszorg) en GGz (psychiatrie). Ook deze cao’s zijn door de overheid verplicht gesteld voor instellingen. Ook hier zijn loonsverhogingen afgesproken.

In alle cao’s wordt de loonsverhoging in stapjes doorgevoerd. Dit wordt verdeeld over een aantal jaar. Het is dus niet zo dat de volledige loonsverhoging per 2020 geldt.

Voor wie geldt de cao?

Voor individuele budgethouders geldt de cao niet, maar hun zorgverleners kunnen hun tarieven aanpassen aan de gangbare trend. Hierbij is het belangrijk dat de budgethouder goede prijsafspraken maakt met zijn zorgverlener.

Door de algemeen verbindendverklaring geldt de cao voor alle bedrijven in een bepaalde branche.  Alle werkgevers en werknemers moeten zich dan aan de cao houden. Ook als zij niet zijn aangesloten bij de partijen die deze cao hebben afgesloten. Veel wooninitiatieven en ouderinitiatieven zijn hierdoor verplicht om de cao te volgen.

Als het wooninitiatief of ouderinitiatief niet als zorgaanbieder kan worden aangemerkt, dan geldt de cao niet.  De cao’s gelden alleen voor rechtspersonen die een zorgorganisatie zijn, niet voor individuele budgethouders.

Hoogte indexatie

De pgb budgetten worden jaarlijks verhoogd met loon- en prijsstijgingen. Het ministerie van VWS bepaald aan de hand van een ingewikkelde berekening hoe hoog de indexatie is.

Hoe wordt de hoogte van de indexatie bepaald?

Afhankelijk van de sector wordt bepaald wat de verhouding tussen loon- en prijsstijgingen is. Voorafgaand aan een jaar worden de pgb budgetten vastgesteld voor het volgende jaar. Na afloop van een jaar worden de daadwerkelijke percentages voor de loon- en prijsstijgingen vastgesteld. Wanneer dit afwijkt van de eerdere berekening wordt het verschil meegenomen in de berekening voor het volgende jaar. Dat is dit jaar gebeurd. Deze rekenwijze zorgt ervoor dat de indexering over de jaren heen zo veel mogelijk aansluit bij de werkelijke loon- en prijsstijgingen.

De stijging in 2020 van 1,82% valt iets lager uit dan de stijging van de lonen in de cao’s in 2020. VWS geeft aan dat dit komt door een correctie op de indexatie van vorig jaar, die te hoog is gebleken.

Moet ik de lonen verhogen?

Als je cao-plichtig bent, moet je de loonverhogingen doorvoeren in de salarissen van de medewerkers. Over de jaren heen sluit de indexering van het pgb aan bij de ontwikkelingen in de markt voor zowel zorg in natura- als pgb-zorgaanbieders.

Je zorgaanbieder moet alert zijn op ondernemersrisico’s, zoals schommelingen in de markt. Dat geldt voor zowel zorg in natura-aanbieders als pgb-zorgaanbieders. De iets lagere indexatie zou dus geen reden moeten zijn om nu in de knel te komen.

In gesprek met je zorgverlener of zorgorganisatie

Wanneer je zorgverlener om een loonsverhoging vraagt op grond van de cao is het aan jou als budgethouder om afspraken te maken. De afspraken kunnen niet hoger zijn dan de maximum uurtarieven en moeten bij het budget passen.

Wanneer een zorgorganisatie ieder jaar een verhoging doorvoert die gelijk is aan de indexatie van het pgb en nu ook de cao-verhoging doorberekent in zijn tarieven, dan is dat dubbel op. Bij de indexatie van het budget wordt al rekening gehouden met de cao loonsverhogingen. Dit zou dus voldoende moeten zijn.

Ga daarom met je zorgorganisatie of zorgverlener in gesprek en leg uit dat bij de indexatie al rekening is gehouden met de prijsstijgingen in de cao’s.

EKT en Meerzorg

Het indexeringspercentage wordt door VWS vastgesteld voor het basisbudget. EKT wordt uitgedrukt als percentage van het basisbedrag, dus als het basisbedrag stijgt, stijgt daarmee ook de ruimte binnen het EKT.

Meerzorg is berekend als een extra aantal uren bovenop het gemiddelde in het zorgprofiel. Bij het vaststellen van het Meerzorg-budget wordt niet gerekend met een vast tarief maar dit volgt uit het aantal benodigde uren. Zorgkantoren bepalen of de indexatie geldt voor het Meerzorg-budget. Wij zouden het onbegrijpelijk vinden wanneer de indexatie niet geldt voor het Meerzorg-budget. Hierover zijn we in gesprek met Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Problemen?

Kom je niet uit met de ophoging van het pgb-Wlz 2020? Of kun je niet met de indexatie en bovenstaande uitleg uit de voeten? Wil je jouw verhaal met ons delen, laat het ons weten. Met jullie ervaringen staan wij sterker!