Op 24 mei is er een algemeen overleg in de Tweede Kamer.  Het debat gaat over het gehandicaptenbeleid, Fokuswonen, doelgroepenvervoer/Valys. Per Saldo heeft de belangrijkste punten voor budgethouders en hun vertegenwoordigers naar de Kamerleden gestuurd. Daarnaast hebben Ieder(in) en Per Saldo nog een gezamenlijke brief gestuurd, medeondertekend door KansPlus, waarin expliciet aandacht wordt gevraagd voor de positie van mensen met een beperking. De praktijkverhalen die Per Saldo voor deze brief heeft aangedragen, laten zien hoe noodzakelijk het is dat deze groep goed in beeld komt.

Gelijkwaardige keus

In de brief aan de Kamer wijst Per Saldo op het belang van gelijkwaardige keuze. Mensen met een beperking hebben het recht zelfstandig aan de samenleving deel te nemen. Net als ieder ander. Dit recht is vastgelegd in het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, dat sinds 14 juli 2016 in Nederland geldt. Per Saldo vindt het essentieel dat eigen regie en de individuele zorg-/ondersteuningsvraag van de hulpvrager centraal staat. In de wet is verankerd dat mensen kunnen kiezen hun zorg te financieren door middel van zorg in natura of door middel van een persoonsgebonden budget.

Wat vraagt Per Saldo?

Wij hebben de Kamerleden verzocht om de minister erop te wijzen dat het pgb een gelijkwaardige keuze is naast zorg in natura en dat dit ook zo moet blijven. Het pgb moet een positieve weloverwogen keuze zijn. Indien zorg in natura en pgb niet passend blijken, zou gekeken moeten worden naar persoonsvolgende financiering. Volgens het VN-verdrag heeft iedereen recht op keuzevrijheid en eigen regie.

Maatwerkindicatie

Een ander belangrijk punt in dit debat is de maatwerkindicatie, waarbij de geïndiceerde uren de hoogte van het zorgbudget bepalen, gebaseerd op een reëel tarief. Per Saldo vindt het jammer dat, ondanks toezeggingen van de vorige staatssecretaris, het traject voor een maatwerkindicatie (voorlopig) geen doorgang vindt.

Wat vraagt Per Saldo?

Wij hebben de Kamerleden verzocht om te benadrukken dat een indicatie meer zou moeten aansluiten bij de behoefte van de individuele cliënt. Maak maatwerk mogelijk waarbij de geïndiceerde uren leiden tot de hoogte van het zorgbudget, gebaseerd op een reëel tarief.

Wooninitiatieven

Per Saldo is van mening dat met name de positieve kanten van de pgb gefinancierde wooninitiatieven bijna worden vergeten. Juist de pgb-initiatieven laten zien wat in de zorg allemaal mogelijk is wanneer de zorggelden vraaggericht worden uitgegeven. Wij willen dan ook niet dat alle wooninitiatieven standaard natura voorzieningen worden, omdat zij van meerwaarde zijn bovenop het bestaande aanbod

Wat vraagt Per Saldo?

Wij hebben de Kamerleden verzocht om te benadrukken dat pgb-wooninitiatieven waardevolle woonvormen zijn en dat voorkomen moet worden dat deze straks niet meer kunnen bestaan omdat het via natura geregeld moet worden.

Brief Ieder(in)

Ieder(in) heeft ook een brief gestuurd aan de Kamer voor het algemeen overleg op 24 mei, omdat Per Saldo de punten van Ieder(in) ook steunt, hebben wij de brief mede ondertekend.

Debat volgen

Het debat over het gehandicaptenbeleid vindt plaats in de Thorbeckezaal en is live te volgen op donderdag 24 mei 2018 van 10.00 uur tot 14.00 uur.

  • Lees de brief die Per Saldo heeft verzonden
  • Lees de brief van Ieder(in) die Per Saldo heeft medeondertekend
  • Bekijk de Agenda voor het Algemeen Overleg 24 mei 2018
  • Volg het debat live